Teksti suurus:

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2023, 15

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

Vastu võetud 14.02.2017 nr 15
RT I, 17.02.2017, 1
jõustumine 20.02.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2018RT I, 28.08.2018, 131.08.2018
28.08.2019RT I, 06.09.2019, 109.09.2019
08.05.2020RT I, 13.05.2020, 116.05.2020
12.05.2020RT I, 14.05.2020, 117.05.2020
21.06.2023RT I, 04.07.2023, 107.07.2023

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020ˮ meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemineˮ raames kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 69 lõike 1 punktis a nimetatud tegevuste raames järgmiste tegevuste elluviimise eest:
  1) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitisele või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuvale kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumile energiamajanduse korralduse seaduse § 2 punktis 4 nimetatud energiaauditi tegemine (edaspidi energiaaudit);
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]
  2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitisele või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuvale kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumile energiaauditi tegemine ja ettevõtte ressursikasutamise süstemaatiline menetlemine, mille raames analüüsitakse kasutusel olevaid tootmisvahendeid ja -tagavarasid, kaupade ja teenuste tootmistegureid ning tootmisprotsessis tekkivate jäätmete hulka (edaspidi koos ressursiaudit).
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

  (3) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud energiaauditit teevad asjakohase pädevusega füüsilised isikud (edaspidi energiaauditi meeskond), kellest vähemalt üks omab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kaheksanda taseme kutsetunnistust energiatõhususe valdkonnas.

  (4) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud ressursiauditit teevad asjakohase pädevusega füüsilised isikud (edaspidi ressursiauditi meeskond), kellest:
  1) vähemalt üks on läbinud Kliimaministeeriumi korraldatud ressursijuhtimise alase koolituse;
[RT I, 04.07.2023, 1 - jõust. 07.07.2023]
  2) vähemalt üks omab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku seitsmenda või kaheksanda taseme kutsetunnistust ehituse, arhitektuuri, kinnisvara ja geomaatika või energeetika ja elektriala või tehnika, toomise ja töötlemise valdkonnas.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr ja toetuse maksimaalne määr

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  Abikõlblik on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65 tehtud kulu.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhtudel;
  2) taotleja tööjõukulu;
  3) vara soetamise kulu;
  4) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  5) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  6) juriidilise konsultatsiooni kulud;
  7) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) toetuse taotluse esitamist.

§ 6.   Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Toetuse taotleja küsib üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Toetuse taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö või teenuse eest tasutava hinnaga. Toetuse taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

  (4) Toetuse taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isikult tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

§ 7.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 28 tähenduses, kes tegeleb majandustegevusega kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise tegevusalal (edaspidi taotleja).
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]

  (11) Kui taotleja taotleb toetust kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi energia- ja ressursiauditi tegemiseks, peab tal olema kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kalalaeva kalapüügiluba kalapüügiks merel.
[RT I, 28.08.2018, 1 - jõust. 31.08.2018]

  (2) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (4) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle järgmised andmed (edaspidi koos taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja isiku- või registrikood;
  3) paragrahvis 6 nimetatud hinnapakkumused ning § 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;
  4) tõend omafinantseeringu olemasolu kohta;
  5) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

  (5) Toetuse taotlemise tähtaja avalikustab PRIA väljaandes Ametlikud Teadaanded. PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 kalendripäeva.

  (6) Taotleja ei või toetust taotleda energiaauditi tegemiseks, kui ta on varem toetust saanud ressursiauditi tegemiseks.

  (7) Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitis, millele toetuse raames energia- või ressursiauditit tehakse, peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus, kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest. Hoonestusõiguse, kasutusõiguse või kasutusvalduse seadmise kanded peavad olema tehtud kinnistusraamatusse.
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]

  (71) Kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaev, millele toetuse raames energia- või ressursiauditit tehakse, peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.
[RT I, 28.08.2018, 1 - jõust. 31.08.2018]

  (8) Üks taotleja võib taotleda toetust rohkem kui ühele kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitisele või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuvale kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumile energia- või ressursiauditi tegemiseks.
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi hindamisskaalal null kuni üks hindepunkti järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele;
  2) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja võimekust taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks;
  4) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus.

  (3) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevus ei ole seotud meetme eesmärkide saavutamisega;
  2) üks punkt, kui tegevus on seotud meetme eesmärkide saavutamisega.

  (4) Kui hinnatakse tegevuse kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui tegevuse elluviimise kulud ei ole realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga;
  2) üks punkt, kui tegevuse elluviimise kulud on realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhinnaga.

  (5) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui taotleja suutlikkus tegevus ellu viia on kaheldav või ta ei suuda tõendada omafinantseeringu olemasolu;
  2) üks punkt, kui taotleja suudab tegevuse ellu viia ja omafinantseeringu olemasolu on tõendatud.

  (6) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) null punkti, kui energia- või ressursiaudit sisaldab mittevajalikke tegevusi või puudub tõendatud vajadus auditi tegemiseks;
  2) üks punkt, kui on välja toodud tegevuse probleemipüstitus ja tegevuse vajalikkus on põhjendatud.

  (7) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud ühe hindepunkti.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel ning taotluse rahuldamata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 9 alusel.

  (2) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, sest taotluses sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest.

§ 10.   Energia- ja ressursiaudit

  (1) Energiaauditi tulemusel koostatakse energiaauditi aruanne, mis sisaldab järgmist:
  1) detailne ülevaade kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi tehnilisest seisukorrast ning energiakadudest, sealhulgas töö raames tehtud fotod ja graafikud ning mõõdetud andmed;
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]
  2) ettevõtte iseloomustus, sealhulgas andmed ettevõtte struktuuri ja majanduslike näitajate kohta;
  3) meetmed energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitiste või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuvate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumide kaupa;
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]
  4) meetme rakendamisega kaasnev energiasääst energiasäästuprojekti eluea jooksul, sealhulgas meetme tasuvusaeg;
  5) energiasäästuprojekti maksumuse arvutuskäik;
  6) ülevaade meetmetega kaasnevatest riskidest ja ohtudest, mis võivad mõjutada energia kokkuhoidu;
  7) ettepanekud meetmete elluviimise järjekorra kohta;
  8) ülevaade energiasäästuprojekti innovaatilisusest teadus- ja arendustegevuse korraldamise seaduse § 2 punktis 5 nimetatud toote- ja protsessiinnovatsiooni tähenduses, ettevõtte tasandil;
  9) energiaauditi meeskonna ja töö teostamisse kaasatud isikute valiku põhjendus koos nende rollide ja tegevuse kirjeldusega ning nende kutsetunnistuste numbrid.

  (2) Ressursiauditi tulemusena koostatakse ressursiauditi aruanne, mis sisaldab järgmist:
  1) detailne ülevaade ettevõtte või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi ressursikasutusest, sealhulgas töö raames tehtud fotod ja graafikud ning mõõdetud andmed;
  2) ettevõtte või kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuva kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumi iseloomustus, sealhulgas andmed ettevõtte struktuuri ja majanduslike näitajate kohta;
  3) iga tegevuse kohta kirjeldatud meetmed ressursikasutuse vähendamiseks kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitiste, kalalaevastiku segmenti 4S3 kantud kalalaeva pardal asuvate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisruumide või ressursside kaupa;
[RT I, 13.05.2020, 1 - jõust. 16.05.2020]
  4) meetme rakendamisega kaasnev ressursisääst ressursside kaupa, sealhulgas meetme tasuvusaeg;
  5) ressursisäästuprojekti maksumuse arvutuskäik;
  6) ülevaade meetmetega kaasnevatest riskidest ja ohtudest, mis võivad mõjutada energia kokkuhoidu;
  7) ettepanekud meetmete elluviimise järjekorra kohta;
  8) ülevaade ressursisäästuprojekti innovaatilisusest teadus- ja arendustegevuse korraldamise seaduse § 2 punktis 5 nimetatud toote- ja protsessiinnovatsiooni tähenduses, ettevõtte tasandil;
  9) ressursiauditi meeskonna ja töö teostamisse kaasatud isikute valiku põhjendus koos nende rollide ja tegevuse kirjeldusega ning nende kutsetunnistuste numbrid.

§ 11.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (2) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse makse tegemist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (3) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast toetatava tegevuse täielikku elluviimist ja selle eest tasumist PRIAle maksetaotluse, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve koopia, kellelt taotleja tellis teenust, ning taotlejapoolset rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõtte koopia;
  2) kulutuste tegemist tõendav muu dokument;
  3) kirjalik kinnitus analüüsi sisendandmete õigsuse kohta;
  4) kirjalik kinnitus, et taotleja ja auditi tegija pole omavahel seotud isikud tulumaksuseaduse § 8 tähenduses;
  5) energia- või ressursiauditi aruanne.

§ 12.   Toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb nõuetekohase toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates § 11 lõikes 3 nimetatud dokumentide saamisest.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (3) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 13.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu ning esitab PRIA-le kõik tegevuse elluviimisega seotud kuludokumendid ja maksetaotluse kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembriks 2022.
[RT I, 14.05.2020, 1 - jõust. 17.05.2020]

  (2) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (3) Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

§ 14.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Toetatav tegevus, mis tuleb kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel tehtud taotluse rahuldamise otsuse kohaselt ellu viia ajavahemikus 12. märtsist kuni 31. detsembrini 2020, peab olema ellu viidud ja viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega peab olema esitatud 30. juuniks 2021.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg loetakse pikenenuks 30. juunini 2021.
[RT I, 14.05.2020, 1 - jõust. 17.05.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json