Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2010, 6

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 15.12.2010 nr 81

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 13, § 45 lõike 6, § 47 lõike 7, § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65, „Ravimiseaduse” § 33 lõike 7 alusel ja „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse” § 6 lõike 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 26. novembri 2002. a määruse nr 135 „Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord” (RTL 2002, 134, 1962; RT I 2010, 73, 566) § 3 lõikes 2 asendatakse number „607,17” numbriga „623”.

§ 2. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 „Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord” (RTL 2002, 144, 2116; RT I 2010, 73, 566) § 17 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui isikule on osutatud hambaraviteenust välisriigis, siis arvestatakse isikule § 3 lõigetes 1–5 nimetatud hüvitise summa hambaraviteenuse osutamise päeva Euroopa Keskpanga kursiga seisuga.”

§ 3. Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 „Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord” (RTL 2004, 119, 1846; RT I 2010, 73, 566) § 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui hulgimüüja kasutab tehingute tegemisel hulgimüügi ostuhinna väljendamiseks teist vääringut kui euro, siis arvutatakse hinnad eurodesse ümber hulgimüügi ostuhindade seisu kajastamise päeva Euroopa Keskpanga kursiga.”.

§ 4. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” (RTL 2005, 23, 315; 2010, 26, 457) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ühele retseptile kirjutatakse ravimit koguses, mis on vajalik ägeda haigestumise korral ühe ravikuuri läbimiseks ning kroonilise või pikaajalise haiguse korral kahe- kuni kolmekuulise ravi jaoks.”;

2) paragrahvi 2 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Korduvretseptile peab kirjutama ravimit soodustusega väljastamiseks koguses, mis on vajalik kahe- kuni kolmekuulise ravi jaoks.”;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Enne 2011. a 1. jaanuari trükitud retseptiplankide vorme võib väljastada ja kasutada kuni 31.12.2012.”;

4) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

5) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 5. Sotsiaalministri 5. märtsi 2008. a määruse nr 13 „Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervise taastamise toetuse taotlemise vorm ja selle esitamise kord” (RTL 2008, 21, 322; RT I, 01.11.2010, 3) §-s 2 asendatakse number „159,78” numbriga „160”.

§ 6. Sotsiaalministri 11. novembri 2010. a määruse nr 72 „Hinnakokkuleppe sõlmimise kord” (RT I, 17.11.2010, 5) lisa punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9. Ravimi kõigi pakendite hulgimüügi ostuhinnad eurodes (Euroopa Keskpanga päevakursi alusel) Euroopa Liidu liikmesriikides, kus ravim on registreeritud:”

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1 Retsept ravimi ühekordseks väljastamiseks

Lisa 2 Korduvretsept

/otsingu_soovitused.json