Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruse nr 50 ”Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 14

Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruse nr 50 ”Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 63

Määrus kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 26 lõike 3 ja § 34 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruses nr 50 ”Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1−3 sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Geodeetilised tööd käesoleva seaduse tähenduses on geodeetiliste punktide ja võrkude rajamine, rekonstrueerimine, mõõtmine ja hooldamine ning sellega seotud geodeetiliste andmete töötlemine.

(2) Geodeetiliste tööde tulemusena rajatakse või rekonstrueeritakse riiklik geodeetiline võrk, kõrgusvõrk, gravimeetriline võrk, Eesti globaalse positsioneerimise püsijaamade referentsvõrk ning vajaduse korral nendele vastavad kohalikud võrgud või hooldatakse neid.

(3) Geodeetiliste tööde tegemisel tuleb lähtuda geodeetiliste punktide andmekogusse kantud geodeetiliste punktide andmetest.”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Geodeetilise töö korraldaja tagab kinnisasja omaniku kirjaliku teavitamise geodeetilise töö tegemisest.”;

3) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

”(51) Geodeetiliste mõõteseadmete kalibreerimise baasjoone geodeetiliste märkide kaitsevöönd on 10 meetrit märgi keskmest. Kaitsevöönd kehtib katkematult kogu baasjoone ulatuses.”.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json