Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0811 koostööpoliitikakoostööpoliitikarahandusalane koostöö

12 ÕIGUS1216 kriminaalõigussüütegumajandussüütegumaksukuritegumaksudest kõrvalehoidumine

24 RAHANDUS2416 krediidi- ja finantseerimisasutusedfinantseerimisasutus

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksotsene maks

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksusüsteemmaksude haldamine

32 HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON3231 teave ja infotöötlusteaveinfovahetus

72 GEOGRAAFIA7216 AmeerikaPõhja-AmeerikaAmeerika Ühendriigid

HALDUSÕIGUSMaksuõigus

HALDUSÕIGUSRahandus

HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistika

Teksti suurus:

Maksualase teabevahetuse seadus (lühend - MTVS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2014, 15

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2014 otsus nr 566

Maksualase teabevahetuse seadus1

Vastu võetud 18.12.2014

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab otseste maksudega seotud maksukohustuse suuruse kindlaksmääramiseks vajalikud rahvusvahelise automaatse teabevahetusega seotud õigused ja kohustused.

  (2) Seaduse reguleerimisalasse jäävates, kuid käesolevas seaduses reguleerimata küsimustes kohaldatakse esmajärjekorras maksukorralduse seadust ja maksuseadusi.

  (3) Kui käesoleva seaduse regulatsioon erineb välislepingus sätestatust, kohaldatakse välislepingu sätteid.

§ 2.  Terminid

  Käesolevas seaduses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet;
  2) õiguslik moodustis on Eesti seaduste alusel asutatud juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus või varakogum ning isiku või juriidilise isiku staatuseta välismaise isikuteühenduse või varakogumi Eesti filiaal;
  3) teabeandjale andmete esitaja on isik või õiguslik moodustis, kes käesoleva seaduse või muu õigusakti alusel esitab teabeandjale käesoleva seaduse täitmiseks kasutatavaid andmeid;
  4) andmesubjekt on andmesubjekt isikuandmete kaitse seaduse tähenduses;
  5) teabeandja on isik või õiguslik moodustis, kellele antakse käesoleva seadusega õigusi ja pannakse kohustusi; teabeandja ei ole maksuhaldur, teabeandjale andmete esitaja ega andmesubjekt;
  6) välisriigi pädev ametiasutus on välisriigi isik või organ, kes on pädev ametiasutus välislepingu või Euroopa Liidu asjaomase õigusakti kohaselt;
  7) teabevahetus on otseste maksudega seotud maksukohustuse suuruse kindlaksmääramiseks vajaliku teabe automaatne edastamine välislepingu alusel või Euroopa Liidu asjaomase õigusakti kohaselt maksuhaldurilt välisriigi pädevale ametiasutusele ja vastupidi;
  8) teabe automaatne edastamine on teabe edastamine korrapäraselt, ilma taotluseta, kindlaksmääratud viisil ja mahus;
  9) teabe kogumine on teabeandjalt teabevahetuseks vajaliku teabe saamine ja maksuhalduri poolt teabeandjalt teabevahetuseks vajaliku teabe nõudmine.

§ 3.  Teabe kogumine

  (1) Käesoleva seaduse ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppe (edaspidi FATCA kokkulepe) täitmisega seotud maksuhalduri tegevustele kohaldatakse maksukorralduse seadust.

  (2) Käesoleva seaduse alusel kehtestatud deklaratsioonidele kohaldatakse maksukorralduse seaduses maksudeklaratsiooni kohta sätestatut, arvestades käesolevas seaduses sätestatut.

  (3) Maksuhaldur kogub teavet jooksva ja viie eelneva kalendriaasta kohta.

§ 4.  Teabevahetus

  (1) Maksuhalduril on teabevahetuse õigus.

  (2) Teabevahetus ei pea olema vastastikune.

  (3) Teabevahetusega võib olla hõlmatud jooksva ja viie eelneva kalendriaasta kohta maksuhalduri valduses olev kogu teave, mille vahetamist välisleping või asjaomane Euroopa Liidu õigusakt ette näeb, sealhulgas:
  1) töösuhtest saadud tasu ning töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu;
  2) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele makstud tasu;
  3) elukindlustuslepingu alusel makstud kindlustussumma ja -hüvitis;
  4) makstud pension;
  5) kinnisvaratulu.

  (4) Maksuhaldur võib teabevahetuse toimimise täpsustamiseks sõlmida välisriigi pädeva ametiasutusega ametkondliku välislepingu.

§ 5.  Teabe kasutamise piirang

  (1) Teabe kogumise ja teabevahetuse teel saadud teavet käsitatakse maksukorralduse seaduse tähenduses maksusaladusena.

  (2) Välislepingu alusel saadud teavet võib maksuhaldur avaldada maksukorralduse seaduse §-des 26–30 sätestatud tingimustel, arvestades välislepingus sätestatut.

  (3) Euroopa Liidu asjaomase õigusakti kohaselt saadud teavet võib maksuhaldur avaldada maksukorralduse seaduse §-des 26–30 sätestatud tingimustel, arvestades Euroopa Liidu asjaomases õigusaktis sätestatut.

§ 6.  Teabe kaitse ja töötlus

  (1) Käesoleva seaduse alusel toimuva andmete töötlemise eesmärk on:
  1) võimaldada maksuhalduril ja välisriigi pädeval ametiasutusel õigesti ja kahtluseta kindlaks teha asjaomased maksukohustuslased, hallata ja jõustada maksualaseid õigusakte piiriülestes olukordades, hinnata maksudest kõrvalehoidumise toimepanemise tõenäosust ja vältida tarbetuid edasisi uurimisi;
  2) täita FATCA kokkuleppega võetud käesoleva lõike punktis 1 nimetamata kohustusi.

  (2) Teabeandja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis klienti ärisuhte loomisel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses käesoleva seaduse alusel toimuvast teabe kogumisest, teabevahetusest ning teabe automaatsest edastamisest.

  (3) Lisaks isikuandmete kaitse seaduse §-s 19 sätestatud kohustustele peab maksuhaldur esitama andmesubjekti taotluse alusel väljavõtte jooksva ja viie eelneva kalendriaasta kohta teabe kogumise käigus saadud ning teabevahetuse käigus edastatud temaga seotud teabest ja seda teavet puudutavatest maksukorralduse seaduse § 517 lõike 2 alusel antud lubadest.

  (4) Kui andmesubjekt tõendab, et jooksva või viie eelneva kalendriaasta kohta maksuhaldurile teabe kogumise käigus edastatud teave ei ole teabeandjast tingituna õige, esitab teabeandja esimesel võimalusel maksuhaldurile parandatud teabe.

  (5) Maksuhaldur edastab käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt parandatud teabe asjaomasele välisriigi pädevale ametiasutusele ning taotleb eelnevalt edastatud teabe kustutamist.

  (6) Kui andmesubjekt tõendab, et maksuhaldur on jooksva või viie eelneva kalendriaasta kohta teabevahetuse käigus edastanud teavet sellise riigi pädevale ametiasutusele, mille maksuresident andmesubjekt ei olnud sellel perioodil, mille kohta teave käib, taotleb maksuhaldur asjaomase välisriigi pädevalt ametiasutuselt asjakohase teabe kustutamist.

§ 7.  Kulude kandmine

  Maksuhaldur ja teabeandja kannavad käesoleva seaduse täitmisega seonduvad oma kulud ise.

§ 8.  Teabe kogumise ja teabevahetuse kohustuste täitmine

  (1) Teabeandjale andmete esitaja esitab nõude saamisel teabeandjale andmed, milleta ei ole teabeandjal võimalik käesolevat seadust täita. Andmed esitatakse 30 kalendripäeva jooksul, kui FATCA kokkulepe ei näe ette lühemat tähtaega.

  (2) Teabeandjale andmete esitaja tagab käesoleva seaduse täitmisel kasutatavate andmete õigsuse nende esitamisel teabeandjale.

  (3) Teabeandja säilitab kõik teabe kogumise ja FATCA kokkuleppe muu täitmisega seotud kohustuste täitmist kinnitavad tõendid vähemalt jooksva ja viie eelneva kalendriaasta kohta, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud eesmärgikohasuse põhimõtet.

  (4) Kui teabeandja leiab, et jooksva või eelneva viie kalendriaasta kohta maksuhaldurile edastatud teave ei ole teabeandjast tingituna õige, esitab teabeandja esimesel võimalusel maksuhaldurile uuendatud teabe.

2. peatükk FATCA kokkuleppe täitmine 

§ 9.  FATCA kokkuleppe kohaldamine

  FATCA kokkuleppe täitmisel lähtutakse eelkõige FATCA kokkuleppest, arvestades käesolevas seaduses sätestatut.

§ 10.  Teabeandja

  (1) Teabeandja käesoleva peatüki tähenduses on Eesti finantsasutus.

  (2) Eesti finantsasutus on FATCA kokkuleppe artikli 1 lõike 1 punkti g tingimustele vastav Eestis asutatud või moodustatud asutus, sealhulgas:
  1) krediidiasutus ja välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaal;
  2) hoiu-laenuühistu;
  3) investeerimisühing ja välisriigi investeerimisühingu Eesti filiaal;
  4) fondivalitseja ja välisriigi fondivalitseja Eesti filiaal;
  5) investeerimisfond;
  6) elukindlustusega tegelev kindlustusandja ja välisriigi kindlustusandja Eesti filiaal;
  7) Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

  (3) Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja peetavad finantskontod on finantskontod, mis on avatud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 11 lõike 4 alusel või mille kontohaldur Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse tähenduses on mitteosalev finantsasutus.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata finantskontosid loetakse Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse tähenduses kontohalduri peetavateks.

§ 11.  FATCA kokkuleppe täitmisega seotud täiendavad terminid

  (1) Eesti rahandusministri esindaja FATCA kokkuleppe artikli 1 lõike 1 punkti f alapunkti 2 tähenduses on maksuhaldur.

  (2) Kontrolliv isik FATCA kokkuleppe artikli 1 lõike 1 punkti mm tähenduses on tegelik kasusaaja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses.

  (3) Füüsilisest isikust kontoomaniku kinnitus on füüsilisest isikust kontoomaniku esitatud kirjalikus vormis kinnitus maksuresidentsuse kohta.

  (4) Kontrolliva isiku kinnitus on kontrolliva isiku või kontoomaniku esitatud kirjalikus vormis kinnitus kontrolliva isiku maksuresidentsuse kohta.

  (5) Hoolsusmeetmed on FATCA kokkuleppe I lisas kirjeldatud meetmed.

§ 12.  Kohustuste täitmine kolmanda isiku kaudu

  Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus võib käesolevas peatükis sätestatud kohustusi, sealhulgas deklaratsiooni esitamise kohustust, täita kolmanda isiku kaudu FATCA kokkuleppe I lisa VI osa punktis F nimetatud ulatuses. Kohustuste täitmisega seotud vastutus on aruandekohustuslikul Eesti finantsasutusel.

§ 13.  FATCA kokkuleppe kohaldamise erisus

  (1) Eesti finantsasutusel ei ole FATCA kokkuleppe artikli 4 lõikes 7 nimetatud õigust.

  (2) Perioodil 2014. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini avatud ettevõtte kontosid võib Eesti finantsasutus käsitada ettevõtte olemasolevate kontodena. Nimetatud kontode käsitamisel ettevõtte olemasolevate kontodena ei kohaldata neile FATCA kokkuleppe I lisa IV osa punktis A sätestatud hoolsusmeetmete võtmise edasilükkamise võimalust.

§ 14.  Hoolsusmeetmete kohaldamise erisus

  (1) Hoolsusmeetmete võtmisel ei kohaldata FATCA kokkulepe I lisa:
  1) I osa punkti C;
  2) II osa punkti A alapunkte 3 ja 4;
  3) III osa punkti A;
  4) V osa punkti A.

  (2) Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus võib hoolsusmeetmete võtmisel kohaldada FATCA kokkuleppe I lisa II osa punkti A alapunktides 1 ja 2 ning IV osa punktis A sätestatud erisusi, arvestades käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 sätestatut. Erisusi kohaldatakse Eesti aruandekohustusliku finantsasutuse kõigile finantskontodele ühetaoliselt. Erisusi tohib kohaldada enne hoolsusmeetmete võtmist.

§ 15.  Eesti finantsasutuse üldised kohustused

  (1) Eesti finantsasutus hoidub tegevusest, mille eesmärk on FATCA kokkuleppega seotud teabe kogumisest kõrvalehoidumine.

  (2) Kui Eesti finantsasutusel on FATCA kokkuleppe artikli 4 lõikes 5 kirjeldatud tingimustele vastav seotud ettevõte või filiaal, täidab Eesti finantsasutus FATCA kokkuleppe artikli 4 lõike 5 alapunktides a–c sätestatud tingimusi.

§ 16.  Aruandekohustusliku Eesti finantsasutuse andmete kogumise kohustus

  (1) Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus kogub:
  1) 2014. ja järgnevate aastate kohta FATCA kokkuleppe artikli 2 lõike 2 punktis a nimetatud andmeid samas punktis nimetatud tingimustel artikli 3 lõike 3 punktis a, artikli 3 lõikes 4, artikli 6 lõikes 4 ja FATCA kokkuleppe II lisas toodud erisustega;
  2) 2015. ja 2016. aastal mitteosalevatele finantsasutustele tehtud maksete andmeid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmete kogumisel kohaldab aruandekohustuslik Eesti finantsasutus FATCA kokkuleppe I lisas toodud hoolsusmeetmeid, arvestades käesoleva seaduse §-des 13 ja 14 sätestatut.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud andmete hulka kuuluvate summade liik ja suurus eurodes määratakse kindlaks, arvestades tulumaksuseaduses sätestatut.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete hulka kuuluvate summade suurus määratakse kindlaks eurodes, arvestades tulumaksuseaduse § 36 lõikes 5 sätestatut.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed eelmise kalendriaasta kohta kogutakse hiljemalt 30. juuniks.

§ 17.  Aruandekohustusliku Eesti finantsasutuse täiendavad kohustused

  (1) Lisaks käesoleva seaduse §-des 15 ja 16 nimetatud kohustustele täidab aruandekohustuslik Eesti finantsasutus FATCA kokkuleppe artikli 4 lõike 1:
  1) punktis c nimetatud registreerimisnõudeid;
  2) punktis d nimetatud nõudeid, kui ta vastab samas punktis toodud Eesti finantsasutuse tingimustele;
  3) punktis e nimetatud nõudeid, kui ta vastab samas punktis toodud Eesti finantsasutuse tingimustele.

  (2) Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus registreerib end viivitamata Ameerika Ühendriikide Riigitulude Ametis.

§ 18.  Teabe kogumine ja teabevahetus

  (1) Aruandekohustuslik Eesti finantsasutus esitab maksuhaldurile elektroonselt deklaratsiooni käesoleva seaduse § 16 lõike 1:
  1) punkti 1 kohaselt kalendriaasta kohta kogutud andmetega järgmise aasta 30. juuniks;
  2) punkti 2 kohaselt kogutud andmetega vastavalt 2016. aasta 30. juuniks ja 2017. aasta 30. juuniks.

  (2) Maksuhaldur edastab käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel saadud teabe Ameerika Ühendriikide pädevale ametiasutusele elektroonselt hiljemalt sama aasta 30. septembril.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud deklaratsioonide vormid ning nende esitamise ja täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 19.  Maksuhalduri õigused ja kohustused

  (1) Maksuhaldur täidab Eesti pädevale ametiisikule FATCA kokkuleppest tulenevaid ülesandeid, kui valdkonna eest vastutav minister ei otsusta teisiti, arvestades käesolevas seaduses sätestatut.

  (2) Maksuhaldur võtab viivitamata meetmed Eesti või Eesti finantsasutuse poolt toime pandud FATCA kokkuleppe artiklis 5 kirjeldatud rikkumise kõrvaldamiseks ja pöördub Ameerika Ühendriikide pädeva ametiisiku poole, kui tekib kahtlus, et Ameerika Ühendriigid või Ameerika Ühendriikide finantsasutus on toime pannud FATCA kokkuleppe artiklis 5 kirjeldatud rikkumise.

  (3) Maksuhalduril on õigus sõlmida Ameerika Ühendriikidega FATCA kokkuleppe II lisa muutmise kokkuleppeid samas sätestatud tingimustel ja korras.

§ 20.  Soodsamate tingimuste kohaldamine

  FATCA kokkuleppe artikli 7 lõikes 2 nimetatud soodsamate tingimuste kohaldamise heakskiitmise või sellest keeldumise otsustab valdkonna eest vastutav minister ning teavitab sellest Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumit.

3. peatükk Järelevalve 

§ 21.  Järelevalveasutus

  Käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide täitmise üle teostab järelevalvet maksuhaldur maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 22.  Sunniraha teabeandja kohustuste täitmata jätmise eest

  (1) Kui teabeandja jätab täitmata käesoleva seaduse §-des 15–18 sätestatud kohustused, võib maksuhaldur määrata kohustuste täitmiseks täiendava tähtaja ja teha maksukorralduse seaduse § 136 kohase sunniraha rakendamise hoiatuse.

  (2) Kui teabeandja ei ole hoiatuses märgitud tähtpäevaks kohustusi täitnud, peab ta tasuma hoiatuses märgitud sunniraha. Maksuhaldur esitab kohustatud isikule sunniraha tasumise nõude korraldusega, määrab selle tasumise tähtaja ning teeb hoiatuse, et sunniraha tähtaja jooksul tasumata jätmise korral nõue sundtäidetakse vastavalt maksukorralduse seaduse §-dele 128–132.

  (3) Kohustuse täitmisele sundimiseks ei tohi sunniraha kokku ületada 3300 eurot, sealjuures ei tohi see esimesel korral ületada 1300 eurot ja teisel korral 2000 eurot.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 23.  Teabe töötlusest teavitamine ja maksukohustuslaste identifitseerimisnumbrite kogumine

  (1) Teabeandja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõiki kliente, kellega ärisuhe rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses on loodud enne käesoleva seaduse jõustumist, käesoleva seaduse alusel toimuvast teabe kogumisest, teabevahetusest ning teabe automaatsest edastamisest hiljemalt 2015. aasta 30. märtsil.

  (2) Käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuete täitmiseks teavitab aruandekohustuslik Eesti finantsasutus hiljemalt 2016. aasta 30. juunil kliendiandmete puudulikkusest kontoomanikku, kes on või keda kontrolliv isik on hoolsusmeetmete võtmise tulemusena tuvastatud kindlaksmääratud USA isikuna, kelle Ameerika Ühendriikide maksukohustuslase identifitseerimisnumber ei ole teada. Nimetatud kontoomanik esitab aruandekohustuslikule Eesti finantsasutusele Ameerika Ühendriikide maksukohustuslase identifitseerimisnumbri hiljemalt 2016. aasta 31. detsembril.

§ 24.  Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmine

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 7 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) Maksu- ja Tolliamet seoses maksuasja menetlemisega, kogumispensionide seadusest tulenevate ülesannete täitmisega või hasartmängu tegevusloa taotleja või olulise osaluse omandaja kontrollimisega ning maksualase teabevahetuse seaduses sätestatu täitmisega;”.

§ 25.  Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduse § 124 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Maksu- ja Tolliamet seoses maksuasja menetlemisega ning maksualase teabevahetuse seaduses sätestatu täitmisega;”.

§ 26.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduse § 88 lõike 42 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Maksu- ja Tolliametile maksukorralduse seaduses, maksualase teabevahetuse seaduses ning tulumaksuseaduse §-s 572 sätestatud juhtudel ja ulatuses.”.

§ 27.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesolevas seaduses sätestatut kohaldatakse kõikidele riiklikele maksudele, kui maksuseaduses või maksualase teabevahetuse seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

2) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) teostada järelevalvet maksualase teabevahetuse seaduses sätestatud teabeandja ja teabeandjale andmete esitaja kohustuste täitmise üle.”;

3) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeeriumil ja riiklike maksude maksuhalduril on õigus anda käesoleva seaduse, maksualase teabevahetuse seaduse ja maksuseaduste selgitamiseks ning tutvustamiseks selgitusi ja juhendeid, mille eesmärk on tagada seaduste ühetaoline kohaldamine.”;

4) paragrahvi 512 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 512 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Välisriigis õige maksukohustuse määramise tagamiseks võib Maksu- ja Tolliamet edastada maksumenetluses kogutavat teavet asjassepuutuvale välisriigi pädevale asutusele omal algatusel või välisriigi pädeva asutuse taotluse alusel.”;

6) paragrahvi 512 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Automaatsele teabevahetusele rahvusvahelise ametiabi korras kohaldatakse maksualase teabevahetuse seaduses sätestatut.”;

7) seaduse 31. peatükki täiendatakse §-ga 517 järgmises sõnastuses:

§ 517. Teabe kasutamine

(1) Maksu- ja Tolliamet võib välisriigi pädevalt ametiasutuselt küsida luba kasutada saadud teavet lisaks välislepingus või Euroopa Liidu asjaomases õigusaktis sätestatud eesmärkidele ka käesoleva seaduse §-des 26–30 sätestatud eesmärkidel.

(2) Maksu- ja Tolliamet võib välisriigi pädevale ametiasutusele anda loa kasutada edastatud teavet lisaks välislepingus või Euroopa Liidu asjaomases õigusaktis sätestatud eesmärkidele ka muudel eesmärkidel, kui need eesmärgid on samatähenduslikud käesoleva seaduse §-des 26–30 sätestatuga.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 1553 järgmises sõnastuses:

§ 1553. Teabevahetuse takistamine

(1) Maksualase teabevahetuse seaduses sätestatud teabeandja ja teabeandjale andmete esitaja kohustuste täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”.

§ 28.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 572 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Käesolevas paragrahvis sätestatud kohustuste täitmisele kohaldatakse maksualase teabevahetuse seaduses sätestatut.”.

§ 29.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.


1 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.03.2011, lk 1–12).

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json