Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruse nr 46 „Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks“ muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2021, 4

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruse nr 46 „Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks“ muutmine

Vastu võetud 16.11.2021 nr 66

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruses nr 46 „Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Euroopa Liidu Toimimise Lepingu artikli 185 alusel käivitatud Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2“ sõnadega „rahvusvahelise koostööprogrammi Eurostars“;

2) paragrahvi 2 lõike 2 kolmas lause, § 2 lõige 3, § 15 lõike 2 punkt 11 ja § 18 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel asuv“ sõnadega „struktuuritoetuse registri e-Toetuse keskkonna“;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Eurostars on rahvusvahelise võrgustiku Eureka poolt administreeritud rahvusvahelisele teadus- ja arenduskoostööle suunatud Euroopa Liidu Toimimise Lepingu artikli 185 alusel käivitatud Euroopa Liidu ühisprogramm Eurostars-2 ja Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa horisont partnerluse „Innovaatilised väikese ja keskmise suurusega ettevõtted“ tegevus Eurostars 3.“;

5) paragrahvi 7 lõikes 1 ja § 9 lõike 2 punktis 8 asendatakse sõnad „Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2“ sõnaga „Eurostarsi“;

6) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „2025. aastal“ sõnadega „2032. aastal“;

7) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Projekti abikõlblikkuse perioodi võib põhjendatud juhul pikendada tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood on kooskõlastatud Eureka sekretariaadiga.“.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json