Teksti suurus:

2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2011, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2011 otsus nr 37

2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2011

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I, 30.12.2010, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 46 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Õlle aktsiisimäär on 5,70 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

2) paragrahvi 46 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 33,30 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.

(3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 76,80 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.

(4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 76,80 eurot veini hektoliitri kohta.

(5) Vahetoote aktsiisimäär on 164 eurot vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 14,90 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”

§ 2.  Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduses (RT I 2000, 57, 374; 2010, 19, 101) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa kassatagavara on haigekassa rahalised vahendid, välja arvatud reservkapitali vahendid, mida kasutatakse haigekassa rahavoogude juhtimiseks.”;

2) paragrahvi 37 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 39. Kassatagavara ja reservkapitali hoidmine

(1) Haigekassa hoiab kassatagavara ja reservkapitali vahendeid riigiga sõlmitava hoiulepingu alusel riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol ja teostab sealt makseid.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoiuleping peab võimaldama haigekassal igal ajal kassatagavara ja reservkapitali vahendite arvelt teostada õigusaktides sätestatud tingimustel väljamakseid talle käesoleva seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Haigekassa kavandatavatest väljamaksetest Rahandusministeeriumi teavitamise konkreetsed tingimused lepitakse kokku hoiulepingus.

(3) Riik maksab haigekassale riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol hoitavate vahendite jäägilt intressi, mille suurus on võrdne riigi kassareservi tulususega, kui haigekassaga sõlmitavas hoiulepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

(4) Riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol hoitavaid vahendeid paigutab Rahandusministeerium koos riigi rahaga riigieelarve seaduse § 32 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud rahavoo ja finantsriskide juhtimise põhimõtete kohaselt.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 481 järgmises sõnastuses:

§ 481. Kassatagavara ja reservkapitali vahendite riigi kontsernikonto koosseisu üleviimine

Kassatagavara ja reservkapitali vahendite arvelt omandatud finantsvara realiseerib ning kassatagavara vahendite hoidmise ja haldamisega seotud lepingud lõpetab haigekassa ning käesoleva seaduse § 39 lõikes 1 nimetatud hoiulepingu sõlmivad haigekassa juhatuse esimees ja rahandusminister 2012. aasta 16. jaanuariks.”

§ 3.  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses (RT I, 03.02.2011, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 55 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus on 2012. aastal rikkunud käesoleva seaduse § 59 lõigetes 71 ja 72 nimetatud tingimusi.”;

2) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse arvestusüksus, kelle netovõlakoormus on aruandeaasta alguse seisuga suurem kui 60 protsenti põhitegevuse tulude kogusummast, ei tohi 2012. aastal käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 nimetatud võlakohustuste ja sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmisega netovõlakoormust suurendada.”;

3) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 72 järgmises sõnastuses:

„(72) Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksus, kelle netovõlakoormus on aruandeaasta alguse seisuga väiksem kui 60 protsenti põhitegevuse tulude kogusummast, ei tohi 2012. aastal käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 nimetatud võlakohustuste ja sama paragrahvi lõikes 7 nimetatud rendikohustuste võtmisega netovõlakoormust suurendada üle 60 protsendi sama aruandeaasta põhitegevuse tuludest.”

§ 4.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduses (RT I, 03.03.2011, 19) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 32 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötukassa eelarve tuludeks on laekumised töötuskindlustusmaksetest, intressitulu, eraldised riigieelarvest ja muud tulud.”;

4) paragrahvi 34 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) seadust täiendatakse §-ga 341 järgmises sõnastuses:

§ 341. Töötukassa vahendite hoidmine

(1) Töötukassa hoiab rahalisi vahendeid riigiga sõlmitava hoiulepingu alusel riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol ja teostab sealt makseid.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoiuleping peab võimaldama töötukassal igal ajal riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol hoitavate rahaliste vahendite arvelt teostada õigusaktides sätestatud tingimustel väljamakseid talle käesoleva seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Töötukassa kavandatavatest väljamaksetest Rahandusministeeriumi teavitamise konkreetsed tingimused lepitakse kokku hoiulepingus.

(3) Riik maksab töötukassale riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol hoitavate vahendite jäägilt intressi, mille suurus on võrdne riigi kassareservi tulususega, kui töötukassaga sõlmitavas hoiulepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

(4) Riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol hoitavaid vahendeid paigutab Rahandusministeerium koos riigi rahaga riigieelarve seaduse § 32 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud rahavoo ja finantsriskide juhtimise põhimõtete kohaselt.”;

6) paragrahvi 36 lõikest 3 jäetakse välja teine ja kolmas lause;

7) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töötuskindlustushüvitiste sihtfondi moodustavad kindlustatute töötuskindlustusmaksed ning nende hoiule andmisest saadud intressitulu.”;

8) paragrahvi 37 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koondamise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondi moodustavad tööandja töötuskindlustusmaksed ning nende hoiule andmisest saadud intressitulu.”;

10) paragrahvi 38 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 381 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sihtkapitali moodustavad kuni 30 protsenti töötuskindlustushüvitiste sihtfondi laekuvatest kindlustatu töötuskindlustusmaksetest, kuni 30 protsenti koondamise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondi laekuvatest tööandja töötuskindlustusmaksetest, riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid ning nende hoiule andmisest saadud intressitulu.”;

12) paragrahvi 381 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) seadust täiendatakse §-ga 521 järgmises sõnastuses:

§ 521. Töötukassa rahaliste vahendite riigi kontsernikonto koosseisu üleviimine

(1) Käesoleva seaduse § 341 lõikes 1 nimetatud hoiulepingu sõlmivad töötukassa juhatuse esimees ja rahandusminister 2012. aasta 16. jaanuariks. Rahaliste vahendite arvelt omandatud finantsvara realiseerib ja rahaliste vahendite hoidmise ning haldamisega seotud lepingud lõpetab töötukassa juhatus 2012. aasta 30. juuniks.

(2) Kuni realiseerimiseni kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud finantsvarale enne käesoleva paragrahvi jõustumist kehtinud vahendite haldamise korda ning piiranguid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud finantsvara realiseerimisest saadud rahalised vahendid kantakse viivitamata käesoleva seaduse § 341 lõikes 1 nimetatud arvelduskontole.”

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2012. aasta 1. veebruaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json