Teksti suurus:

Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2014, 14

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2014 otsus nr 561

Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2014

§ 1.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvide 89, 90, 96, 100, 104, 105, 109, 113, 120, 123, 124, 129–132, 139, 148–150, 158, 186, 203, 219, 2352, 236, 238, 243, 245, 249, 250, 265, 308, 314–3161, 322, 341, 404 ja 419 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahve täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

30.12.2014 10:54
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, paragrahvide loetelust eemaldatud 195 Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu õiguskomisjoni 29.12.2014 taotlust nr 4-14/14-90/1.

2) paragrahve 110, 117, 119, 135, 136, 140, 156, 161, 174, 183, 187 ja 188 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

3) paragrahvi 137 lõikes 1 asendatakse sõna „inimese” sõnaga „isiku”;

4) paragrahvi 151 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahve 152 ja 153 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

6) paragrahvi 1751 lõikes 1 asendatakse sõna „üheaastase” sõnaga „kaheaastase”;

7) paragrahvi 1751 lõikes 2 asendatakse sõna „kaheaastase” sõnaga „kolmeaastase”;

8) paragrahvi 2171 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 83 sätestatule.”;

9) seadustikku täiendatakse §-ga 2374 järgmises sõnastuses:

§ 2374. Kuritahtlik sisenemine Eesti Vabariiki

(1) Välismaalase poolt Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise eest, kui:
1) see on toime pandud muu riigivastase kuriteo toimepanemise eesmärgil Eesti Vabariigis;
2) sellega on kaasnenud vägivald, isikult vabaduse võtmine, ähvardus kasutada vägivalda või piirata isiku vabadust või
3) ebaseadusliku piiriületuse hõlbustamise eesmärgil on rikutud või hävitatud vara, –
karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui:
1) see on toime pandud, kaasas relv, relvana kasutatav ese, lõhkeaine, lõhkeseadeldis või kiirgusallikas;
2) see on toime pandud näo varjamisega näokatte või maskiga või muul viisil, mis takistas isiku tuvastamist, või
3) sellega on kaasnenud oht inimese elule, –
karistatakse kolme- kuni kümneaastase vangistusega.”;

10) paragrahvi 258 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Vabariigi riigipiiri või ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise eest, kui teos puudub käesoleva seadustiku §-s 2374 sätestatud süüteokoosseis ja see on toime pandud:
1) politseiametniku peatumismärguande või käsu eiramisega;
2) grupi poolt või
3) transpordivahendiga selleks mitteettenähtud kohas, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.”;

11) paragrahvi 291 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ametiisiku poolt relva, erivahendi või füüsilise jõu ebaseadusliku kasutamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või ühe- kuni viieaastase vangistusega.”;

12) paragrahv 305 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 305. Kohtu solvamine

(1) Kohtu, kohtuniku või rahvakohtuniku solvamise eest seoses tema osalemisega õigusemõistmisel –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

13) paragrahv 346 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 346. Dokumendi, pitsati ja stambi hävitamine, rikkumine, vargus, kinnipidamine ja peitmine

Ametliku dokumendi, pitsati või stambi hävitamise, rikkumise, varguse, kinnipidamise või peitmise eest –
karistatakse rahalise karistusega.”;

14) paragrahv 348 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 348. Võltsitud tähtsa isikliku dokumendi hankimine, kasutamine ja kasutada andmine

(1) Teadvalt võltsitud tähtsa isikliku dokumendi hankimise, kasutamise või kasutada andmise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

15) paragrahvi 385 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Füüsilisest isikust võlgniku, juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani või seda asendava organi liikme poolt pankroti- või täitemenetluses või ajutise halduri ees võlgniku vara olulises ulatuses varjamise või selle või muude võlausaldajale tähtsate asjaolude kohta ebaõigete andmete esitamise eest, kui andmetes kajastatakse vara olulises ulatuses, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.”.

§ 2.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1262 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud alusel võib teha jälitustoimingu, kui tegemist on karistusseadustiku §-des 89–931, 95–97, 99, 1001, 101–104, 106–108, 110–114, 116, 118 ja 120, § 121 lõikes 2, §-des 133–137, 1381 ja 141–146, § 151 lõigetes 2 ja 4, § 161 lõikes 2, §-des 162, 163, 172–179, 183–185, 187–190, 199 ja 200, § 201 lõigetes 2 ja 3, § 202 lõigetes 2 ja 3, §-des 204, 206–214, 2161–217, 2172, 222, 227, 231–238, 241, 243, 244, 246, 250, 251, 255 ja 256, § 258 punktis 2, §-des 259 ja 263, § 266 lõigetes 2 ja 4, §-des 2901, 291, 2911, 294, 296, 298–299, 300, 3001, 302, 303, 310–313 ja 315–3161, § 321 lõikes 2, §-des 326–328, 331, 3313, 333–334, 335, 336 ja 347, § 356 lõigetes 1 ja 3, § 357 lõigetes 1 ja 3, § 361 lõigetes 1 ja 3, § 364 lõigetes 2–3, §-des 375–3762, 384, 3891, 391, 393 ja 394, § 398 lõigetes 2 ja 4, § 3981 lõigetes 2 ja 4, §-des 400, 4023, 4024, 403–407, 414–416, 418, 4181, 4211, 4212, 434, 435 ja 437–439, § 440 lõikes 3 ning §-des 446 ja 449 nimetatud kuriteoga.”;

2) paragrahvi 50849 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 3.  Jahiseaduse muutmine

Jahiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 62 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jahipiirkonna kasutusõiguse loaga kaasnevate kohustuste täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

2) paragrahvi 63 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maaomanikule väikeuluki jahiloa andmise nõuete täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”.

§ 4.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 1531 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1531. Maksukohustuse varjamine ja tagastusnõude alusetu suurendamine

(1) Maksuhaldurile tahtlikult andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest, kui sellega vähendatakse maksu- või kinnipidamiskohustust või suurendatakse tagastusnõuet, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”.

§ 5.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 154 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Järelevalvet veeteenuse hinna ja liitumistasu õigusaktidele vastavuse ning nende kehtestamisega seotud nõuete täitmise üle, samuti käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud liitumistasu arvutamise metoodika seadusele vastavuse üle teostavad Konkurentsiamet ning valla- ja linnavalitsus vastavalt käesoleva seaduse § 6 lõigetes 3 ja 4, § 141 lõikes 3 ning § 142 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vee-ettevõtja tegevuspiirkonnale.”;

2) paragrahvi 154 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Järelevalvet vee-ettevõtja poolt käesolevas seaduses sätestatud raamatupidamise ja veeteenuse hinnaregulatsiooniga seonduvate nõuete täitmise üle teostavad Konkurentsiamet ning valla- ja linnavalitsus vastavalt käesoleva seaduse § 6 lõigetes 3 ja 4, § 141 lõikes 3 ning § 142 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vee-ettevõtja tegevuspiirkonnale.”;

3) paragrahvi 154 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Järelevalvet vee-ettevõtja tegevuse vastavuse üle käesolevale seadusele ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidele, sealhulgas käesoleva seaduse § 5 lõikes 21 ja § 8 lõikes 4 nimetatud eeskirjade, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ning vee-ettevõtja poolt käesoleva seaduse nõuetele mittevastavate tingimuste seadmise üle liitumislepingule või käesoleva seaduse § 8 lõikes 3 nimetatud lepingule teostab valla- või linnavalitsus.”.

§ 6.  Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 12.07.2014, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 1 jäetakse välja punktid 55, 77, 158, 182 ja 248;

2) paragrahvist 4 jäetakse välja punkt 3;

3) paragrahvist 33 jäetakse välja punktid 1 ja 2;

4) paragrahvist 70 jäetakse välja punkt 1.

§ 7.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json