Teksti suurus:

Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2011, 9

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.12.2011 otsus nr 44

Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2011

§ 1.  Eesti Vabariigi poolt rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks olemisega seotud varaliste kohustuste võtmise ja täitmise seaduse (RT I 2002, 11, 58) §-s 1 asendatakse sõnad „Rahvusvahelise Valuutafondiga ning nende” sõnaga „selle”.

§ 2.  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 22. aprilli otsuses „Nõusoleku andmise kohta Eesti Vabariigi astumiseks Rahvusvahelise Valuutafondi, Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga ning nende juurde kuuluvate organisatsioonide liikmeks” (RT 1992, 18, 258; RT I 2002, 11, 58) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 6 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Eesti Pank tegutseb vastavalt Fondi põhikirja V artiklile ja Panga põhikirja artikli 3 lõikele 2, olles volitatud Eesti Vabariigi nimel sooritama kõiki Fondi ja Panga eeskirjadega lubatud tehinguid ja toiminguid. Fondi põhikirja III artikli 2. jao punktis d nimetatud nõusoleku andmise otsustab Riigikogu.”;

3) punktist 7 jäetakse välja sõnad „Fondi ja”;

4) otsust täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmiselt:

71. Eesti Pank esindab Eesti Vabariiki Fondi aktsionäride nõukogus Eesti Panga seaduse § 4 lõike 3 alusel. Vabariigi Valitsus nimetab Fondi aktsionäride nõukogusse aktsionäri asendaja.

72. Vabariigi Valitsus kutsub tagasi Fondi liikmelisusega seotud Vabariigi Valitsuse võlakirjad. Tagasikutsutud võlakirjad asendatakse Eesti Panga samaväärse maksega 31. jaanuariks 2012.”

§ 3.  Eesti Panga seaduses (RT I, 12.11.2010, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eesti Pank esindab Eesti Vabariiki Rahvusvahelises Valuutafondis. Eesti Vabariigi seisukohad Rahvusvahelises Valuutafondis esitab Eesti Pank kooskõlastatult Rahandusministeeriumiga. Kooskõlastamise tingimused määratakse Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi kirjalikus kokkuleppes. Muudes rahvusvahelistes organisatsioonides esindab Eesti Pank Eesti Vabariiki Vabariigi Valitsuse volitusel.”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:

„(11) Eesti Panga president esindab ametikoha järgselt Eesti Vabariiki Rahvusvahelise Valuutafondi aktsionäride nõukogus aktsionärina.”

§ 4.  Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json