Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 1

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.11.2017 nr 25

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 336 lõigete 3 ja 6 ning § 592 lõike 1, äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1, § 69 lõike 1 ja § 70 lõike 4, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 78 lõike 2, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 6 lõike 7, § 19 lõike 3 ja § 60 lõike 5, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 74 lõike 7, § 75 lõike 5, § 771 lõike 4, § 7716 lõigete 2 ja 4 ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 77 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruse nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määruses nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja, lisa pealkirja ja punkti 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „registri” sõnadega „, korteriühistute registri”;

2) määruse tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnitada „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta” (juurde lisatud).”;

3) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Äriseadustiku § 70 lõigete 2 ja 4 ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 78 lõike 2 alusel määran:”;

4) lisa punkti 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kohaliku omavalitsuse üksuste maakondlikele liitudele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks;”;

5) lisa punkti 1 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel hoolsusmeetmete kohaldamiseks väljastatakse kohustatud isikutele tegelike kasusaajate andmed tasuta.”;

6) lisa punkti 1 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) registrikaardi väljatrüki teave (äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning korteriühistute registri registrikaardi kehtivad kanded);”;

7) lisa punkti 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üldandmed on käesoleva määruse tähenduses äriseadustiku §-s 63, § 64 punktides 1, 2, 7, 11, 13, 14, 16, 17,19 ja 20, § 387 punktides 1 ja 2, 4−8 ning 12 ja 13, mittetulundusühingute seaduse § 8 lõike 1 punktis 4, § 89 punktides 1–3, 9–13, 15 ja 16, sihtasutuste seaduse § 11 lõike 1 punktis 6 ja § 14 lõike 1 punktides 1–4 ja 9–18 ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 63 lõike 4 punktides 1–4, 12–14, 16 ja 17 nimetatud andmed.”;

8) lisa punkti 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Isikuandmed on käesoleva määruse tähenduses äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ning korteriühistute registrisse kantavad isikuandmed.”;

9) lisa punkti 41 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „mittetulundusühing” sõnaga „, korteriühistu” vastavas käändes;

10) lisa punkti 7 täiendatakse pärast sõna „sihtasutuse” sõnadega „ning korteriühistute registrisse kantud korteriühistu”;

11) lisa punkti 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse punktides 2–5 nimetatud andmete ja punktides 51−53 nimetatud dokumentide väljastamisel, sealhulgas XML- või XBRL-vormingus allalaadimisel, võetakse ühe päringu eest tasu eurodes vastavalt järgmisele tabelile:

Päring
Hind
Üldandmed
1 euro
Kommertspandiandmed
1 euro
Tegelike kasusaajate andmed
1 euro
Üld- ja isikuandmed
2 eurot
Kehtetud kaardiandmed
2 eurot
Aruandlusandmed
2 eurot
Majandusaasta aruanne
2 eurot
Põhikiri
2 eurot
Elektrooniline äri- ja avaliku toimiku dokument
2 eurot”.

§ 2.  Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 78 „Kohtu registriosakonna keskandmebaasi pidamine” muutmine

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 78 „Kohtu registriosakonna keskandmebaasi pidamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkti 1, § 3 lõiget 2 ja § 5 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „registri” sõnadega „, korteriühistute registri”;

2) paragrahvi 4 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „mittetulundusühingute” sõnaga „, korteriühistute”.

§ 3.  Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” muutmine

Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruses nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) ajutisele pankrotihaldurile ja pankrotihaldurile pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalike andmete saamiseks;”;

2) paragrahvi 61 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Päringutasu on, sealhulgas XML-vormingus allalaaditud andmete eest, 1 euro iga päringuobjekti kohta tehtud iga päringu eest. Päringuobjektiks on XML-vormingus allalaaditav juriidilise ja füüsilise isiku kinnistute loetelu ning iga kinnistu kohta avatud kinnistusregistriosa:
1) 1. jao «Kinnistu koosseis» digitaalandmed;
2) 2. jao «Omanik» digitaalandmed;
3) 3. jao «Koormatised ja kitsendused» ning 4. jao «Hüpoteegid» digitaalandmed.”.

§ 4.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ning abieluvararegistri seaduse § 1 lõike 21”;

2) paragrahvi 11 pealkirja täiendatakse pärast sõna „registri” sõnadega „ning korteriühistute registri”;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „ja mittetulundusühingu” sõnadega „, mittetulundusühingu ja korteriühistu”;

4) paragrahvi 121 lõikes 4 ja § 20 lõikes 1 asendatakse sõnad „või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse” sõnadega „, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või korteriühistute registrisse”;

5) paragrahvi 201 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse lisa 9 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määrust täiendatakse lisaga 18 „Avaldus laevakinnistusraamatu kande muutmiseks, kustutamiseks või laeva kustutamiseks laevakinnistusraamatust” (lisatud).

§ 5.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad „abieluvararegistri seaduse § 1 lõike 2, § 13 lõike 2, § 16 lõike 2, § 42 lõike 1, § 421 lõike 4 ja § 422 lõike 6” sõnadega „korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 6 lõike 7 ja § 60 lõike 5”;

2) paragrahvis 11, § 11 lõike 1 punktis 1, § 13 lõike 1 punktis 12, §-s 15, § 16 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 2, § 17 pealkirjas ning lõikes 1 asendatakse sõnad „kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu ja abieluvararegistri” sõnadega „kinnistusraamatu ja laevakinnistusraamatu”;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 41 ja 5 ning § 9 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 11 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad „või registrikaardi”;

5) paragrahvi 13 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad „või abieluvararegistri registrikaardile”;

6) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 13 asendatakse sõnad „§-des 168 ja 181” sõnadega „§-s 168”;

8) paragrahvi 17 lõigetes 1 ja 11, § 24 lõikes 2, § 53 lõikes 1 ning § 146 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad „kinnistusraamat, laevakinnistusraamat või abieluvararegister” sõnadega „kinnistusraamat või laevakinnistusraamat” vastavas käändes;

9) paragrahvi 24 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 26 lõikes 4 ja § 27 lõigetes 1 ning 4 asendatakse sõnad „kinnistus- või registripäevik” sõnaga „kinnistuspäevik” vastavas käändes;

11) paragrahv 29 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 31 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja abieluvararegistri seaduse § 22 lõikes 7”;

13) paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse sõnad „kinnistus- või abieluvararegistri” sõnaga „kinnistusregistri”;

14) paragrahvi 32 lõikes 3 asendatakse arv „29” arvuga „28”;

15) paragrahvi 33 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või registripäevikusse”;

16) paragrahvi 34 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kinnistusraamatu ja laevakinnistusraamatu andmete ning kinnistus- ja laevatoimikuga tutvumise kord;”;

17) paragrahvi 41 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või abieluvararegistri kande tegemiseks”;

18) paragrahv 42 sõnastatakse järgmiselt:

§ 42. Kinnistusosakonna arhiiv

Kinnistusraamatu koosseisu kuuluvaid dokumente (kinnistusregister, kinnistustoimik, kinnistuspäevik) ja laevakinnistusraamatu koosseisu kuuluvaid dokumente (laevakinnistusregister, laevatoimik, laevakinnistuspäevik) hoitakse kinnistusosakonna arhiivis. Kinnistusosakonnas peetavate registrite arhiive peetakse digitaalselt.”;

19) paragrahv 44 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvis 45 asendatakse sõnad „§ 43 lõikes 2, §-s 431 ning § 44 lõigetes 11 ja 2” sõnadega „§ 43 lõikes 2 ning §-s 431”;

21) paragrahvid 47–52 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 53 lõikes 5 asendatakse sõnad „kinnistus-, laeva- või registritoimikus” sõnaga „infosüsteemis”;

23) määruse 2. peatüki 2. jagu tunnistatakse kehtetuks;

24) määruse 2. peatüki 21. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „tutvumine” sõnadega „ning ärakirja ja väljatrüki väljastamine”;

25) määruse 2. peatüki 21. jagu täiendatakse §-ga 743 järgmises sõnastuses:

§ 743. Laevakinnistusraamatu registriosa väljatrüki ja laevatoimikus oleva dokumendi ärakirja kinnitamine ning väljastamine

(1) Laevakinnistusraamatu registriosa väljatrüki ja laevatoimikus oleva dokumendi ärakirja kinnitamise ning väljastamise õigus on notaril ning Veeteede Ametil. Ärakiri ja väljatrükk võivad kliendi soovil olla digitaalselt kinnitatud.

(2) Paberkandjal väljastatavale kinnitatud ärakirjale ja väljatrükile teeb Veeteede Amet kinnitusmärke, kus sisalduvad järgmised andmed:
1) kinnitus ärakirja vastavuse kohta algdokumendile;
2) kinnitamise päev, kuu ja aasta;
3) ärakirja kinnitanud ametiisiku allkiri ja nimi;
4) ametiasutuse pitsati jäljend (pitser).

(3) Ärakirja või väljatrüki elektroonilisel kinnitamisel ja edastamisel asendab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kinnitusmärke elemente ametiasutuse digitaalne tempel või teenistuja digitaalallkiri.

(4) Notari poolt kinnitatud registriosa väljatrükile ja laevatoimikus olevale dokumendi ärakirjale kohaldatakse tõestamisseaduse § 38.”;

26) määrust täiendatakse §-ga 1161 järgmises sõnastuses:

§ 1161. Korteriomandi ja korterihoonestusõiguse registriosa pealkiri

Korteriomandi ja korterihoonestusõiguse registriosa pealkirjas märgitakse lisaks kinnistusraamatuseaduse §-s 12 nimetatud andmetele korteriühistu registrikood.”;

27) paragrahvi 117 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kandeid kantakse esimesse jakku:
1) korteriomandi või korterihoonestusõiguse eriomandi eseme number või muu tähis;
2) korteriomandi või korterihoonestusõiguse kaasomandi mõttelise osa suurus;
3) korteriomandi või korterihoonestusõiguse registriosaga ühel ajal avatud teiste korteriomandi või korterihoonestusõiguse registriosade numbrid.”;

28) määruse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 135 lõikes 1 ja määruse 5. peatüki 2. jao pealkirjas asendatakse sõnad „Kinnistamis-, laeva- ja abieluvaraasjad” sõnaga „Registriasjad” vastavas käändes;

30) paragrahvi 136 lõige 4 ja § 137 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 143 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

32) määruse 5. peatüki 3. jagu täiendatakse §-ga 1451 järgmises sõnastuses:

§ 1451. Korteriomandite kinnistamine ja korteriühistu registrikaardi avamine

(1) Korteriomandite kinnistamisele ja korteriühistu registrikaardi avamisele kohaldatakse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse §-s 6 sätestatut.

(2) Kinnistusraamatu ja korteriühistute registri vahelisi dokumente ja andmeid vahetavad infosüsteemid automaatselt. Menetlejale saadetakse vastav teavitus saabunud avaldusest, muust dokumendist, menetlust takistavast puudusest ning puuduse kõrvaldamisest.”;

33) määruse 5. peatüki 5. jao 2. jaotis ja 6. jao 2. jaotis ning § 187 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 190 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Laevaomanikule või tema esindajale antakse laevakinnistusraamatu registriosa väljatrükk ning lipudokument kätte notaribüroos või Veeteede Ametis. Laevaomaniku soovil edastab notar või Veeteede Amet dokumendid tähtsaadetisena kinnistamisavalduses märgitud aadressile.”;

35) paragrahvi 1901 lõikes 3 asendatakse sõna „arhiiviseaduses” sõnadega „Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 181 „Arhiivieeskiri””;

36) määrust täiendatakse §-ga 1941 järgmises sõnastuses:

§ 1941. Korteriomandite registriosade ja korteriühistu registrikaardi sulgemine

(1) Korteriomandite registriosade ja korteriühistu registrikaardi sulgemisele kohaldatakse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse §-s 60 sätestatut.

(2) Kinnistusraamatu ja korteriühistute registri vahelisi dokumente ja andmeid vahetavad infosüsteemid automaatselt. Menetlejale saadetakse vastav teavitus saabunud avaldusest, muust dokumendist, menetlust takistavast puudusest ning puuduse kõrvaldamisest.”;

37) paragrahvid 196 ja 2143–2147 tunnistatakse kehtetuks;

38) määrust täiendatakse §-ga 2149 järgmises sõnastuses:

§ 2149. Abieluvararegistri pidamise üleandmine

Kinnistusosakond korrastab enne abieluvararegistri üleandmist registrikaardi andmed ja kanded vastavalt abieluvararegistri seaduses sätestatud nõuetele.”.

§ 6.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõna „kehtestatakse” sõnadega „korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 6 lõike 7, § 19 lõike 3, § 60 lõike 5,”;

2) paragrahvi 1, § 34 lõiget 1, § 77 lõiget 1 ja § 235 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „registri” sõnadega „, korteriühistute registri”;

3) paragrahvi 4 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punktist 11 jäetakse välja sõnad „, ning korraldab käesolevas määruses ettenähtud pitsatijäljendite ja allkirjade näidiste ning ärakirjade saatmise Notarite Kojale”;

5) paragrahvi 75 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning korteriühistute registri määruse ja kande suhtes on asjaosaliseks vastav ettevõtja, filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus või korteriühistu.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 851 järgmises sõnastuses:

§ 851. Korteriühistute registri koosseis

Korteriühistute register koosneb korteriühistute kohta avatud registrikaartidest, avalikest toimikutest ning registritoimikutest.”;

7) paragrahvi 87 lõikes 3 ja §-s 226 asendatakse sõnad „või sihtasutuse” sõnadega „, sihtasutuse või korteriühistu”;

8) paragrahvis 90 ja § 168 lõikes 1 asendatakse sõnad „ja sihtasutusele” sõnadega „, sihtasutusele ja korteriühistule”;

9) paragrahvi 92 täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„21) juhatuse või seda asendava organi asukoha aadress, kui see asub välisriigis;
22) e-posti aadress;”;

10) paragrahvi 92 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) ettevõtja või filiaali kontaktisiku andmed, aadress ja e-posti aadress;”;

11) paragrahvi 102 lõiget 1 ja § 107 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) juhatuse asukoha aadress, kui see asub välisriigis;”;

12) paragrahvi 102 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) mittetulundusühingu kontaktisiku andmed, aadress ja e-posti aadress;”;

13) paragrahvi 102 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 107 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) sihtasutuse kontaktisiku andmed, aadress ja e-posti aadress;”;

15) määruse 3. peatükki täiendatakse 6. jaoga järgmises sõnastuses:

6. jagu
Korteriühistu registrikaart

§ 1191. Nimi ja aadress

Korteriühistu registrikaardi alajaotusesse „Nimi ja aadress” kantakse:
1) korteriühistu nimi;
2) korteriühistu täiendav nimi;
3) korteriühistu asukoha aadress, kui see erineb korteriomandite asukoha aadressist;
4) korteriühistu kontaktisiku andmed, aadress ja e-posti aadress;
5) käesoleva paragrahvi punktides 1–4 sätestatud andmete muutmine.

§ 1192. Seadusjärgne esindusõigus

(1) Korteriühistu registrikaardi alajaotusesse „Esindusõigus” kantakse:
1) juhatuse liikme nimi ja isikukood;
2) valitseja nimi ja registrikood;
3) pankrotihalduri nimi ja isikukood;
4) likvideerija nimi ja isikukood;
5) käesoleva lõike punktides 1–4 sätestatud andmete muutmine.

(2) Korteriühistu registrikaardi kehtival väljatrükil peab esindusõiguse reeglite puudumise korral olema lisatud alajaotusesse „Esindusõigus” kantud isikute seadusest tulenev esindusõiguse üldkord.

§ 1193. Õiguslik seisund

Korteriühistu registrikaardi alajaotusesse „Õiguslik seisund” kantakse:
1) õiguslik vorm;
2) põhikirja kinnitamise aeg;
3) majandusaasta algus ja lõpp;
4) lõpetamise kuupäev ning lõpetamise alus ja muud võimalikud asjaolud;
5) lõpetamist tühistav tegevuse jätkamine ning selle alus ja muud võimalikud asjaolud;
6) pankrotiandmed, mis ei ole kantud alajaotusesse „Esindusõigus”, sealhulgas viide aluseks olevale kohtulahendile;
7) registrist kustutamine ja selle alus;
8) käesoleva paragrahvi punktides 1–6 sätestatud andmete muutmine.

§ 1194. Märkused

Korteriühistu registrikaardi alajaotusesse „Märkused” kantakse:
1) likvideeritud ühistu dokumentide hoidja isikuandmed või märkus dokumentide arhiivi hoiuleandmise kohta;
2) märkus korteriomandi- ja korteriühistuseaduse §-s 36 sätestatud laenu kohta;
3) märkus juhatuse liikme ametiseisundi peatamise kohta;
4) muud märkused.

§ 1195. Kannete loetelu

Korteriühistu registrikaardi alajaotusesse „Kannete loetelu” märgitakse kande järjekorranumber, kandeliik, kande kinnitamise kuupäev ja kandeavalduseta tehtud kande korral viide kande tegemise õiguslikule alusele.”;

16) paragrahvi 172 täiendatakse pärast tähte „K” sõnadega „ning korteriühistu puhul tähed „KÜ””;

17) paragrahvi 204 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tehniliste võimaluste olemasolu korral kustutatakse juhatuse liikmete aadressid ja asukohad registrikaardilt automatiseeritult.”;

18) paragrahvi 206 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kui ettevõtja, sihtasutuse, mittetulundusühingu, filiaali ja korteriühistu asukoha või aadressiandmed muutuvad ettevõtjast, sihtasutusest, mittetulundusühingust, filiaalist ja korteriühistust sõltumata (näiteks muutub kohanimi või kohaliku omavalitsuse üksused ühinevad), tehakse vastav parandus registrikaardile äriseadustiku § 5111 alusel automatiseeritult.”;

19) määruse § 2062 loetakse §-ks 2064 ja 5. peatüki 11. jagu sõnastatakse järgmiselt:

11. jagu
Korteriühistute registri toimingud

§ 2061. Korteriühistu nimi

(1) Korteriühistu nimele kohaldatakse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse §-s 19 sätestatut.

(2) Korteriühistu nimi moodustatakse korteriühistuga seotud katastriüksuste aadressiandmete süsteemi infosüsteemis registreeritud aadressidest. Korteriühistu nimest jäetakse välja maakond.

(3) Paralleelaadresside esitamisele kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015. a määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem” §-s 14 sätestatut.

(4) Kui korteriühistu on seotud mitme katastriüksusega, kuvatakse korteriühistu nimes kõik katastriüksuste aadressid, eraldades need komaga. Seejuures ei dubleerita korduvaid omavalitsusüksusi, asustusüksusi ega linnaosi.

(5) Korteriühistu täiendava nime kontrollile kohaldatakse käesoleva määruse §-s 173 sätestatut.

(6) Korteriomandite asukoha aadressi muutumisel kinnistusraamatus muudetakse korteriühistu nimi automatiseeritult.

§ 2062. Korteriühistu registrikaardi avamine ja sulgemine

(1) Korteriühistu registrikaardi avamisele kohaldatakse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse §-s 6 sätestatut.

(2) Korteriühistu registrikaardi sulgemisele kohaldatakse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse §-s 60 sätestatut.

(3) Kinnistusraamatu ja korteriühistute registri vahelisi dokumente ja andmeid vahetavad infosüsteemid automaatselt. Menetlejale saadetakse vastav teavitus saabunud avaldusest, muust dokumendist, menetlust takistavast puudusest ning puuduse kõrvaldamisest.

§ 2063. Korteriühistu registrikaardi avamine automatiseeritult

(1) Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumisel tekkivate korteriühistute registrikaardid avatakse korteriühistute registris automatiseeritult.

(2) Korteriühistu registrikaardi avamisest korteriühistut eraldi ei teavitata.”;

20) määrust täiendatakse §-ga 2171 järgmises sõnastuses:

§ 2171. Korteriühistu avalik toimik

(1) Korteriühistu avalikku toimikusse lisatakse dokumendid, mille esitamine registriosakonnale on seaduses ette nähtud, sealhulgas:
1) kandeavaldus, samuti avalduse muutmise avaldus;
2) põhikiri, kui see on olemas;
3) muud seaduse alusel esitatud dokumendid.

(2) Majandusaasta aruanne on avalik dokument, mida ei lisata avalikku toimikusse ja millega saab tutvuda äriregistri infosüsteemi vahendusel.”;

21) paragrahvi 218 lõikes 1 asendatakse sõnad „ja sihtasutuse” sõnadega „, sihtasutuse ja korteriühistu”;

22) paragrahvi 252 täiendatakse pärast sõna „sihtasutuste” sõnadega „registri, korteriühistute registri”.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

  (2) Määruse § 6 punktid 9–12 ja 14 jõustuvad 15. jaanuaril 2018. aastal.

  (3) Määruse § 4 punktid 1 ja 5 ning § 5 punktid 1–20, 22, 23, 28–30, 33 ja 37–38 jõustuvad 1. märtsil 2018. aastal.

  (4) Määruse § 1 punktid 3, 5 ja 11 jõustuvad 1. septembril 2018. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 9 Avaldus laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

Lisa 18 Avaldus laevakinnistusraamatu kande muutmiseks, kustutamiseks või laeva kustutamiseks laevakinnistusraamatust

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json