Teksti suurus:

Riigihangete seaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2013, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2013 otsus nr 340

Riigihangete seaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2013

§ 1.  Riigihangete seaduse muutmine

Riigihangete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui pakkumusi või hankemenetluses osalemise taotlusi saab esitada üksnes elektrooniliselt ja riigihangete register ei ole pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäeva saabumisel või kaheksa tunni jooksul enne nimetatud tähtpäeva saabumist töökorras, peatub hankemenetlus automaatselt ja pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäev ei saabu. Riigihangete registri töö taastumise järgselt pikendab hankija pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste elektroonilise esitamise tähtaega mõistliku aja võrra, kuid mitte vähem kui 24 tundi arvates muudetud hanketeate avaldamisest või muudetud hankedokumentide edastamisest käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isikutele. Riigihangete puhul, mille eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, pikendab hankija pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtaega vähemalt viie päeva võrra.”;

3) paragrahvi 69 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hankija ei või anda nõustumust hankelepingu sõlmimiseks enne 14 päeva möödumist pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate esitamisest arvates (edaspidi ooteaeg). Enne ooteaja möödumist sõlmitud hankeleping on tühine. Ooteaega ei pea kohaldama hankelepingu sõlmimisel raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi alusel, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral või juhul, kui muud liiki hankemenetluses on esitanud pakkumuse ainult üks pakkuja.”;

4) paragrahvi 69 lõike 11 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) hankija ei ole hanketeates märkinud, et riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda või ei ole märkinud, et ta soovib hanketeate edastamist Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele vastavalt käesoleva seaduse §-le 106, kui hanketeate edastamine oli käesoleva seaduse kohaselt nõutav;”;

5) paragrahvi 69 lõiget 11 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) hankija on dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingu sõlmimisel rikkunud käesoleva seaduse §-des 715−717 sätestatud nõudeid.”;

6) paragrahvi 69 lõige 13 loetakse lõikeks 14 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Hankeleping ei ole vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 4 sätestatule tühine, kui hankija on esitanud igale dünaamilise hankesüsteemiga liidetud pakkujale pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate, milles sisalduvad edukat pakkumust iseloomustavad andmed ja selle eelised teate saaja pakkumusega võrreldes ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja nimi või pakkujate nimed, ja on kohaldanud ooteaega.”;

7) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Hankija võib teha põhjendatud kirjaliku otsuse hankelepingu sõlmimise kohta ja esitada igale raamlepingu pooleks olevale pakkujale selle otsuse kohta teate, milles sisalduvad väljavalitud pakkumust iseloomustavad andmed ja selle eelised teate saaja pakkumusega võrreldes ning väljavalitud pakkuja nimi või pakkujate nimed.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 711 järgmises sõnastuses:

§ 711. Raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingu tühisus

(1) Käesoleva seaduse § 71 lõike 4 alusel sõlmitud hankeleping on tühine, kui hankija on rikkunud nimetatud lõikes sätestatud hankelepingute sõlmimise korda, välja arvatud juhul, kui hankija on kohaldanud käesoleva seaduse § 71 lõikes 41 sätestatut ja hankelepingut ei sõlmitud 14 päeva jooksul käesoleva seaduse § 71 lõikes 41 nimetatud teate esitamise päevale järgnevast päevast arvates.

(2) Hankelepingu tühisusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusel on võimalik tugineda üksnes juhul, kui hankelepingu tühisus on tuvastatud vastavalt käesolevas seaduses sätestatule.”;

9) seaduse 2. peatükki täiendatakse 13. jaoga järgmises sõnastuses:

13. jagu
Dünaamiline hankesüsteem

§ 712. Dünaamilise hankesüsteemi loomine

Dünaamilise hankesüsteemi loomisel lähtub hankija käesolevas seaduses sätestatud avatud hankemenetluse korrast.

§ 713. Hankedokumendid dünaamilises hankesüsteemis

Hankija koostab enne hankemenetluse alustamist elektroonilises vormis hankedokumendid, milles peavad sisalduma lisaks käesoleva seaduse §-s 31 sätestatule andmed dünaamilise hankesüsteemi rakenduses kasutatavate tehniliste ühenduste ja lahenduste kohta.

§ 714. Hanketeate avaldamine dünaamilises hankesüsteemis

(1) Hankija esitab registrile avaldamiseks hanketeate, milles teavitab dünaamilise hankesüsteemi loomisest ja selle kasutusajast. Hankija lisab viite selle veebilehe aadressile, kus ta tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele ja teistele dokumentidele hanketeate avaldamisest kuni dünaamilise hankesüsteemi kasutusaja lõpuni.

(2) Kui hankija kavatseb dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingute sõlmimisel korraldada elektroonilise oksjoni, teavitab ta sellest hanketeates.

§ 715. Esialgse pakkumuse esitamine dünaamilises hankesüsteemis

(1) Hankelepingu sõlmimiseks dünaamilise hankesüsteemi alusel esitab hankija registris avaldamiseks vormikohase dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeate, milles kutsub kõiki huvitatud isikuid esitama elektrooniliselt esialgset pakkumust dünaamilise hankesüsteemiga liitumiseks. Esialgse pakkumuse esitamise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 15 päeva lihtsustatud hanketeate registris avaldamisest arvates.

(2) Esialgse pakkumuse laekumisel kontrollib hankija 15 päeva jooksul, kas pakkujal esinevad käesoleva seaduse §-s 38 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused, kas pakkuja majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning kas esitatud esialgne pakkumus vastab hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele. Nimetatud tähtaega võib pikendada juhul, kui hankija ei ole pakkumuse esitamise ettepanekut teinud.

(3) Esitatud esialgset pakkumust on pakkujal õigus dünaamilise hankesüsteemi kasutusajal uuendada tingimusel, et see vastab hankija koostatud tehnilisele kirjeldusele.

(4) Dünaamilise hankesüsteemiga liitmise või sellest keeldumise otsusest teavitab hankija pakkujat elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 716. Pakkumuste esitamine hankelepingu sõlmimiseks dünaamilises hankesüsteemis

(1) Pärast kõigi tähtaegselt esitatud esialgsete pakkumuste hanketeates ja hankedokumentides nimetatud tingimustele vastavuse kontrollimist esitab hankija kõigile pakkujatele, kes on dünaamilise hankesüsteemiga liidetud, ettepaneku pakkumuste esitamiseks iga konkreetse hankelepingu kohta, mis dünaamilise hankesüsteemi alusel sõlmitakse. Pakkumuse esitamise ettepanek peab sisaldama neid käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud andmeid, mis on vajalikud pakkumuste esitamiseks ja riigihanke nõuetekohaseks läbiviimiseks ning mida ei ole nimetatud hanketeates. Hankija teeb pakkumuse esitamise ettepaneku elektrooniliselt.

(2) Hankija määrab pakkumuste esitamise ettepanekus pakkumuste esitamiseks mõistliku tähtaja. Pakkumused esitatakse elektrooniliselt.

§ 717. Hankelepingu sõlmimine dünaamilises hankesüsteemis

Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kes on esitanud hanketeates nimetatud ja vajaduse korral pakkumuse esitamise ettepanekus täpsustatud pakkumuste hindamise kriteeriumide põhjal madalaima hinnaga või majanduslikult soodsaima pakkumuse vastavalt käesoleva seaduse § 50 lõigetes 2 ja 3 sätestatule.

§ 718. Riigihanke aruanne dünaamilises hankesüsteemis

(1) Hankija esitab registrile registri veebilehe kaudu riigihanke aruande käesoleva seaduse § 37 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul pärast iga hankelepingu sõlmimist või 45 päeva jooksul pärast iga kvartali lõppu selle kvartali jooksul sõlmitud hankelepingute kohta.

(2) Hankija esitab registrile pärast iga hankelepingu lõppemist riigihanke aruande lisa vastavalt käesoleva seaduse § 37 lõikes 4 sätestatule.”;

10) paragrahvi 103 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingutele ei kohaldu §-s 711 sätestatu.”;

11) paragrahvi 111 lõike 3 punktis 8 asendatakse sõna „Ühenduste” sõnaga „Liidu”;

12) paragrahvi 117 lõiget 21 täiendatakse punktidega 4−6 järgmises sõnastuses:

„4) vaidlustada hankelepingu, kui hankija ei ole hanketeates märkinud, et riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, või ei ole märkinud, et ta soovib hanketeate edastamist Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele vastavalt käesoleva seaduse §-le 106, kui hanketeate edastamine oli käesoleva seaduse kohaselt nõutav;
5) vaidlustada hankelepingu, kui hankija on sõlminud dünaamilise hankesüsteemi alusel hankelepingu käesoleva seaduse §-des 715−717 sätestatud tingimusi rikkudes;
6) vaidlustada hankelepingu, kui hankija on sõlminud hankelepingu käesoleva seaduse § 71 lõikes 4 sätestatud korda rikkudes.”;

13) paragrahvi 117 lõige 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(22) Käesoleva paragrahvi lõike 21 punkte 2, 3, 5 ja 6 ei kohaldata juhul, kui sõlmitud hankelepingu maksumus on alla riigihanke piirmäära.”;

14) paragrahvi 121 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vaidlustus peab olema laekunud vaidlustuskomisjonile kümne päeva jooksul alates päevast, kui vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist.”;

15) paragrahvi 121 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käesoleva seaduse § 117 lõike 21 punkti 1 alusel esitatud vaidlustus peab olema vaidlustuskomisjonile laekunud kümne päeva jooksul vabatahtliku teate registris avaldamisest arvates.”;

16) paragrahvi 121 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Käesoleva seaduse § 117 lõike 21 punktide 2, 4 ja 5 alusel võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile 30 päeva jooksul riigihanke aruande registris avaldamisest arvates.”;

17) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Käesoleva seaduse § 117 lõike 21 punkti 6 alusel võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile 30 päeva jooksul arvates päevast, kui vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest.”;

18) paragrahvi 126 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Käesoleva seaduse § 117 lõike 21 punktide 2−6 alusel esitatud vaidlustuse rahuldamisel võib vaidlustuskomisjon oma otsusega:
1) tuvastada hankelepingu tühisuse käesoleva seaduse § 69 lõike 11 või § 711 lõike 1 alusel või
2) jätta hankelepingu jõusse, lühendades hankelepingu tähtaega, kui on tuvastatud tühisuse asjaolude olemasolu käesoleva seaduse § 69 lõike 11 või § 711 lõike 1 alusel. Otsuse tegemisel võetakse arvesse olulist avalikku huvi, mida võidakse kahjustada hankelepingu tühisuse korral.”;

19) seadust täiendatakse §-ga 1315 järgmises sõnastuses:

§ 1315. Hankelepingute sõlmimine ja vaidlustuste esitamine

(1) Enne käesoleva paragrahvi jõustumist loodud dünaamiliste hankesüsteemide või sõlmitud raamlepingute alusel hankelepingute sõlmimisel lähtutakse hankelepingu sõlmimise ajal kehtivast riigihangete seadusest.

(2) Vaidlustused, mille esitamise tähtaja kulgemine algas enne käesoleva paragrahvi jõustumist, esitatakse ja vaidlustuskomisjon vaatab need läbi, lähtudes vaidlustuse esitamise ajal kehtivast riigihangete seadusest.”.

§ 2.  Halduskohtumenetluse seadustiku muutmine

Halduskohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 268 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pakkuja, taotleja või riigihankes osalemisest huvitatud isik võib esitada oma õiguste kaitseks kaebuse hankija tegevuse peale, kui ta on läbinud menetluse riigihangete vaidlustuskomisjonis, välja arvatud riigisaladuse ja salastatud välisteabega seotud hankeasjas.”;

2) paragrahvi 268 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigisaladuse ja salastatud välisteabega seotud hankeasjas võib pakkuja, taotleja või riigihankes osalemisest huvitatud isik esitada oma õiguste kaitseks kaebuse hankija tegevuse peale halduskohtusse.”;

3) paragrahvi 270 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigisaladuse ja salastatud välisteabega seotud hankeasjas on kaebuse esitamise tähtaeg:
1) kümme päeva arvates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist;
2) kümme päeva riigihangete registris vabatahtliku teate avaldamisest arvates, kui kaebus esitatakse riigihangete seaduse § 117 lõike 21 punktis 1 sätestatud alusel;
3) 30 päeva riigihangete registris riigihanke aruande avaldamisest arvates, kui kaebus esitatakse riigihangete seaduse § 117 lõike 21 punktides 2, 4 ja 5 sätestatud alusel;
4) 30 päeva arvates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kui kaebus esitatakse riigihangete seaduse § 117 lõike 21 punktis 6 sätestatud alusel;
5) kuus kuud hankelepingu sõlmimisest arvates, kui kaebus esitatakse riigihangete seaduse § 117 lõike 21 punktis 3 sätestatud alusel.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json