Teksti suurus:

Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2015, 8

Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Vastu võetud 28.11.2007 nr 90
RTL 2007, 95, 1576
jõustumine 17.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2010RT I, 04.11.2010, 407.11.2010
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 1301.01.2011
20.06.2014RT I, 01.07.2014, 304.07.2014
22.12.2015RT I, 23.12.2015, 726.12.2015, määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium“ ja „ministeerium“ sõnaga „Tarbijakaitseamet“ vastavas käändes ning sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister“ ja „minister“ sõnadega „Tarbijakaitseameti peadirektor“ ja „peadirektor“ vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Tarbijakaitseseaduse» § 15 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemist ja eraldamist, kontrolli toetuse kasutamise ja aruandluse üle ning kehtestab taotluste ja aruannete vormid.

§ 2.   Tegutsemistoetus

  (1) Tarbijakaitsetegevuse toetamiseks eraldatakse tegutsemistoetust riigieelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

  (2) Tegutsemistoetus on ühekordne toetus, mis on mõeldud tarbijakaitsealase tegevusega seonduvate kulude katteks seoses tarbijate nõustamise ja teavitamise ning tarbijate kollektiivsete huvide esindamisega.
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

§ 3.   Tegutsemistoetuse taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Tegutsemistoetuse taotlejaks võib olla mittetulundusühingute seaduse kohaselt asutatud ja registreeritud ühendus, kelle tegevus on oluline tarbijate õiguste ja huvide edendamise ning tarbijakaitsealase teabe ja nõustamise kättesaadavuse parandamiseks ning kes:
  1) vastab tarbijakaitseseaduse § 15 lõikes 3 esitatud tingimustele;
  2) omab võimekust esindada Eesti tarbijate huve rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas olla volitatud osalema  Euroopa Komisjoni otsusega 2009/705/EÜ, millega asutatakse Euroopa tarbijate nõuanderühm (ELT L 244, 16.09.2009, lk 21–24), moodustatud Euroopa tarbijate nõuanderühmas;
  3) osaleb aktiivselt tarbijapoliitika kujundamisel ja elluviimisel;
  4) tegutseb üle-eestiliselt, korraldab ja arendab koostööd teiste tarbijaühenduste ja muude vabaühendustega.

  (2) Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riigi ees maksuvõlga.
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

§ 4.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Tegutsemistoetuse saamiseks esitab taotleja määruse lisas 1 toodud vormi kohase taotluse. Taotlus peab sisaldama kõiki määruse lisas 1 nimetatud andmeid.

  (2) [Kehtetu – RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Allkirjastatud taotlus esitatakse Tarbijakaitseametile hiljemalt taotletava tegutsemistoetuse eraldamise aasta 30. aprilliks.
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (2) Mittetähtaegselt esitatud taotlused läbivaatamisele ei kuulu.

§ 6.   Taotluse menetlus

  (1) Tarbijakaitseamet kontrollib esitatud taotluse vastavust kehtestatud nõuetele.

  (2) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, teavitatakse taotlejat kõrvaldamist vajavatest puudustest ning määratakse kuni 10-tööpäevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda taotluses esinenud puudusi talle antud tähtaja jooksul, lõpetatakse taotluse menetlus, millest taotlejat teavitatakse.

  (3) Tarbijakaitseametile esitatud taotlusi hindab Tarbijakaitseameti peadirektori (edaspidi ka peadirektor) poolt moodustatud komisjon, kes teeb peadirektorile ettepaneku taotluste rahastamise või rahastamisest keeldumise kohta.
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (4) [Kehtetu – RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (5) [Kehtetu – RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (51) Kui esitatud taotluste rahastamise maht jääb väiksemaks riigieelarves tarbijaühenduste toetamiseks eraldatud vahenditest, võib Tarbijakaitseamet välja kuulutada täiendava taotlusvooru ning määrata selle läbiviimise tingimused ja tähtaja.
[RT I, 04.11.2010, 4 - jõust. 07.11.2010]

  (52) Täiendava taotlusvooru raames esitatud taotluste menetlemine toimub vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule. Komisjon teeb peadirektorile ettepaneku taotluste rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise kohta hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates täiendava taotlusvooru lõppemise tähtpäevast.
27.01.2016 09:03
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, asendatud sõna „ministrile“ sõnaga „peadirektorile“ tulenevalt RT I, 23.12.2015, 7 avaldatud muutmisest, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 04.11.2010, 4 - jõust. 07.11.2010]

  (6) Tarbijakaitseamet võib vajadusel nõuda taotlejalt täiendavate andmete esitamist.

  (7) Tarbijakaitseametil on õigus taotlusvoor ära jätta või vastuvõetud taotluste menetlusest loobuda juhul, kui riigieelarves ei ole ette nähtud vahendeid tarbijaühenduste toetamiseks.

  (8) Esitatud taotlusi ei tagastata.

§ 7.   Toetuse eraldamise kriteeriumid
[Kehtetu – RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

§ 8.   Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Tarbijakaitseameti peadirektor otsustab käskkirjaga taotluse rahastamise või rahastamisest keeldumise hiljemalt 15. juuniks. Toetusi eraldatakse peadirektori käskkirja alusel riigieelarves tarbijaühenduste toetamiseks ettenähtud summa ulatuses.
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (2) Taotluse mitterahastamise otsuse puhul teavitatakse taotlejat kirjalikult rahastamisest keeldumise põhjustest.
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (3) Toetuse kasutamise täpsustatud tingimused ning poolte kohustused ja õigused määratakse Tarbijakaitseamet ja toetuse saaja vahel sõlmitava lepinguga (edaspidi leping). Lepingu lisas nimetatakse rahastatavad tegevused ja nende tegevuste eelarve kuluartiklite lõikes. Tarbijakaitseamet saadab toetuse saajale 15 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud peadirektori käskkirja allkirjastamise päevast arvates allkirjastamiseks lepingu projekti.

  (4) Leping koostatakse kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Tarbijakaitseametile ja teine toetuse saajale. Lepingu allkirjastatud koopia avaldab Tarbijakaitseamet oma kodulehel.
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (5) Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut Tarbijakaitseametile 15 tööpäeva jooksul selle allkirjastamiseks saatmise päevast arvates, on Tarbijakaitseameti peadirektoril õigus tegutsemistoetuse eraldamise otsus tühistada.
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

§ 9.   Toetuse saaja kohustused ja õigused

  (1) Tegutsemistoetuse saaja on kohustatud tagama kõigile Eesti tarbijaühendustele kättesaadava süstemaatilise teavitamise Euroopa tarbijate nõuanderühma tööst ning korraldama vajadusel tarbijaühenduste arvamuste ja ettepanekute koondamise ning edastamise.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud pidama raamatupidamises eraldi kuluarvestust talle eraldatud riigieelarveliste vahendite kasutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud Tarbijakaitseametit viivitamatult informeerima olukorrast, kui lepingu täitmine osutub võimatuks. Sellisel juhul sõlmitakse vajadusel Tarbijakaitseameti ja toetuse saaja vahel 15 tööpäeva jooksul kokkulepe lepingu muutmiseks, mis vormistatakse lepingu lisana.

  (4) [Kehtetu – RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (5) Tegutsemistoetuse saaja on kohustatud esitama lepingus kokkulepitud tähtpäevaks Tarbijakaitseametile määruse lisas 4 toodud vormi kohase tegevus- ja finantsaruande teostatud tegevuste ning saadud toetuse kasutamise kohta lepingu lisas nimetatud rahastatavate tegevuste kuluartiklite lõikes.
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (6) Juhul kui osa riigieelarvelise toetusena saadud rahast jääb lepingu kehtivusperioodil kasutamata, on toetuse saaja kohustatud kandma kasutamata jäänud raha tagasi Tarbijakaitseameti poolt nimetatud Rahandusministeeriumi kontole 10 tööpäeva jooksul lepingu lõppemise päevast arvates.

  (7) [Kehtetu – RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (8) [Kehtetu – RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

  (9) [Kehtetu – RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

§ 10.   Kontroll toetuse kasutamise ning aruandluse üle

  (1) Tarbijakaitseametil ja Rahandusministeeriumil on pädevate isikute kaudu õigus kontrollida, kas antud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu tingimuste kohaselt.

  (2) Kui Tarbijakaitseametile esitatud tegevus- ja finantsaruanne ei ole nõuetekohane, teavitatakse toetuse saajat kõrvaldamist vajavatest puudustest ning määratakse kuni 10-tööpäevane puuduste kõrvaldamise tähtaeg.

  (3) Kui selgub, et eraldatud toetust on kasutatud mittesihtotstarbeliselt või kui toetuse saaja esitab tegevus- ja finantsaruandes eksitavat informatsiooni või muul viisil rikub lepingust tulenevaid kohustusi, on Tarbijakaitseametil õigus nõuda toetusena saadud raha tagastamist riigieelarvesse.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Taotluse vorm tegutsemitoetuse saamiseks

Lisa 2
[Kehtetu - RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

Lisa 3
[Kehtetu - RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

Lisa 4 Tegevus- ja finantsaruande vorm tegutsemistoetuse kasutamise kohta
[RT I, 23.12.2015, 7 - jõust. 26.12.2015]

/otsingu_soovitused.json