Teksti suurus:

Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.11.2021 otsus nr 10

Äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus (digilahendused äriühinguõiguses)

Vastu võetud 10.11.2021

§ 1.   Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse tekstiosa ˮvälja arvatud välismaa äriühingu filiaali ärinimes vastavalt käesoleva seadustiku §-s 14 sätestatuleˮ tekstiosaga ˮvälja arvatud välismaa äriühingu filiaali nimes vastavalt käesoleva seadustiku § 387 punktis 1 sätestatuleˮ;

2) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadustiku 9. peatükki täiendatakse §-dega 701 ja 702 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 701. Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteem

(1) Teabevahetus Euroopa Liidu äriregistrite vahel toimub Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1132 äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud) (ELT L 169, 30.06.2017, lk 46–127) artiklile 22.

(2) Välismaa äriühingu filiaalile antakse kordumatu tunnus, mis võimaldab teda selgelt tuvastada Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu toimuvas registrite teabevahetuses.

(3) Registripidaja teeb Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu viivitamata kättesaadavaks järgmise teabe:
1) aktsiaseltsi ja osaühingu ning Euroopa Liidu või Euroopa Majandusühenduse muu liikmesriigi õigusele alluva äriühingu Eesti filiaali äriregistri kanded ja esitatud avalikud dokumendid, sealhulgas majandusaasta aruanded ning likvideerimis- ja maksejõuetusmenetluse andmed;
2) teave äriühingu mis tahes likvideerimis- või maksejõuetusmenetluse algatamise ja lõpetamise ning äriühingu registrist kustutamise kohta, juhul kui see toob äriühingu registrijärgses liikmesriigis kaasa õiguslikke tagajärgi;
3) teave piiriülese ühinemise jõustumise kohta.

(4) Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu edastatavate andmete saatmise ja kättesaamise kinnitused antakse tehniliste võimaluste olemasolu korral automatiseeritult.

§ 702. Teabevahetus Euroopa Liidu äriregistrite vahel

(1) Registripidaja teeb selle liikmesriigi äriregistrile, kus on asutatud välismaa äriühing, mille filiaal Eesti äriregistris registreeriti või registrist kustutati, Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu viivitamata kättesaadavaks järgmise teabe:
1) teave äriühingu filiaali registreerimise ja sulgemise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1132 artikli 28a lõikele 7 ja artiklile 28c;
2) muudatused Eestis registreeritud äriühingu andmetes ja dokumentides vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1132 artiklile 30a.

(2) Kui registripidaja saab Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud teabe, kannab ta selle ise äriregistrisse.ˮ;

4) paragrahvi 702 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

ˮ(3) Euroopa Liidu äriregistrite vahel vahetatakse Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu ärikeeldude kohta andmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1132 artiklile 13i.ˮ;

5) paragrahvi 145 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Filiaali olemasolu korral kantakse äriregistrisse Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu saabunud järgmised andmed:
1) filiaali kordumatu tunnus Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemis;
2) filiaali registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäev;
3) filiaali aadress.ˮ;

6) paragrahvi 251 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

ˮ(2) Filiaali olemasolu korral kantakse äriregistrisse Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu saabunud järgmised andmed:
1) filiaali kordumatu tunnus Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemis;
2) filiaali registrisse kandmise ja registrist kustutamise kuupäev;
3) filiaali aadress.ˮ;

7) paragrahvi 384 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Välismaa äriühing võib kanda äriregistrisse filiaali.ˮ;

8) paragrahvi 386 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 387 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) filiaali nimi, mis koosneb välismaa äriühingu ärinimest ja täiendist ˮEesti filiaalˮ, ning välismaa äriühingu ärinimi;ˮ;

10) paragrahvi 387 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

ˮ(2) Filiaali juhataja peab hoidma filiaali ja välismaa äriühingu andmed registris ajakohased.ˮ;

11) paragrahvi 388 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Välismaa äriühingu filiaali juhataja peab ühe kuu jooksul arvates äriühingu majandusaasta aruande kinnitamisest või seitsme kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest esitama äriregistrile äriühingu kinnitatud majandusaasta aruande ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles. Kui välismaa äriühing ei pea majandusaasta aruannet avalikustama, tuleb äriregistrile esitada filiaali kohta koostatud ja filiaali juhataja allkirjastatud majandusaasta aruanne. Filiaali majandusaasta aruande koostamise ja esitamise nõuet ei kohaldata Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingule, kelle majandusaasta aruannet ei pea asukohariigi õigusaktide kohaselt avalikustama.ˮ;

12) paragrahvi 388 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Välismaa äriühingu majandusaasta aruande esitamise kohustust ei kohaldata Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingu filiaalile, kui välismaa äriühingu majandusaasta aruanne on Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu kättesaadav.ˮ;

13) paragrahvi 388 lõige 5 ja § 390 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 390 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Välismaa äriühing võib otsustada, et enne filiaali kustutamist viiakse läbi likvideerimine. Filiaali likvideerimisele kohaldatakse tsiviilseadustiku üldosa seaduses juriidilise isiku likvideerimise kohta sätestatut. Likvideerijate äriregistrisse kandmisele kohaldatakse vastavalt käesoleva seadustiku §-s 208 sätestatut.ˮ;

15) seadustikku täiendatakse §-ga 5259 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 5259. Filiaali esitatava majandusaasta aruande muudatuste kohaldumine

Käesoleva seadustiku § 388 muudatused, mis jõustuvad 2021. aasta 31. detsembril, kohalduvad pärast muudatuste jõustumist algavale majandusaastale.ˮ;

16) seadustiku normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa ˮEuroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 1–9);ˮ;

17) seadustiku normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa ˮkuues nõukogu direktiiv 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 47);ˮ;

18) seadustiku normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga ˮEuroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/1132 äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud), millega tunnistati kehtetuks direktiivid 82/891/EMÜ, 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ, 2009/101/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL (ELT L 169, 30.06.2017, lk 46–127), muudetud direktiiviga 2019/1151 (ELT L 186, 11.07.2019, lk 80–104).ˮ.

§ 2.   Raamatupidamise seaduse muutmine

Raamatupidamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 141 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Käesoleva paragrahvi lõiget 3 ei kohaldata riigi, riigiraamatupidamiskohustuslase, kohaliku omavalitsuse üksuse, Eestis registreeritud avalik-õigusliku juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja majandusaasta aruandele, filiaali aruandele ning välismaa äriühingu aruandele, mille esitab filiaali juhataja registrile avaldamiseks.ˮ;

2) paragrahv 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 44. Filiaali raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamise erisused

(1) Filiaalile, kes on kohustatud esitama äriregistrile filiaali aruande, kes koostab oma majandusaasta aruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja kelle näitajatest mitte ükski või vaid üks ületab aruandeaasta bilansipäeval käesoleva seaduse § 3 punktis 15 nimetatud tingimusi, kohaldatakse käesolevas seaduses väikeettevõtja kohta sätestatut.

(2) Filiaal, mille kohta ei pea koostama majandusaasta aruannet, lähtub oma raamatupidamise korraldamisel käesoleva seaduse §-dest 1–12.ˮ;

3) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

ˮ(16) Käesoleva seaduse § 141 lõike 6 ja § 44 muudatused, mis jõustuvad 2021. aasta 31. detsembril, kohalduvad pärast muudatuste jõustumist algavale majandusaastale.ˮ.

§ 3.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 31. detsembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 4 jõustub 2023. aasta 1. augustil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json