Teksti suurus:

Audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2014 otsus nr 549

Audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.12.2014

§ 1.  Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Audiitorettevõtjat ja vandeaudiitorit loetakse omavahel seotuks, kui:
1) vandeaudiitor ise on füüsilisest isikust ettevõtjana audiitorettevõtja;
2) vandeaudiitor on audiitorühingu seadusjärgne esindaja või prokurist;
3) vandeaudiitoril on enamus audiitorühingu osade või aktsiatega esindatud häältest või
4) vandeaudiitori lahkumisel audiitorühingust jääks täitmata käesoleva seaduse § 76 lõikes 3 sätestatud nõue.”;

2) paragrahvi 14 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kutseeksami programmi alusel koostatud kutseeksami küsimustest ja ülesannetest võib kutseeksamil kasutamiseks valida küsimusi ja ülesandeid õigusakti redaktsiooni kohta, mis on avaldatud vähemalt kaks kuud enne kutseeksami toimumise päeva.

(5) Kutseeksamil eksamineeritavale esitatavad küsimused ja ülesanded valitakse kutseeksami programmi alusel koostatud kutseeksami küsimuste ja ülesannete hulgast juhuslikult.”;

3) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 6 asendatakse arv „300” arvuga „900”;

4) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 7 asendatakse arv „550” arvuga „1300”;

5) paragrahvi 20 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „lõike 1 punktis 1 ja”;

6) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 2 sätestatud nõue loetakse täidetuks isiku puhul, kes taotleb avaliku sektori ühingu siseaudiitori kutsetaset ja tõendab käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud korras, et ta on vähemalt viis aastat tegutsenud kutsealal, mis on võimaldanud tal omandada küllaldased teadmised rahanduse, õiguse ja sisekontrolli valdkonnas.”;

7) paragrahvi 21 lõiked 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kutseeksami korras sätestatakse, kas kutseeksami programmi alusel korraldab kutseeksami küsimuste, ülesannete ja näidisvastuste koostamist ning avalikkusele kättesaadavaks tegemist Audiitorkogu või muu isik. Avalikkusele tehakse kättesaadavaks kõik kutseeksami küsimused ja ülesanded ning kuni pool näidisvastustest.

(5) Käesoleva seaduse § 121 lõikes 6 nimetatud siseaudiitorite kutsekomisjon teeb vajaduse korral ettepanekuid kutseeksami programmi ja selle alusel koostatud kutseeksami siseaudiitori eriosa küsimuste, ülesannete või näidisvastuste kohta.

(6) Kutseeksami programmi kehtestamisel ning selle alusel küsimuste, ülesannete ja näidisvastuste koostamisel ning avalikkusele kättesaadavaks tegemisel võib arvestada rahvusvaheliselt tunnustatud vande- või siseaudiitorite organisatsioonide soovitusi ja nõudeid.”;

8) seaduse 2. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. jagu
Vandeaudiitori kutse andmine, äravõtmine ja vastastikune tunnustamine, kolmanda riigi vandeaudiitori registreerimine ning avaliku sektori vandeaudiitori erisused
”;

9) paragrahvi 28 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „andmise” sõnaga „vastuvõtmise”;

10) seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

§ 301. Kolmanda riigi vandeaudiitori registreerimine

(1) Kolmanda riigi vandeaudiitor registreeritakse registris, kui ta:
1) esitab vandeaudiitori aruande selle kolmanda riigi äriühingu raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande kohta, kelle emiteeritud väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti reguleeritud väärtpaberiturule;
2) allub Eesti audiitortegevuse järelevalvele või kolmanda riigi audiitortegevuse järelevalvele, mis on samaväärne Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/668/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 09.06.2006, lk 87–107), artiklites 29, 30 ja 32 sätestatuga;
3) vastab vandeaudiitorile ja audiitorettevõtjale käesolevas seaduses sätestatud nõuetele või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ artikli 45 lõikes 5 viidatud nõuetega samaväärsetele nõuetele.

(2) Kolmanda riigi vandeaudiitorit ei pea registris registreerima, kui:
1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud äriühing emiteerib üksnes väärtpaberituru seaduse § 1842 tähenduses võlaväärtpabereid, mis on võetud Eesti turule kauplemisele ja mille nimiväärtus on vähemalt 50 000 eurot või mis vastasid emiteerimise päeval vähemalt 50 000 eurole, kui need on nomineeritud muus valuutas, või
2) Eesti on kolmanda riigiga, mille äriühingu väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti reguleeritud väärtpaberiturule, sõlminud vastastikuse kokkuleppe vandeaudiitori registreerimise kohustuse kohaldamata jätmise ja järelevalvele allutamata jätmise kohta. Vastastikuse kokkuleppe sõlmimise eelduseks on kolmanda riigi vandeaudiitori allumine kolmandas riigis avaliku järelevalve, kvaliteedikontrolli, uurimise ja sanktsioonide süsteemile, mis on samaväärne käesolevas seaduses või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ artiklites 29, 30 ja 32 sätestatuga.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 ja lõike 2 punktis 2 nimetatud samaväärsust hindab Euroopa Komisjon. Kuni Euroopa Komisjon ei ole otsust teinud, võib samaväärsust hinnata järelevalvenõukogu ettepanekul valdkonna eest vastutav minister, kes võib hinnangu andmisel tugineda mõne teise liikmesriigi samaväärsuse hinnangule. Valdkonna eest vastutav minister esitab samaväärsuse hinnangu Euroopa Komisjonile.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud samaväärsust hindab järelevalvenõukogu ettepanekul valdkonna eest vastutav minister, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ artikli 45 lõikes 6 sätestatud erisust.”;

11) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Järelevalvenõukogu kannab vande vastuvõtmist kinnitava märke registrisse.”;

12) paragrahvi 32 pealkirja täiendatakse pärast sõna „äravõtmine” sõnadega „ja selle kaotamine”;

13) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalvenõukogu otsustab vandeaudiitori kutse äravõtmise vandeaudiitori avalduse alusel.”;

14) paragrahvi 32 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Vandeaudiitori kutse saanud isik kaotab kutse, kui ta ei ole mõjuva põhjuseta andnud vannet 45 päeva jooksul pärast kutse saamist.

(12) Vandeaudiitor kaotab kutse, kui ta on käesoleva seaduse § 103 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhul Audiitorkogust välja arvatud.”;

15) paragrahvi 32 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui vandeaudiitori või temaga seotud audiitorettevõtja suhtes on alustatud kvaliteedikontrolli, distsiplinaarmenetlust, kaebuse menetlust, väärteomenetlust või uurimist, võib otsuse vandeaudiitori kutse äravõtmiseks vandeaudiitori avalduse alusel teha, kui vastav menetlus on lõpetatud.

(3) Kutse tunnustamise lõpetamisele ja lõppemisele kohaldatakse vandeaudiitori kutse äravõtmise ja kutse kaotamise kohta sätestatut.”;

16) paragrahvi 42 lõigetes 1 ja 2, § 115 lõike 2 punktis 6 ja lõike 3 punktis 8 ning § 123 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „programm” sõnaga „kord” vastavas käändes;

17) paragrahvi 42 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vandeaudiitor on kohustatud osalema Audiitorkogu tunnustatud või tema korraldatavas täiendusõppes valdkondades, mis on sätestatud käesoleva seaduse §-s 22, vähemalt 120 akadeemilise tunni ulatuses kolmeaastase arvestusperioodi jooksul. Nimetatud mahust vähemalt 48 akadeemilist tundi peab hõlmama Audiitorkogu korraldatav täiendusõpe.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud täiendusõppe kohustusest vähemalt 60 akadeemilist tundi peab vandeaudiitor täitma kahe aasta jooksul alates kolmeaastase arvestusperioodi algusest.”;

18) paragrahvi 42 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosad „või 4”;

19) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui vandeaudiitor on arvestusperioodi jooksul osalenud täiendusõppes nõutavast mahust rohkem, arvestatakse enam osaletud tundide arv, kuid mitte rohkem kui 40 akadeemilist tundi, järgmise arvestusperioodi täiendusõppe kohustuse täitmiseks.”;

20) paragrahvi 42 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Täiendusõppe arvestusperiood algab Audiitorkogu majandusaasta algusest. Vandeaudiitori kutse saamise või tunnustamise järel algab täiendusõppe arvestusperiood vandeaudiitori vande vastuvõtmise aastale järgneva Audiitorkogu majandusaasta algusest.”;

21) paragrahvi 48 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Audiitorkogu presidendile, juhatusele ja järelevalvenõukogule nende ülesannete täitmiseks;”;

22) seadust täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

§ 531. Arvestusalane revisjon

(1) Arvestusalane revisjon on käesoleva seaduse § 58 lõike 3 punktis 5 nimetatud muu äritegevus.

(2) Arvestusalane revisjon on sisekontrolli osa. Revisjoni eesmärgi, ulatuse ja kontrolliprotseduurid kinnitab revisjoni määranud isik, organ või kogu või revisjoni teostaja.

(3) Kui arvestusalase revisjoni kontrolliobjektiks on majandusaasta aruanne, siis revisjoni käigus:
1) koostatakse kontrolliplaan, milles kirjeldatakse kontrolliprotseduure, mis on vajalikud revisjoni määranud isiku, organi või kogu või revisjoni teostaja kinnitatud eesmärgi saavutamiseks, näiteks selliseid protseduure, millega võrreldakse raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande vastavust raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele või tegevusaruandes esitatud andmeid raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmetega või raamatupidamise aastaaruande andmeid algsaldode, raamatupidamisregistrite, algdokumentide, kinnitatud eelarve ja juhtorganite otsustega;
2) kogutakse ning hinnatakse tõendusmaterjale;
3) koostatakse kirjalik revisjoni kokkuvõte.

(4) Audiitorkogu juhatus töötab välja revisjoni läbiviimise juhendmaterjali ja avalikustab selle Audiitorkogu kodulehel.”;

23) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kliendileping peab sisaldama kliendilepingu ülesütlemise korda ja teavitamiskohustust vastavalt käesoleva seaduse §-le 57.”;

24) paragrahvi 67 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Siseaudiitoril on kohustus end pidevalt täiendada, et hoida oma teadmisi, oskusi ja vilumusi tasemel, mis ei ohusta siseaudiitori kutsetegevuse kvaliteeti.

(2) Siseaudiitorite täiendusõppe korra võib kehtestada valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

25) paragrahvi 67 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Täiendusõppe arvestusperiood algab kalendriaasta algusest. Siseaudiitori kutse või kutsetaseme saamise järel algab täiendusõppe arvestusperiood kutse või kutsetaseme saamise aastale järgneva kalendriaasta algusest.”;

26) paragrahvi 69 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Siseaudiitor läheneb süsteemselt, reeglipäraselt ja järjepidevalt riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjususe hindamisele ja täiustamisele.”;

27) paragrahvi 74 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „käesoleva seaduse § 75 lõikes 1 nimetatud ulatuses”;

28) paragrahvi 74 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kutsetegevuseks avaliku sektori ühinguga sõlmitava lepingu teenuse osutaja poolne ja siseaudiitori aruande allkirjastaja peab olema avaliku sektori siseaudiitor või atesteeritud siseaudiitor.”;

29) paragrahvi 76 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Osaühingust audiitorühingu osakapital peab olema vähemalt 12 000 eurot ja see peab olema täies ulatuses sisse makstud.”;

30) paragrahvi 79 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) andmed audiitorühingu juhatuse liikmete ja täis- või usaldusühingut juhtima õigustatud osanike kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaega, elukohta, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhatuse liikmete ja täis- või usaldusühingut juhtima õigustatud osanike vastutusvaldkonna kirjeldust;”;

31) paragrahvi 79 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) kinnitus audiitorühingu juhatuse liikmete ja täis- või usaldusühingut juhtima õigustatud osanike usaldusväärsuse ja käesoleva seaduse nõuetele vastavuse kohta;”;

32) paragrahvi 81 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „seaduse” sõnadega „või prokuura”;

33) paragrahvi 84 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad „vande andmine” sõnadega „vande vastuvõtmine” vastavas käändes;

34) paragrahvi 86 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) audiitorühingu lõpetamise korral – äriregistris lõpetamise kande tegemisega või kohtulahendi jõustumisega;”;

35) paragrahvi 86 punktid 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„6) vandeaudiitori kutse äravõtmise korral, kui audiitorettevõtja on füüsilisest isikust ettevõtja, – kutse äravõtmise otsuse jõustumisega;
7) täiendava kutseeksami mittesooritamise korral, kui audiitorettevõtja on füüsilisest isikust ettevõtja, – kutse äravõtmise otsuse jõustumisega;”;

36) paragrahvi 86 punktis 8 asendatakse sõna „tegemisega” sõnaga „jõustumisega”;

37) paragrahvi 87 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui audiitorettevõtja või temaga seotud vandeaudiitori suhtes on alustatud käesoleva seaduse alusel kvaliteedikontrolli, distsiplinaarmenetlust, kaebuse menetlust, väärteomenetlust või uurimist, võib otsuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel teha, kui vastav menetlus on lõpetatud.”;

38) paragrahvi 87 lõike 4 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) audiitorühing on käesoleva seaduse § 76 lõikes 3 või §-s 77 sätestatud nõudeid rikkunud üle kolme kuu;”;

39) paragrahvi 88 lõikes 6 asendatakse sõna „saadetud” sõnaga „suunatud”;

40) seadust täiendatakse §-ga 891 järgmises sõnastuses:

§ 891. Audiitorettevõtja vabatahtlik lõpetamine

(1) Audiitorettevõtjat ei või järelevalvenõukogu kirjaliku loata vabatahtlikult lõpetada.

(2) Audiitorettevõtja juhatus, täis- või usaldusühingut juhtima õigustatud osanik ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsenud vandeaudiitor on kohustatud vähemalt 20 päeva enne audiitorettevõtja lõpetamise otsustamist esitama järelevalvenõukogule taotluse audiitorettevõtja vabatahtliku lõpetamise loa saamiseks.

(3) Järelevalvenõukogu võib keelduda audiitorettevõtjale vabatahtlikuks lõpetamiseks loa andmisest, kui audiitorettevõtja või käesoleva seaduse § 7 lõike 5 tähenduses temaga seotud vandeaudiitori suhtes on alustatud kvaliteedikontrolli, distsiplinaarmenetlust, kaebuse menetlust, väärteomenetlust või uurimist.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul võib järelevalvenõukogu loa andmisest keelduda, kuni vastav menetlus audiitorettevõtja või temaga seotud vandeaudiitori suhtes, kes osutab vandeaudiitori kutseteenust füüsilisest isikust ettevõtjana või on selle audiitorühingu seadusjärgne esindaja või prokurist, on lõpetatud ning menetlusest tulenevad nõuded ja Audiitorkogu nõuded rahuldatud.”;

41) paragrahvi 100 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohaliku omavalitsuse üksuse auditikomitee liikmeks ei tohi olla selle valla- või linnavalitsuse liige, ametnik, töötaja, siseaudiitor ega audiitorkontrolli teostav isik.”;

42) paragrahvi 103 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Audiitorkogu liige on:
1) vandeaudiitor vandeaudiitori vande vastuvõtmise kuupäevast alates;
2) audiitorettevõtja tegevusloa andmise otsuse jõustumisest arvates;
3) isik, kelle kutset on valdkonna eest vastutav minister tunnustanud käesoleva seaduse § 30 lõike 1 alusel, vandeaudiitori vande vastuvõtmise kuupäevast alates.

(2) Audiitorkogu liikme liikmesus Audiitorkogus lõpeb:
1) vandeaudiitori kutse äravõtmisel või käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud isiku kutse tunnustamise lõpetamisel;
2) audiitorettevõtja tegevusloa kehtivuse lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel;
3) määratud ajal või ulatuses kohustusliku liikmemaksu juhatuse hoiatusest hoolimata mõjuva põhjuseta tasumata jätmisel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud juhul arvatakse Audiitorkogu liige Audiitorkogust välja juhatuse otsusega.

(4) Kui Audiitorkogu liikme või temaga seotud vandeaudiitori või audiitorettevõtja suhtes on alustatud kvaliteedikontrolli, distsiplinaarmenetlust, kaebuse menetlust, väärteomenetlust või uurimist, võib otsuse Audiitorkogust väljaarvamise kohta käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 3 alusel teha, kui vastav menetlus on lõpetatud.”;

43) paragrahvi 105 lõike 4 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „eelarves” sõnadega „ja eelarve prognoosis”;

44) paragrahvi 105 lõiget 4 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) väljaminekud investeerimistegevuseks.”;

45) paragrahvi 106 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „eelarvega” sõnadega „ja järgmise majandusaasta eelarve prognoosiga”;

46) paragrahvi 108 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Tegevusloamaksu suurendatud määra rakendatakse ka audiitorettevõtja suhtes, kes on teinud tegevusaruandes audiitorettevõtja audiitorteenuste ja muu äritegevuse rahalise mahu osas muudatusi pärast 30. septembrit. Sellisel juhul arvutatakse tegevusloamaksu suurendatud määr tegevusaruandes kajastatud ja tegelikult osutatud audiitorteenuste müügitulu vahest alljärgnevalt:
1) kui tegevusaruandes kajastatud müügitulu suureneb, korrutatakse juurdemääratav liikmemaksu summa arvuga 1,5;
2) kui tegevusaruandes kajastatud müügitulu väheneb, jagatakse tagastatav liikmemaksu summa arvuga 1,5.”;

47) paragrahvi 109 lõike 2 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „aruande” sõnadega „ning vähemalt järgmise majandusaasta eelarve prognoosi”;

48) paragrahvi 114 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juhatuse liikmed valitakse kuni 42 kuuks.

(3) Juhatuse liikme volitused algavad tema ametisse valimise päeval, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.”;

49) paragrahvi 114 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Juhatuse liikme volitused lõpevad korraliselt tema asemele uue juhatuse liikme valimisel uue juhatuse liikme volituste algusest arvates. Juhatuse liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt tema tagasiastumise või tagasikutsumise päeval.”;

50) paragrahvi 115 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „aruanne” sõnadega „ning vähemalt järgmise majandusaasta eelarve prognoos”;

51) paragrahvi 115 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud eelarve ja eelarve prognoosi esitab juhatus üldkoosolekule pärast nende kooskõlastamist järelevalvenõukoguga.”;

52) paragrahvi 118 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Revisjoni käigus tuleb läbi viia vähemalt käesoleva seaduse § 531 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud toimingud.”;

53) paragrahvi 118 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Revisjonikomisjonile võib Audiitorkogu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse, tulemuslikkuse ning vara kasutamise sihipärasuse kontrollimiseks ja hindamiseks anda ühekordseid ülesandeid Audiitorkogu üldkoosolek otsusega, mille eelnõu valmistab ette juhatus või järelevalvenõukogu.

(22) Revisjonikomisjoni pädevusse ei kuulu käesoleva seaduse § 115 lõikes 2 ja §-s 124 nimetatud tegevuse kontrollimine ega hindamine.”;

54) paragrahvi 119 lõike 4 kolmas lause jäetakse välja;

55) paragrahvi 121 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Audiitorkogu liikmed ja käesoleva seaduse § 301 lõike 1 kohaselt registreeritud vandeaudiitorid (edaspidi kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitor) on allutatud järelevalvele.”;

56) paragrahvi 122 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Audiitorkogu juhatusel, järelevalvenõukogu liikmel, Rahandusministeeriumi ametnikul, käesoleva seaduse § 138 lõikes 1 nimetatud töörühma liikmel ja käesoleva seaduse § 138 lõike 4 alusel nimetatud isikul on õigus kontrollida Audiitorkogu liikme ja kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitori kutsetegevusega seotud üksikasju, saada Audiitorkogu liikmelt ja kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitorilt järelevalveks vajalikku informatsiooni, tutvuda Audiitorkogu liikme ja kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitori kutsetegevusega seotud dokumentidega mis tahes teabekandjal ning saada nendest koopiaid, ärakirju ja väljavõtteid.”;

57) paragrahvi 122 lõikeid 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna „liikme” sõnadega „ja kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitori”;

58) paragrahvi 123 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kolmanda riigi vandeaudiitori registrisse kandmise või registrist kustutamise otsustamine;”;

59) paragrahvi 123 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitori või käesoleva seaduse § 7 lõike 5 tähenduses temaga seotud vandeaudiitori või audiitorettevõtja suhtes on alustatud kvaliteedikontrolli, distsiplinaarmenetlust, kaebuse menetlust, väärteomenetlust või uurimist, võib otsuse kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitori registrist kustutamise kohta kolmanda riigi vandeaudiitori avalduse alusel teha, kui vastav menetlus on lõpetatud.”;

60) paragrahvi 124 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku tegemine vandeaudiitori kutse andmiseks, kutse käesoleva seaduse §-s 3 sätestatuga samaväärseks tunnistamiseks ja samaväärsuse tunnistamisest keeldumiseks, kutse äravõtmiseks käesoleva seaduse § 32 lõikes 4 nimetatud juhtudel ning kolmanda riigi vandeaudiitori registrisse kandmiseks ja registrist kustutamiseks ning avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmiseks;”;

61) paragrahvi 124 lõike 1 punkti 28 täiendatakse pärast sõna „eelarve” sõnadega „ja vähemalt järgmise majandusaasta eelarve prognoos”;

62) paragrahvi 124 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) audiitorettevõtja vabatahtlikuks lõpetamiseks loa andmine.”;

63) paragrahvi 126 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Järelevalvenõukogu nimetatud liikmetest vähemalt veerand peab olema sooritanud käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktis 2 sätestatud kutseeksami jao või § 34 lõike 1 punktides 1 ja 2 või punktis 3 sätestatud kutseeksami siseaudiitori eriosa alamosa.”;

64) paragrahvi 126 lõike 4 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Järelevalvenõukogu liige ei tohi oma liikmeksoleku ajal ega kolme aasta jooksul enne liikmeks nimetamist olla:”;

65) paragrahvi 126 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 125 lõike 2 punkti 4 alusel nimetatavale järelevalvenõukogu liikmele.”;

66) paragrahvi 130 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) esitab audiitorettevõtja juhatuse liikmele, täis- või usaldusühingut juhtima õigustatud osanikule või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevale vandeaudiitorile nõude käesoleva seaduse §-s 891 sätestatud audiitorühingu vabatahtliku lõpetamise korra rikkumise lõpetamiseks.”;

67) paragrahvi 132 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „liikme” sõnadega „ja kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitori”;

68) paragrahvi 132 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Järelevalvenõukogu võib uurimismenetluses asjaolude selgitamiseks moodustada töörühma või anda Audiitorkogu juhatusele volituse uurimismenetluseks või uurimistoiminguks.”;

69) paragrahvi 133 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõnad „konkreetse isiku” sõnadega „järelevalve subjekti kliendi”;

70) paragrahvi 134 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „haldusakt” sõnadega „ja kvaliteedikontrolli tulemused”;

71) paragrahvi 135 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Muu hulgas tuleb järelevalve aastaraamatus näidata, kuidas järelevalvenõukogu on järelevalvet korraldanud ja juhtinud.”;

72) paragrahvi 136 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kvaliteedikontrollile on allutatud audiitorettevõtja, käesoleva seaduse § 81 lõikes 3 nimetatud isik ja kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitor.”;

73) paragrahvi 137 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Audiitorkogu teostab korralist või erakorralist kvaliteedikontrolli audiitorettevõtja ja käesoleva seaduse § 81 lõikes 3 nimetatud isiku töö- või asukohas või Audiitorkogu asukohas. Kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitori kvaliteedikontroll teostatakse Audiitorkogu asukohas.”;

74) paragrahvi 138 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kvaliteedikontrolli ja kutseühendusesisese distsiplinaarmenetluse viib läbi ning kaebuse ja uurimise asjaolud selgitab välja Audiitorkogu juhatuse moodustatud kvaliteedikontrolli töörühm (edaspidi töörühm).”;

75) paragrahvi 138 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töörühmade juhtidest vähemalt üks kolmandik, kuid mitte rohkem kui neli, peavad olema juhatuse liikmed. Töörühma juht peab olema läbinud Rahandusministeeriumi korraldatud erikoolituse kvaliteedikontrolli alal. Töörühma liikmel peab olema vandeaudiitori kutsetegevuse ja rahandusalaste aruannete koostamise kogemus või ta peab olema arvestuse, rahanduse või õiguse asjatundja.”;

76) paragrahvi 138 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „isik” tekstiosaga „(edaspidi sõltumatu vaatleja)”;

77) paragrahvi 138 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sõltumatu vaatleja ei ole töörühma liige.”;

78) paragrahvi 139 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Järelevalvenõukogu võib nõuda Audiitorkogu juhatuselt uue töörühma liikme nimetamist või olemasoleva liikme taandamist, kui:
1) ei ole täidetud käesoleva seaduse § 138 lõigetes 1–3 sätestatud nõuded;
2) ei ole välditud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud huvide konflikti või
3) käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud deklareerimiskohustuse alusel ei ole deklaratsiooni esitatud või on esitatud mittetäielik või valeandmeid sisaldav deklaratsioon.

(4) Töörühma liiget, kes on taandatud, ei tohi Audiitorkogu juhatus valida töörühma liikmeks viie aasta jooksul taandamise päevast arvates.”;

79) paragrahvi 140 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kvaliteedikontrolli läbiviimine protokollitakse. Protokollile kirjutavad ühelt poolt alla kõik töörühma liikmed ja teiselt poolt isik, kelle suhtes kvaliteedikontroll läbi viiakse, või teda esindama õigustatud isik. Kumbki allakirjutanud pool saab protokolli ühe eksemplari.”;

80) paragrahvi 140 lõike 4 punktis 1 asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse § 138 lõikes 4 nimetatud isiku” sõnadega „sõltumatu vaatleja”;

81) paragrahvi 140 lõigetes 5 ja 6 asendatakse tekstiosa „Käesoleva seaduse § 138 lõikes 4 nimetatud isik” sõnadega „Sõltumatu vaatleja”;

82) paragrahvi 144 lõike 2 punktid 7 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„7) tegevusaruande tähtaegselt esitamata jätmine pärast läbipaistvusaruande esitamise ja avalikustamise tähtaega;
8) läbipaistvusaruande tähtaegselt esitamata või avalikustamata jätmine;”;

83) paragrahvi 146 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse, Audiitorkogu liikme tegevust reguleerivate muude õigusaktide, samuti Audiitorkogu või Rahandusministeeriumi otsuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel võib Audiitorkogu juhatus võtta Audiitorkogu liikme distsiplinaarvastutusele.”;

84) paragrahvi 156 lõikes 3 asendatakse sõnad „kande tegemisest” sõnadega „otsuse jõustumisest”;

85) paragrahvi 156 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „karistuste” tekstiosaga „, tehtud ettekirjutuste ja kvaliteedikontrolli tulemuste”;

86) paragrahvi 156 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Registrikaardi andmed käesoleva seaduse alusel määratud karistuste ja tehtud ettekirjutuste kohta on registrikaardil avalikud kolme aasta jooksul vastava otsuse avalikustamisest arvates. Registrikaardi andmed kvaliteedikontrolli tulemuste kohta on registrikaardil avalikud seitsme aasta jooksul vastava otsuse jõustumisest arvates.”;

87) paragrahvi 157 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Audiitorkogu liige on kohustatud koostama ja registri infosüsteemi vahendusel Audiitorkogule esitama tegevusaruande. Tegevusaruanne tuleb esitada 50 päeva jooksul pärast tegevusaruande perioodi lõppu. Audiitorkogu liikmesuse lõppemisel tuleb tegevusaruanne esitada 50 päeva jooksul liikmesuse lõppemisest arvates.

(2) Tegevusaruanne sisaldab andmeid Audiitorkogu liikme tegevuse kohta tegevusaruande perioodil 1. juulist 30. juunini. Kui tegevusaruanne tuleb esitada seoses Audiitorkogu liikme Audiitorkogust väljaarvamisega, koostatakse tegevusaruanne perioodi kohta, mis jääb Audiitorkogu liikme Audiitorkogust väljaarvamise ja viimase kohustusliku tegevusaruande perioodi lõpu kuupäeva vahele. Tegevusaruanne koostatakse eesti keeles.”;

88) paragrahvi 158 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avaliku huvi üksusega kliendilepingulises suhtes olev audiitorettevõtja on kohustatud koostama ja registri infosüsteemi vahendusel Audiitorkogule esitama läbipaistvusaruande hiljemalt 30. septembril ning avalikustama samaks tähtpäevaks selle ka oma kodulehel või viimase puudumisel Audiitorkogu kodulehel.”;

89) seadust täiendatakse §-ga 1661 järgmises sõnastuses:

§ 1661. Audiitorühingu lõpetamise korra rikkumine

Käesoleva seaduse §-s 891 sätestatud audiitorühingu vabatahtliku lõpetamise korra rikkumise eest audiitorettevõtja juhatuse liikme, täis- või usaldusühingut juhtima õigustatud osaniku või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsenud vandeaudiitori poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

90) paragrahvi 171 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu „või seaduse” sõnadega „või prokuura”;

91) paragrahvi 180 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse 2015. aasta 1. jaanuaril jõustunud redaktsiooni § 42 lõikes 3 nimetatud kolmeaastast arvestusperioodi ja lõikes 4 nimetatud tingimust rakendatakse alates Audiitorkogu majandusaastast, mis algas 2013. aasta 1. juulil.”;

92) paragrahvi 183 pealkirja täiendatakse pärast sõna „Siseaudiitorile” sõnadega „ja vandeaudiitorile”;

93) paragrahvi 207 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse § 531 lõikes 4 sätestatu jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.”.

§ 2.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduse § 18410 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Raamatupidamise aastaaruande auditi kohustus ei ole täidetud, kui vandeaudiitori aruande on avaldanud kolmanda riigi vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse § 11 tähenduses, keda ei ole audiitortegevuse seaduse §-s 301 sätestatust hoolimata audiitortegevuse registris registreeritud.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json