Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruse nr 123 „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2018, 4

Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruse nr 123 „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi“ muutmine

Vastu võetud 19.11.2018 nr 59

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 64 lõike 9 alusel.

Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruses nr 123 „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) võrdlev arvutusrežiim on taksoveo üldmaksumuse arvutamise põhimõte, kus allpool üleminekukiirust rakendatakse ajatasu ning üleminekukiirusest suurema kiiruse puhul rakendatakse sõidukilomeetritasu;

6) summeeriv arvutusrežiim on taksoveo üldmaksumuse arvutamise põhimõte, kus ajatasu ja sõidukilomeetritasu rakendatakse kogu sõidu vältel samaaegselt.“;

2) paragrahvi 5 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Võrdleva arvutusrežiimi kasutamisel peab üleminek ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi toimuma üleminekukiiruse väärtusel. Ühelgi juhul ei tohi üleminekukiiruse väärtus olla suurem kui 22 kilomeetrit tunnis.“;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Taksomeetrisse võib korraga olla kohandatud ainult võrdlev või summeeriv arvutusrežiim.“;

5) määruse lisad 1 ja 2 asendatakse lisadega käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Taksomeetri kohandamisprotokolli kantavad andmed

Lisa 2 Taksomeetri kohandamise tunnistusele kantavad andmed