Teksti suurus:

Energiaauditi miinimumnõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2016, 3

Energiaauditi miinimumnõuded1

Vastu võetud 22.12.2016 nr 76

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab miinimumnõuded energiaauditile, energiajuhtimissüsteemi raames tehtavale energiaauditile, energiaauditi aruandele, energiaauditit tegeva isiku teavituskohustusele, energiaauditi tegevustele, samuti lihtsustatud korras energiaauditi läbiviimisele ja selle aruandele.

§ 2.   Termin

  Käesolevas määruses tähistab termin „tõhususmeede” toodet ja tegevust, mille rakendamisel suurettevõtja energiatõhusus eelduslikult suureneb. Tõhususmeede võib olla seadme või süsteemi paigaldamine, seadistamine, automatiseerimine või üldiste soovituste andmine tarbimisharjumuste muutmiseks.

§ 3.   Energiaauditit tegeva isiku teavituskohustus

  (1) Energiaauditit tegev isik peab enne auditi alustamist esitama tellijale kirjalikult taasesitatavas vormis kinnituse, et ta vastab energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (2) Energiaauditit tegev isik peab tellijat viivitamatult teavitama ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada tema sõltumatust auditi tegemisel.

  (3) Kui energiaauditit tegeval isikul puudub mingis osas pädevus energiaauditi tegemiseks, peab ta tellijat sellest viivitamatult teavitama.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 sätestatud nõudeid ei kohaldata juhul, kui energiaauditi viib läbi energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõikes 3 nimetatud isik.

2. peatükk Miinimumnõuded energiaauditile ja selle aruandele 

§ 4.   Nõuded energiaauditile

  (1) Energiaauditis välja pakutud tõhususmeetme majandusliku mõju selgitamisel tuleb tasuvusaja arvutusmeetodile eelistada eluea kulude arvutusmeetodit, mille käigus võetakse arvesse pikaajalist säästu, pikaajaliste investeeringute jääkväärtust ja diskontomäära.

  (2) Energiaauditi läbiviimisel tuleb eelistada andmeid, mis põhinevad ajakohastel, mõõdetud ja jälgitavatel talitlusandmetel energia tarbimise ja elektri puhul koormusprofiilide kohta.

§ 5.   Energiaauditi tegevused

  (1) Energiaauditi lähteandmete kogumise käigus kaardistatakse kuude lõikes vähemalt ühe aasta ja võimaluse korral pikema ajaperioodi kohta:
  1) energiakasutus elektri, soojusenergia, gaasi, vedelkütuse ja tahke kütuse osas;
  2) energiatoodang erinevate energialiikide osas;
  3) taastuvenergia toodang ja selle kasutus.

  (2) Energiaauditi analüüsi käigus:
  1) koostatakse energiabilanss ettevõtte erinevate energialiikide lõikes;
  2) antakse hinnang energiakasutuse ja -tootmise hetkeseisule;
  3) määratakse energiakasutuse ja -tootmise baasstsenaarium, mis väljendab olukorda, kui ei realiseeritaks mitte ühtegi tõhususmeedet;
  4) määratakse alternatiivsed energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumid;
  5) teostatakse energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumite energiasäästupotentsiaali hindamine;
  6) viiakse läbi energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumite omavaheline võrdlus, mille tulemusena selgitatakse välja nende stsenaariumite prioriteetsus ja otstarbekus.

  (3) Alternatiivse energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumi energiasäästupotentsiaali hindamisel määratakse energiakasutuse ja -tootmise arengustsenaariumi:
  1) rakendamiseks vajalikud tegevused ning meetmed;
  2) rakendamise hinnanguline maksumus;
  3) hinnanguline energiasääst;
  4) hinnanguline süsihappegaasi vähenemine;
  5) hinnanguline mõju suurettevõtja tuludele ja kuludele;
  6) majanduslik tasuvus;
  7) riskid ja ohud;
  8) realiseerimiseks teostatavusanalüüs ja soovitused.

§ 6.   Energiaauditi aruanne

  (1) Energiaauditi aruanne koosneb järgmistest osadest:
  1) tiitelleht;
  2) eessõna;
  3) ülevaade suurettevõtja tegevusvaldkonnast;
  4) lühikirjeldus energiatarbimist enimmõjutavatest tegevustest suurettevõtja majandustegevuses;
  5) ülevaade teostatud mõõtmistest;
  6) energiaauditi tulemuste ülevaade;
  7) lisad.

  (2) Energiaauditi aruande eessõnas esitatakse:
  1) energiaauditi koostamise eesmärk;
  2) energiaauditi alusandmete päritolu;
  3) ülevaade mõõdistamiste teostamise põhimõtetest;
  4) kaasatud asjatundjate nimed;
  5) selgitus, kas energiaauditi aruandes esitatud hinnad on käibemaksuga või käibemaksuta.

  (3) Suurettevõtja tegevusvaldkonna ülevaates esitatakse:
  1) tegevusvaldkond Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK 2008) esimese taseme tähtkoodi järgi;
  2) tegevuse lühikirjeldus;
  3) töötajate arv;
  4) aastakäive;
  5) aastabilansi kogumaht.

  (4) Lühikirjelduses energiatarbimist enimmõjutavatest tegevustest suurettevõtja majandustegevuses esitatakse:
  1) tegevused ja nende mastaap, milleks ettevõtja majandustegevuses kõige enam energiat kulutatakse;
  2) tarbitavad energialiigid.

  (5) Ülevaade teostatud mõõtmistest sisaldab vähemalt käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud andmeid.

  (6) Energiaauditi tulemuste ülevaade sisaldab vähemalt käesoleva määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmeid.

  (7) Energiaauditi aruande lisades esitatakse järgmised andmed ja arvutused:
  1) kasutatud mõõtevahendite tehnilised andmed;
  2) energiaauditi tellija esitatud tarbimisandmed;
  3) muud olulised väljavõtted, mida kasutati energiaauditi läbiviimisel.

  (8) Tellija soovil koostatakse energiaauditi käigus aruande lisana ettepanekud töötajate väljaõppele, teavitamisele, motiveerimisele, harjumuste ja tavade ümberkujundamisele, tähelepanu juhtimisele ja energia järelevalveprotsessi uute valdkondade juhtimisele.

§ 7.   Nõuded energiaauditi aruande vormistusele

  (1) Energiaauditi aruanne peab olema loetav, vastuoludeta, erialaspetsialistile arusaadav ja üheselt mõistetav.

  (2) Energiaauditi aruandes esitatud energiakasutuse ja -tootmise hetkeseisu hinnang, arengustsenaariumite analüüs, soovitatav arengustsenaarium ning muud üldised soovitused peavad olema mõistetavad vastavas valdkonnas spetsiifilisi teadmisi mitteomavale isikule.

  (3) Energiaauditi aruande tiitellehel esitatakse:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) energiaauditi objektiks oleva suurettevõtja nimi ja aadress;
  4) energiaauditi aruande koostaja nimi, kontaktandmed, registrikood;
  5) energiaauditi aruande koostaja allkiri ja allkirjastamise aeg;
  6) tellija nimi, allkiri ja kontaktandmed.

  (4) Energiaauditi aruande igale lehele kantakse järgmised andmed:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) suurettevõtja nimi ja aadress;
  4) lehekülje number.

  (5) Vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõikele 7 on suurettevõtjal õigus nõuda energiaauditi aruande konfidentsiaalsust, täites lihtsustatud energiaauditi aruande lõpus oleva konfidentsiaalsuse deklaratsiooni ja allkirjastades selle.

§ 8.   Järelevalveasutusele esitatava energiaauditi aruande vormistuse erisus

  Suurettevõtja esitab Tehnilise Järelevalve Ametile tema nõudmisel energiaauditi aruande digiallkirjaga või paberil allkirjastatult.

§ 9.   Energiaauditi andmete säilitamine

  Suurettevõtja säilitab tulevaseks analüüsiks ja tulemuste jälgimiseks kõiki energiaauditiga seotud andmeid vähemalt seitse aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.

3. peatükk Energiaauditi läbiviimine lihtsustatud korras 

§ 10.   Lihtsustatud energiaauditi läbiviimine

  (1) Energiamajanduse korralduse seaduse § 28 lõikes 1 sätestatud kohustuse lihtsustatud korras täitmiseks tuleb:
  1) suurettevõtjal korraldada energiaauditi lihtsustatud aruande koostamine;
  2) suurettevõtja esindajal osaleda energiasäästu koordinaatori korraldatud energiatõhususe koolitusel.

  (2) Suurettevõtja esitab Tehnilise Järelevalve Ametile tema nõudmisel lihtsustatud korras energiaauditi aruande digiallkirjaga või paberil allkirjastatult.

§ 11.   Nõuded energiaauditi lihtsustatud aruande koostamisele

  (1) Energiaauditi lihtsustatud aruanne koostatakse käesoleva määruse lisa kohasel vormil.

  (2) Aruande täidab suurettevõtja, kellele kohaldub energiamajanduse korralduse seaduse § 28 lõikes 1 sätestatud kohustus, või tema volitatud energiatõhususe valdkonnas vastavat kutsekvalifikatsiooni omav isik.

  (3) Aruande üldinfo all olevale reale „Tegevusvaldkond” märgitakse suurettevõtja tegevusvaldkond Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK 2008) esimese taseme tähtkoodi järgi.

  (4) Aruande ridadele „Töötajate arv”, „Aastakäive” ja „Aastabilansi kogumaht” märgitakse andmed suurettevõtja viimase kinnitatud aastaaruande järgi, võttes arvesse kogu vastavat majandusaastat.

  (5) Aruande real „Lühikirjeldus energiatarbimist enimmõjutavatest tegevustest suurettevõtja majandustegevuses” esitatakse lühikirjelduse vormis suurettevõtja tegevused, milleks ettevõtja majandustegevuses kõige enam energiat kulutatakse, ning nende mastaap.

  (6) Aruande rea „Korraldaja kinnitus osalemise kohta” täidab ettevõtja ja kinnitab selle oma allkirjaga.

  (7) Aruande tabelites 1 ja 2 esitatavad andmed peavad võimalusel põhinema vahetult mõõdetud andmetel ja vähemalt raamatupidamise põhistel hinnangulistel andmetel.

  (8) Aruande tabelites 1 ja 2 tuleb täita iga rida vähemalt ühe näidatud aasta kohta, välja arvatud juhul, kui vastavat energiatoodet või vastava tegevusega energiat ei tarbitud.

  (9) Aruande tabelites 1 ja 2 võib energiatoote tarbimise koguse või energiakoguse tegevuse andmete asemel esitada ka energiamaksumuse andmed.

  (10) Vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse § 27 lõikele 7 on suurettevõtjal õigus nõuda energiaauditi aruande konfidentsiaalsust, täites lihtsustatud energiaauditi aruande lõpus oleva konfidentsiaalsuse deklaratsiooni ja allkirjastades selle.

  (11) Kui suurettevõtja esitab lihtsustatud energiaauditi aruande digitaalselt allkirjastatult, ei pea suurettevõtja allkirja nõudvaid ridu eraldi allkirjastama ning need loetakse allkirjastatuks digitaalse allkirjaga.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Lihtsustatud korras energiaauditi läbiviimise tähtaeg

  Lihtsustatud korras energiaaudit koostatakse hiljemalt neli kuud pärast käesoleva määruse Riigi Teatajas avaldamist.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse §-d 6, 7 ja 8, jõustuvad neli kuud pärast käesoleva määruse Riigi Teatajas avaldamist.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Energiaauditi lihtsustaud aruande vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json