Teksti suurus:

Kohtute seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2014 otsus nr 543

Kohtute seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 02.12.2014

§ 1.  Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kolleegiumi esimehe nimetab Riigikohtu üldkogu kolleegiumi liikmete seast viieks aastaks.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

§ 371. Kohtuniku töötamine osalise töökoormusega

(1) Kohtu esimees võimaldab kohtunikul töötada osalise töökoormusega seoses:
1) alla kolmeaastase lapse kasvatamise vajadusega;
2) osalise töövõimega.

(2) Kohtu esimees võib kohtunikul lubada töötada osalise töökoormusega kuni üks aasta ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata juhul. Enne kohtuniku töökoormuse vähendamise otsustamist kuulab kohtu esimees ära kohtu üldkogu arvamuse.

(3) Taotlus osalise töökoormusega töötamiseks esitatakse kohtu esimehele vähemalt kaks nädalat enne soovitavat osalise töökoormusega töötamise algust. Taotluses märgitakse osalise töökoormusega töötamise põhjus ja aeg. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad taotluse aluseks olevaid asjaolusid.

(4) Osalise töökoormusega töötamisel käesolevas paragrahvis nimetatud alusel vähendatakse proportsionaalselt töökoormusega kohtuniku ametipalka.

(5) Kohtuniku töötamine osalise töökoormusega vormistatakse kohtu esimehe käskkirjaga. Käskkiri peab sisaldama andmeid, millise koormusega kohtunik töötab, millisel perioodil kohtunik osalise töökoormusega töötab ning kui suur on osalise töökoormusega töötamisel tema ametipalk.”;

3) paragrahvi 38 lõike 3 punktist 5 jäetakse välja sõnad „ja asendusliikmed”;

4) paragrahvi 41 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 69 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohtunikueksamikomisjon moodustatakse 16-liikmelisena kolmeks aastaks.

(2) Kohtunikueksamikomisjoni kuuluvad kohtunike täiskogu valitud neli esimese astme kohtu kohtunikku, neli ringkonnakohtunikku ja neli riigikohtunikku, üks Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane, valdkonna eest vastutava ministri määratud Justiitsministeeriumi esindaja, advokatuuri juhatuse määratud vandeadvokaat ja riigi peaprokuröri määratud riigiprokurör. Kohtunikueksamikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe.

(3) Kohtunikueksamikomisjoni esimees moodustab komisjoni pädevuses olevate küsimuste lahendamiseks vähemalt viieliikmelised komisjonikoosseisud, milles on vähemalt kolm kohtunikku. Koosseisude moodustamise põhimõtted kehtestatakse kohtunikueksamikomisjoni töökorras.”;

6) paragrahvi 76 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) 35% tema ametipalgast, kui kohtunike arv kohtus on vähemalt 30;
4) 45% tema ametipalgast, kui kohtunike arv kohtus on vähemalt 45.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 761 järgmises sõnastuses:

§ 761. Riigikohtu esimehe esinduskulud

Riigikohtu esimehele makstakse igakuiselt 20% ametipalgast esinduskuludeks.”;

8) paragrahvi 99 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Ametist vabastamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud alusel esitab kohtunik avalduse vähemalt kuus kuud enne soovitud vabastamise päeva. Kohtuniku avalduse alusel ja mõjuval põhjusel võib Riigikohtu esimees teha Vabariigi Presidendile või Riigikogule ettepaneku vabastada kohtunik ametist varem kui kuus kuud pärast avalduse esitamist.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 1291 järgmises sõnastuses:

§ 1291. Riigikohtu kolleegiumi esimehe volitused

Enne 2015. aasta 1. jaanuari nimetatud Riigikohtu kolleegiumi esimehe volituste tähtaega arvestatakse 2015. aasta 1. jaanuarist.”;

10) paragrahvi 132 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse § 69 lõikeid 1–3 rakendatakse alates 2015. aasta kohtunikueksamikomisjoni liikmete valimisest.”.

§ 2.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 42 järgmises sõnastuses:

„42) kohtute seaduse § 761 alusel Riigikohtu esimehele tehtavaid väljamakseid;”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json