Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse rakendamiseks vajalike siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2010, 5

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse rakendamiseks vajalike siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 06.12.2010 nr 60

Määrus kehtestatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 15 lõike 2, § 9 lõike 51 alusel ja vastavuses „Digitaalallkirja seaduse” §-ga 371.

§ 1. Siseministri 10. juuli 2009. a määruses nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord” (RTL 2009, 57, 836) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse taotleja isikusamasus loetakse kontrollituks pärast Politsei- ja Piirivalveameti vastavasse taotluskeskkonda edukat autentimist.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Dokumendi väljastamisel ei kontrollita taotleja isikusamasust, kui dokumendi väljastamiseks ei ole nõutav dokumendi väljastaja asukohta pöördumine.”

§ 2. Siseministri 12. augusti 2010. a määruses nr 36 „Digitaalseks isiku tõendamiseks ettenähtud dokumendi andmekandja tehnilised nõuded” (RT I 2010, 66, 495) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„2) Andmekandja peab tagama andmete säilimise vähemalt andmekandjale kantud või sellega seotud sertifikaatide kehtivusaja jooksul.”;

2) punkti 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„7) Kui pärast digitaalse dokumendi väljaandmist on nõutav andmekandjale rakenduste laadimine ja kustutamine, siis peab rakenduste laadimine ja kustutamine toimuma digitaalse dokumendi väljaandja kontrolli all.”;

3) punkti 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„8) Andmekandja peab olema ühilduv ning võimaldama vastava digitaalse dokumendi kasutamist olemasolevas infrastruktuuris.”

§ 3. Siseministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 68 „Ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse, pagulase reisidokumendi, digitaalse isikutunnistuse ja Eesti kodaniku poolt esitatava isikutunnistuse ja/või Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse vormid” (RTL 2009, 95, 1403) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) Mobiil-ID vormis väljaantava digitaalse isikutunnistuse taotluse vorm (lisa 6).”;

2) määrust täiendatakse lisaga 6.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1.veebruaril 2011. a.

Marko Pomerants
Siseminister

Märt Kraft
Kantsler

Lisa 6 Mobiil-ID vormis väljaantava digitaalse isikutunnistuse taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json