Teksti suurus:

Vandetõlgile tõlketööde määramise ja täitmise kord ning tasumäärad

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2013, 8

Vandetõlgile tõlketööde määramise ja täitmise kord ning tasumäärad

Vastu võetud 13.11.2013 nr 36
RT I, 15.11.2013, 9
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2013RT I, 23.12.2013, 501.01.2014

Määrus kehtestatakse vandetõlgi seaduse § 14 lõike 3 alusel.
[RT I, 23.12.2013, 5 - jõust. 01.01.2014]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Riigi Teataja seaduse § 6 lõike 3 alusel vandetõlgile avaliku ülesande täitmiseks tõlketööde määramise ja täitmise korra ning tasumäärad.

  (2) Käesolevas määruses mõistetakse tõlketööna:
  1) seaduse või välislepingu tõlkimist;
  2) tõlke toimetamist;
  3) seaduse muudatuste tõlkimist ja nende lisamist tõlke tervikteksti.

§ 2.  Vandetõlgile tõlketööd määrav ja seda vastu võttev asutus

  (1) Riigi Teatajas avaldatud seaduse tõlketöö määrab vandetõlgile ja võtab temalt vastu Justiitsministeerium.

  (2) Riigi Teatajas avaldatava välislepingu tõlketöö määrab vandetõlgile ja võtab temalt vastu ministeerium või Riigikantselei sõltuvalt sellest, kes välissuhtlemisseaduse § 13 lõike 1 alusel juhib välislepingu sõlmimise ettevalmistamist.

§ 3.  Vandetõlkide jaotus õigusvaldkondade järgi

  (1) Vandetõlk teatab Justiitsministeeriumile, millistes õigusvaldkondades ta seadusi ja välislepinguid eelistab tõlkida.

  (2) Justiitsministeerium tagab koostöös vandetõlkidega, et kõik õigusvaldkonnad oleks vähemalt eesti-inglise ja inglise-eesti keelesuunal vandetõlkide vahel jaotatud.

  (3) Kui mõnel keelesuunal on ametis kuni kolm vandetõlki, ei pea õigusvaldkondlikku jaotust rakendama.

  (4) Justiitsministeerium peab nimekirja seadusi ja välislepinguid tõlkivatest vandetõlkidest õigusvaldkondade ja keelesuundade kaupa ning avaldab selle nimekirja Justiitsministeeriumi ja Riigi Teataja veebilehel.

§ 4.  Tõlketöö määramine

  (1) Tõlketööde määramisel lähtutakse võrdsuse põhimõttest, tagades võimalusel vandetõlkidele ühtlase tõlketööde mahu, arvestades vandetõlgi töökoormust ja eelistusi.

  (2) Ministeerium või Riigikantselei (edaspidi tõlketöö tellija) määrab tõlketöö vastava õigusvaldkonna ja keelesuuna vandetõlgile.

  (3) Tõlketöö tellija edastab vandetõlgile e-kirjaga tõlkimisülesande koos tõlkimist vajava tekstiga või lingiga sellele, märkides tõlke üleandmise tähtpäeva, võimalusel tõlketöö mahu ja muud vajalikud andmed.

  (4) Seaduse muudatuste tõlkimise või tõlke toimetamise tõlketöö määratakse sellele vandetõlgile, kes on seda seadust või välislepingut või selle muudatusi vastaval keelesuunal varem tõlkinud. Kui sellel vandetõlgil ei ole võimalik seda tõlketööd täita, määratakse see mõnele teisele vastava keelesuuna vandetõlgile, kes tõlgib seadusi ja välislepinguid samas või lähedases õigusvaldkonnas.

  (5) Tõlke üleandmise tähtpäeva määramisel arvestatakse, et:
  1) seaduse tõlke terviktekst peab olema kättesaadav enne seaduse jõustumist;
  2) välislepingu tõlke valmimise tähtpäev peab vastama välissuhtlemise vajadusele ja riigisisestele menetlustähtaegadele.

  (6) Välislepingu tõlkimisel võib tõlketöö tellija kaasata vandetõlgi välislepingu sõlmimise ettevalmistamise menetlusse ja määrata tõlketöid välislepingu üksikute osade tõlkimiseks või sarnaste lepingute juba tõlgitud teksti osaliseks toimetamiseks.

  (7) Kui tõlketööks ei ole vajaliku keelesuuna vandetõlki, on tõlketöö tellijal õigus leida tõlkija käesolevat määrust kohaldamata riigihangete seaduse alusel või teeb asutus tõlke ise.

  (8) Tõlketöö määramisel võib tõlketöö tellija, välislepingute tõlgete puhul ka Välisministeerium anda täiendavaid juhiseid tõlketöö protseduuri, vorminõuete ja muude asjaolude kohta.

§ 5.  Nõuded tõlketööle

  (1) Tõlkimisel säilitab vandetõlk teksti õigusliku tähenduse ja vormilise ülesehituse.

  (2) Tõlge peab olema võimalikult täpne, selge ja üheselt mõistetav ning vastama sihtkeele kirjakeele normile.

  (3) Terminite kasutamine peab olema järjepidev ja ühtne seaduse või välislepingu ja õigusvaldkonna piires ning kooskõlas teiste seaduste või sarnaste välislepingute tõlgetes kasutatud terminitega. Terminite õige kasutamise ja ühtsuse tagamiseks kasutab vandetõlk asjakohaseid andmebaase.

  (4) Kui Justiitsministeerium on vandetõlgi käsutusse andnud tõlketarkvara ja tõlkemälude andmebaasi, peab vandetõlk tegema tõlketöö, kasutades seda tarkvara ja andmebaasi.

  (5) Pärast tõlke vastuvõtmist tõlketöö tellija poolt tagab vandetõlk, et tõlketarkvara abil koostatud tõlge jõuab tõlkemälude andmebaasi.

  (6) Registrite ja Infosüsteemide Keskus haldab tõlkemälude andmebaasi ning tagab vandetõlkidele juurdepääsu sellele ja selle kasutajatoe.

  (7) Seaduse muudatuste tõlkimisel viib vandetõlk muudatused seaduse tõlke tervikteksti vastavalt Justiitsministeeriumi antud juhistele.

§ 6.  Tõlketöö üleandmine

  (1) Vandetõlk esitab digitaalselt allkirjastatud tõlke § 4 lõikes 3 määratud tähtpäeval.

  (2) Vandetõlk esitab välislepingu tõlke tellija nimetatud e-posti aadressil või seaduse tõlke Riigi Teataja väljaandja juhiste kohaselt Riigi Teatajas kättesaadavaks tegemiseks.

  (3) Vandetõlk võib esitada põhjendatud taotluse tõlke üleandmise tähtaja pikendamiseks, pakkudes välja uue tähtaja. Kui tähtaja pikendamine ei ole tulenevalt riiklikust vajadusest võimalik, teatab tõlketöö tellija sellest vandetõlgile ja vandetõlk esitab tõlke esialgu määratud tähtpäevaks.

  (4) Kui vandetõlgil on olulisel põhjusel võimatu tõlketööd määratud tähtajaks täita, siis teatab ta sellest viivituseta tõlketöö tellijale ja see määrab tõlketöö teisele vandetõlgile.

§ 7.  Tõlketöö vastuvõtmine

  (1) Kui tõlketöö ei vasta käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõuetele või tõlketöö tellija antud juhistele, teatab tõlketöö tellija sellest koos põhjendustega vandetõlgile viie tööpäeva jooksul pärast tõlke esitamist. Sel juhul esitab vandetõlk parandatud ja nõuetele vastava tõlke uuesti tõlketöö tellija määratud mõistliku tähtaja jooksul.

  (2) Suuremahuliste tõlketööde puhul võib tõlketöö tellija kokkuleppel vandetõlgiga pikendada tõlke vastuvõtmise tähtaega kuni ühe kuuni tõlke esitamisest arvates.

  (3) Tõlketöö vastuvõtmisse võib tõlketöö tellija kaasata eksperdi või toimetaja.

  (4) Kui vandetõlk ei arvesta tõlketöö vastuvõtmisse kaasatud eksperdi või toimetaja ettepanekutega, esitab ta viie tööpäeva jooksul ettepanekute saamisest nende mittearvestamise kohta oma põhjendused. Tõlke lõpliku sõnastuse lepivad sel juhul kokku vandetõlk ja ekspert või toimetaja.

  (5) Kui vandetõlk ja ekspert või toimetaja lõplikus sõnastuses kokkuleppele ei jõua, otsustab sõnastuse tõlketöö tellija ja vandetõlk lisab oma eriarvamuse. Seaduse ja seaduse muudatuste tõlkimise puhul arvestab Justiitsministeerium tellijana seaduseelnõu ette valmistanud ministeeriumi arvamusega.

  (6) Tõlketöö loetakse tõlketöö tellija poolt vastuvõetuks, kui:
  1) tõlketöö tellija tõlke esitamisest viie tööpäeva, tõlke vastuvõtmise tähtaja pikendamise korral vastuvõtmise tähtaja jooksul ei teata vandetõlgile selle puudustest;
  2) vandetõlk esitab uue, parandatud tõlke või
  3) tõlke lõplik sõnastus on kokku lepitud või otsustatud.

  (7) Välislepingu tõlkimise või toimetamise puhul võib Välisministeerium juhtida välislepingu riigisiseses menetluses tõlketöö tellija tähelepanu tõlke puudustele ja tõlketöö tellija on kohustatud koostöös vandetõlgiga korraldama tõlke parandamise.

  (8) Pärast tõlketöö vastuvõtmist ilmnenud puuduste puhul võib tõlketöö tellija nõuda tõlketöö teinud vandetõlgilt nende kõrvaldamist ja määrata selleks tähtaja.

§ 8.  Tõlketöö tasumäärad ja tasumise kord

  (1) Ühe standardlehekülje tasumäär on:
  1) 20 eurot seaduse ja välislepingu tervikteksti tõlkimise eest;
  2) 10 eurot seaduse ja välislepingu olemasoleva tõlke toimetamise eest;
  3) 22 eurot seaduse muudatuste tõlkimise ja nende tervikteksti lisamise eest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tasumäärad ei sisalda käibemaksu.

  (3) Üks standardlehekülg on 1800 tähemärki koos tühikutega. Tähemärke arvestatakse sihtkeele alusel, seaduse muudatuste tõlkimisel arvestatakse tähemärke lähtekeele alusel.

  (4) Tõlketöö tasu arvestamisel on minimaalne tasumäär 0,5 standardlehekülje tasu. Kui tõlketöö maht on väiksem kui 0,5 standardlehekülge, ümardatakse see 0,5 standardleheküljeni.

  (5) Pärast tõlketöö vastuvõtmist esitab vandetõlk käesolevas määruses sätestatud tõlketööde tasumäärade alusel arve tõlketöö tellijale, kes tasub tõlketöö eest 21 päeva jooksul arve saamisest.

  (6) Kui vandetõlk ei anna tõlget üle tähtpäevaks, võib vähendada talle makstavat tasu kümne protsendi võrra. Kui vandetõlk ületab tõlke esitamise tähtpäeva rohkem kui viis päeva, vähendatakse alates kuuendast päevast vandetõlgile makstavat tasu veel ühe protsendi võrra iga viivitatud päeva eest.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

/otsingu_soovitused.json