Teksti suurus:

Elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2015 otsus nr 715

Elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2015

§ 1.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 56 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 13 lõiget 7 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sagedusloa andmine otsustatakse pärast riigilõivu laekumist.”;

3) paragrahvi 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Raadioside saladus on teave raadiosides osalejate ja nende poolt raadioside vahendusel edastatava sõnumi kohta. Kolmandatel isikutel on keelatud hankida raadioside saladust, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel.”;

5) paragrahvi 22 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 27 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Numeratsiooni haldamise eesmärk on tagada sideteenuse osutamiseks vajalik numeratsioon ning selle efektiivne ja sihipärane kasutamine.”;

7) paragrahvi 29 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Number loetakse kasutusel olevaks, kui broneeritud numbrile või numbrilt on numbriloa kehtivusaja jooksul esinenud sisenevat või väljuvat liiklust või numbriga on seotud kehtiv sideteenuse leping ja number on valitav.

(5) Isik on kohustatud kuue kuu jooksul pärast numbriloa saamist numeratsiooni efektiivselt kasutusele võtma.”;

9) paragrahvi 30 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti numeratsiooniplaanis määratakse kindlaks sideteenuse ja muu teenuse osutamiseks vajalike numbrite, lühinumbrite, tunnuskoodide ja prefiksite:
1) paiknemine numeratsiooniväljas;
2) pikkuse, kasutamisotstarbe ja valimiskorra nõuded;
3) kasutamise tingimused ja
4) teenused, mille osutamiseks on lubatud neid kasutada, sealhulgas teenustele kehtestatud nõuded.”;

10) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Numbriloa omanik peab tagama Eesti numeratsiooniplaanis kirjeldatud numbritelt kõne valimise või juurdepääsu käesoleva seaduse § 38 alusel broneeritud ja kasutusele võetud numbrile ning osutatavale sideteenusele või selle vahendusel osutatavale muule teenusele.”;

11) paragrahvi 33 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) numeratsiooni kasutamise tingimused.”;

12) paragrahvi 34 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kirjeldus selle kohta, kuidas isik kavatseb tagada käesoleva seaduse § 32 lõikes 11 sätestatud nõude täitmise.”;

13) paragrahvid 36 ja 37 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 36. Numbriloa andmisest, muutmisest ja pikendamisest keeldumine

Tehnilise Järelevalve Amet keeldub numbriloa andmisest, muutmisest või pikendamisest, kui:
1) riigilõiv on tasumata;
2) numbriloa taotleja on esitanud valeandmeid;
3) numbriloa taotleja ei vasta numeratsiooni kasutaja kohta käesoleva seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud tunnustele;
4) numeratsiooni planeeritav kasutamine või tegelik kasutamine ei vasta Eesti numeratsiooniplaanis sätestatud numeratsiooni kasutamise tingimustele või ei ole kooskõlas numeratsiooni kasutamist reguleerivate muude õigusaktidega;
5) lühinumber või tunnuskood on väljastatud teisele isikule;
6) numeratsiooni kasutamine on ebaefektiivne;
7) isik ei taga käesoleva seaduse § 32 lõikes 11 numbriloa omanikule sätestatud kohustust või
8) numeratsioon plaanitakse efektiivselt kasutusele võtta hiljem kui kuus kuud pärast numbriloa taotlemist.

§ 37. Numeratsiooni kasutamise õiguse peatamine ja numbriloa kehtetuks tunnistamine

(1) Tehnilise Järelevalve Amet võib peatada numbriloaga antud numeratsiooni kasutamise õiguse, kui numbriloa omanik ei ole kõrvaldanud käesolevas seaduses, selle alusel kehtestatud õigusaktis või numbriloas sätestatud tingimuse rikkumist ühe kuu jooksul arvates ajast, kui Tehnilise Järelevalve Amet teavitas numbriloa omanikku tingimuse rikkumisest ja andis talle võimaluse arvamuse avaldamiseks.

(2) Tehnilise Järelevalve Amet tunnistab numbriloaga antud numeratsiooni kasutamise õiguse peatamise otsuse kehtetuks viivitamata pärast peatamise aluseks olevate asjaolude äralangemist.

(3) Tehnilise Järelevalve Amet võib tunnistada numbriloa kehtetuks, kui:
1) numbriloaga antud õigusi ei ole hakatud efektiivselt kasutama kuue kuu jooksul numbriloa andmisest arvates või numbriloas ettenähtud muu tähtaja jooksul või kui numbriloa omanik on lõpetanud numbriloaga antud õiguste kasutamise;
2) numbriloa omanik on oluliselt või korduvalt rikkunud numeratsiooni kasutamise või numbriloa tingimusi;
3) pärast numbriloa andmist selgub, et enne numbriloa andmist esinesid käesoleva seaduse § 36 punktides 2–7 nimetatud alused, või
4) numeratsiooni kasutamise õigus on peatatud vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 ja numbriloa omanik ei ole kõrvaldanud peatamise aluseks olnud rikkumist ühe kuu jooksul peatamise otsuse tegemise päevast arvates, kui Tehnilise Järelevalve Amet ei ole määranud pikemat tähtaega.

(4) Tehnilise Järelevalve Ameti otsus numbriloaga antud numeratsiooni kasutamise õiguse peatamise või numbriloa kehtetuks tunnistamise kohta toimetatakse numbriloa omanikule kätte kolme tööpäeva jooksul peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest arvates.”;

14) paragrahvi 38 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) broneeringut soovival isikul puudub kehtiv numbriluba või numbriloaga antud numeratsiooni kasutamise õigus on peatatud või”;

15) paragrahvi 38 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Numbri broneering lõpeb numbriloa kehtivustähtaja lõppemisel, numbriloa kehtetuks tunnistamisel või broneeringu tühistamisel.”;

16) paragrahvi 113 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sõnum kantakse tsentraalsesse jälgimisseadmesse üle sõnumit jaotavat liidest ning vastavat riist- ja tarkvara kasutades, tagades tsentraalse jälgimisseadme abil toimingute kohta sõltumatute logifailide (toimingu aeg, liik, objekt ja number) säilimise vähemalt viis aastat. Sideettevõtja on kohustatud kustutama või hävitama logifailid, mis on vanemad kui viis aastat, ning edastama Tehnilise Järelevalve Ametile, Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile ja Riigiprokuratuurile akti, milles on märgitud kustutatud või hävitatud logifailide loomise ajavahemik, nende kustutamise või hävitamise aeg ja koht ning vastava toimingu teinud sideettevõtja esindaja nimi, isikukood ja ametinimetus.

(6) Sõnumi kaasaskantavasse jälgimisseadmesse ülekandmiseks esitab jälitus- või julgeolekuasutus sideettevõtjale kirjalikus või elektroonilises vormis taotluse sidevõrgule juurdepääsuks ja märgib selles jälitustoimingu või sõnumi saladuse õiguse piiramise kohtu loa väljastamise kuupäeva, numbri ja tähtaja. Sideettevõtja on kohustatud säilitama nimetatud taotlusi vähemalt viis aastat. Sideettevõtja on kohustatud kustutama või hävitama taotlused, mis on vanemad kui viis aastat, ning edastama Tehnilise Järelevalve Ametile, Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile ja Riigiprokuratuurile akti, milles on märgitud kustutatud või hävitatud taotluste loomise ajavahemik, nende kustutamise või hävitamise aeg ja koht ning vastava toimingu teinud sideettevõtja esindaja nimi, isikukood ja ametinimetus.”;

17) paragrahvi 113 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Tehnilise Järelevalve Ametil on Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ja sideettevõtja esindaja juuresolekul õigus sideettevõtja tegevuse üle järelevalve teostamiseks tutvuda sõnumi tsentraalsesse jälgimisseadmesse ülekandmise korral säilinud logifailidega.”;

18) paragrahv 137 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 137. Elektroonilise side valdkonnas toimunud muutustest teavitamine

(1) Tehnilise Järelevalve Amet koostab ja avaldab igal aastal 1. aprilliks oma veebilehel ülevaate eelmisel kalendriaastal elektroonilise side valdkonnas toimunud muutustest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülevaade peab sisaldama:
1) elektroonilise side valdkonnas toimunud muutusi, nende kirjeldust ja olukorra analüüsi;
2) ülevaadet teenuste kvaliteedi kohta elektroonilise side valdkonnas;
3) ülevaadet universaalteenuse maksete kasutamise kohta ja universaalteenuse makse määra;
4) universaalteenuse taskukohase tasu prognoosi järgmiseks kalendriaastaks.

(3) Tehnilise Järelevalve Amet koostab ja esitab üks kord kolme kuu jooksul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ülevaate elektroonilise side valdkonnas toimunud muutustest koos sideteenuse turu peamiste näitajate statistiliste andmetega.”;

19) paragrahv 158 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 188 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, 158”;

21) paragrahvi 188 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „158,”;

22) paragrahvi 188 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva seaduse §-des 185 ja 186 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet. Kui Kaitsepolitseiamet tuvastab süüteomenetluse käigus käesoleva seaduse §-s 185 või 186 nimetatud väärteo tunnused, on kohtuväline menetleja Kaitsepolitseiamet.”;

23) paragrahvi 1931 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse § 137 lõike 2 punkte 3 ja 4 kohaldatakse alates 2020. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 2.  Elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse § 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 60 jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json