Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. veebruari 2007. a määruse nr 25 „Kiirabi rahastamise kord” ja sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määruse nr 46 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 17

Sotsiaalministri 26. veebruari 2007. a määruse nr 25 „Kiirabi rahastamise kord” ja sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määruse nr 46 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 55

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 ja § 56 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 26. veebruari 2007. a määruse nr 25 „Kiirabi rahastamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 26. veebruari 2007. a määruses nr 25 „Kiirabi rahastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad „riigieelarvelistest vahenditest kiirabiteenuste” sõnadega „Eesti Haigekassa kaudu rahastatava kiirabi”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „riigieelarve vahenditest” sõnadega „Eesti Haigekassa kaudu”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Terviseamet võib planeerida kuni 5% kiirabiks eraldatud rahalistest vahenditest kiirabi osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja efektiivsust suurendavate täiendavate meetmete rahastamiseks Eesti Haigekassa nõusolekul.”;

4) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „Sotsiaalministeeriumi kantsleriga” sõnadega „Eesti Haigekassa juhatusega”.

§ 2.   Sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määruse nr 46 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määruse nr 46 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” § 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 17 lõike 4 punkti 2” tekstiosaga „§ 171 lõike 1 punkti 2”.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json