Teksti suurus:

Kaitseväe sümbolite kirjeldus ja kasutamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2018, 3

Kaitseväe sümbolite kirjeldus ja kasutamise kord

Vastu võetud 19.11.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse Kaitseväe korralduse seaduse § 5 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Kaitseväe sümbolid, nende kirjeldus ja kasutamise kord.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata Kaitseväe teenetemärkidele.

§ 2.   Kaitseväe sümbolid

  Kaitseväe sümbolid on lipud, vapid, embleemid ja vimplid.

2. peatükk Kaitseväe sümbolid 

§ 3.   Kaitseväe lipp

  Kaitseväe lipp on kollasel taustal kolm sinist sammuvat otsavaatavat lõvi, kelle keel ja küünised on punased ning kihvad valged. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 11:14, normaalsuurus on 110 × 140 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud määruse lisas 1.

§ 4.   Kaitseväe juhataja lipp

  Kaitseväe juhataja lipp on sinise ja valgega püstjaotatud kahe lipukeelega lipuväli, millel on väikese riigivapi kujutis ja kollane servis. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105 × 165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud määruse lisas 2.

§ 5.   Maaväe sümbolid

  (1) Maaväe vapp on mustal kilbil hõbedane tõstetud kaheteraline mõõk ja kuldne müürlõikes palk, millel on kolm sinist sammuvat otsavaatavat lõvi. Vapi etalonkujutis on esitatud määruse lisas 3.

  (2) Maaväe lipp on mustal väljal valge tõstetud kaheteraline mõõk ja kollane müürlõikes halg, millel on kolm sinist sammuvat otsavaatavat lõvi. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:8, normaalsuurus on 105 × 120 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud määruse lisas 4.

§ 6.   Õhuväe sümbolid

  (1) Õhuväe riikkondsuse tunnus on riigilipu värvides võrdkülgne kolmnurk. Riikkondsuse tunnuse etalonkujutis on esitatud määruse lisas 5.

  (2) Õhuväe embleem on hõbedane väljasirutatud tiibade ja avatud nokaga põhjakotkas, kes hoiab parema jala küünte vahel kaheteralist mõõka ja vasaku jala küünte vahel õhuväe riikkondsuse tunnust. Kotka nokk, jalg ja küünised on kuldsed. Embleemi etalonkujutis on esitatud määruse lisas 6.

  (3) Õhuväe lipp on valgel väljal õhuväe embleem, mille kohal on kollane tekst ÕHUVÄGI. Lipu teisel küljel on Eesti lipp, millel on suur riigivapp ning vapi kohal kaarjalt kollane tekst EESTI KODU KAITSEKS. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 11:14, normaalsuurus on 110 × 140 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud määruse lisas 7.

§ 7.   Mereväe sümbolid

  (1) Mereväe embleem on hõbedane ankur, millel on väike riigivapp. Mereväe embleemi etalonkujutis on esitatud määruse lisas 8.

  (2) Mereväe lipu kirjeldus on sätestatud Eesti lipu seaduse § 19 lõike 2 alusel kehtestatud määruses.

  (3) Viitseadmirali lipp on sinise ja valgega püstjaotatud kahekeelne lipuväli, millel on väike riigivapp ja kollane ülemine servis. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105 × 165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud määruse lisas 9.

  (4) Kontradmirali lipp on sinise ja valgega püstjaotatud kahekeelne lipuväli, millel on väike riigivapp ja kollane alumine servis. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105 × 165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud määruse lisas 10.

  (5) Kommodoori lipp on sinise ja valgega püstjaotatud kahekeelne lipuväli, millel on väike riigivapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalsuurus 105 × 165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 11.

  (6) Mereväe ülema vimpel on valge kahekeelne vimpliväli, millel on sinine kiil ja kollane admiraliteediankur. Vimpli laiuse ja pikkuse suhe on 7:13. Vimpli etalonkujutis on esitatud määruse lisas 12.

  (7) Laevastiku ülema vimpel on valge kahekeelne vimpliväli, millel on sinine kiil. Vimpli laiuse ja pikkuse suhe on 7:13. Vimpli etalonkujutis on esitatud määruse lisas 13.

  (8) Sõjalaeva komandöri vimpel on valge otsast koonduv striimer, mille vardapoolses küljes paikneb Eesti lipp. Vimpli laiuse ja pikkuse suhe on 1:13. Striimeri etalonkujutis on esitatud määruse lisas 14.

  (9) Güüs on valge lipuväli, millel asetseb must kaldrist ning selle peal sinine rist. Güüsi laiuse ja pikkuse suhe on 7:11. Güüsi etalonkujutis on esitatud määruse lisas 15.

  (10) Abilaeva lipp on kolme lipukeelega Eesti lipp, mille nurgas on väike riigivapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:13. Lipu etalonkujutis on esitatud määruse lisas 16.

3. peatükk Kaitseväe sümbolite kasutamine 

§ 8.   Sümbolite kasutamise üldnõuded

  (1) Kaitseväe sümbolite kasutamist korraldab Kaitseväe juhataja või tema volitatud isik, sealhulgas koostab Kaitseväe sümbolite kasutamise korra.

  (2) Kaitseväe sümbolite kujutisi võib kasutada meenetel ja muudel identiteeti kandvatel esemetel Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku kirjalikul nõusolekul.

  (3) Maaväe vappi, õhuväe embleemi ja mereväe embleemi võib kasutada vastava väeliigi kujunduselemendina, turvaelemendina ja pitserielemendina Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku nõusolekul.

  (4) Maaväe vappi, õhuväe embleemi ja mereväe embleemi võib kasutada värvilise, mustvalge või ühevärvilise kujutisena. Sõltuvalt kujutise materjalist võib embleem olla reljeefne.

  (5) Lippe kasutatakse kooskõlas Eesti lipu seaduse ja hea tavaga.

  (6) Kaitseväe lippu, Kaitseväe juhataja lippu ja väeliikide lippe võib kasutada laualippudena.

§ 9.   Kaitseväe lipu kasutamine

  Kaitseväe lipp on kandelipp, mille kasutamise korra kehtestab Kaitseväe juhataja.

§ 10.   Kaitseväe juhataja lipu kasutamine

  (1) Kaitseväe juhataja lipu võib heisata Kaitseväe peastaabi hoonel.

  (2) Kaitseväe juhataja lipp heisatakse sõja- või abilaeval Kaitseväe juhataja laeva saabumisel ja langetatakse laevast lahkumisel.

§ 11.   Maaväe vapi kasutamine

  Maaväe vappi võib kasutada kujunduselemendina:
  1) maaväe vormiriietusel;
  2) maaväe teenete- ja rinnamärkidel;
  3) maaväe lipul;
  4) maaväe väljaantavatel trükistel ja meenetel;
  5) muudel esemetel Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku kirjalikul nõusolekul.

§ 12.   Õhuväe sümbolite kasutamine

  (1) Õhuväe riikkondsust võib kasutada kujunduselemendina:
  1) õhuväe õhusõidukitel;
  2) õhuväe vormiriietusel;
  3) õhuväe poolt väljaantavatel trükistel, meenetel;
  4) muudel esemetel Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku kirjalikul nõusolekul.

  (2) Õhuväe riikkondsuse tunnust kasutatakse õhuväe õhusõidukitel alusega liikumise suunas, tipuga tahapoole.

  (3) Õhuväe embleemi võib kasutada kujunduselemendina:
  1) õhuväe vormiriietusel;
  2) õhuväe lipul;
  3) õhuväe üksuste lippudel;
  4) õhuväe teenete- ja rinnamärkidel;
  5) õhuväe väljaantavatel trükistel, meenetel;
  6) muudel esemetel Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku kirjalikul nõusolekul.

§ 13.   Mereväe embleemi kasutamine

  Mereväe embleemi võib kasutada kujunduselemendina:
  1) mereväe vormiriietusel;
  2) mereväe teenete- ja rinnamärkidel;
  3) mereväe väljaantavatel trükistel ja meenetel;
  4) muudel esemetel Kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku kirjalikul nõusolekul.

§ 14.   Mereväe lippude ja vimplite kasutamine

  (1) Mereväe lippu kannavad Kaitseväe sõjalaevad, paadid ja kaatrid.

  (2) Viitseadmirali lippu kasutatakse viitseadmiral viibimisel sõja- või abilaeva pardal või mereväebaasis.

  (3) Kontradmirali lippu kasutatakse kontradmirali viibimisel sõja- või abilaeva pardal või mereväebaasis.

  (4) Kommodoori lippu kasutatakse kommodoori viibimisel sõja- või abilaeva pardal või mereväebaasis.

  (5) Mereväe ülema vimplit kasutatakse mereväe ülema viibimisel sõja- või abilaeva pardal või mereväebaasis.

  (6) Laevastiku ülema vimplit kasutatakse laevastiku ülema viibimisel sõja- või abilaeva pardal.

  (7) Sõjalaeva komandöri vimplit kasutatakse sõjalaeval, mida komandörina juhib tegevteenistuses olev mereväeohvitser. Sõjalaeva komandöri vimplit ei kanna sõjalaev siis, kui see on ilma meeskonnata remondis või arvatud reservi.

  (8) Güüsi kannavad sadamas või ankrus seisvad sõja- ja abilaevad vööris. Güüs heisatakse güüsivardasse samal ajal ahtrilipuga ankurdamisel või sildudes. Güüs langetatakse ühes ahtrilipuga laeva ankrult või kai äärest lahkudes.

  (9) Abilaeva lippu kannavad abilaevad ja nende paadid.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 15.   Üleminekuaeg

  Käesoleva määruse jõustumise ajal Kaitseväes kasutuses olevaid lippe, vappe, embleeme ja vimpleid, mille värvitoonid ei vasta käesoleva määrusega kehtestatud värvitoonidele, võib kasutada kuni nende kasutusaja lõpuni.

Jüri Luik
Minister

Kristjan Prikk
Kantsler

Lisa 1 Kaitseväe lipp

Lisa 2 Kaitseväe juhataja lipp

Lisa 3 Maaväe vapp

Lisa 4 Maaväe lipp

Lisa 5 Õhuväe riikkondsuse tunnus

Lisa 6 Õhuväe embleem

Lisa 7 Õhuväe lipp

Lisa 8 Mereväe embleem

Lisa 9 Viitseadmirali lipp

Lisa 10 Kontradmirali lipp

Lisa 11 Kommodoori lipp

Lisa 12 Mereväe ülema vimpel

Lisa 13 Laevastiku ülema vimpel

Lisa 14 Sõjalaeva komandöri vimpel

Lisa 15 Güüs

Lisa 16 Abilaeva lipp

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json