Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 18

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 56

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Piirkondliku pädevusega struktuuriüksused on talitused, mille koosseisu võivad kuuluda talituste esindused, mille teenistujad asuvad väljaspool talituse asukohta.”;

2) paragrahvi 11 lõike 1 punktid 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) tervishoiuteenuste osakond.”;

4) paragrahvi 11 lõiked 5–7 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kemikaaliohutuse osakonna põhiülesanneteks on täita kemikaalide, sealhulgas biotsiidide ja detergentide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise alal liikmesriikidele ettenähtud ülesandeid ning korraldada ja juhtida toodete, sealhulgas mänguasjade, kemikaale sisaldavate toodete ja kosmeetikatoodete terviseohutuse hindamist; tagada mürgistusteabe kogumine ja töötlemine ning mürgistusalase teabe edastamine elanikkonnale ja tervishoiuteenuse osutajatele, sealhulgas mürgistusalase infoliini 16662 korraldamine ja ööpäevaringne nõustamine.

(6) Meditsiiniseadmete osakonna põhiülesanneteks on meditsiiniseadmete kohta kehtivatele nõuetele mittevastavate meditsiiniseadmete turustamise ja kasutamise tõkestamine, meditsiiniseadmete turule laskjate ja ohujuhtumite andmekogu pidamine, ohujuhtumite menetlemine, meditsiiniseadmete klassifitseerimisega seotud vaidluste lahendamine, toodete määratlemine meditsiiniseadmetena ning järelevalve käigus meditsiiniseadmete kohta kogutud teabe analüüsimine ja meditsiiniseadmete ohutuse hindamine; meditsiinikiiritusega seotud tegevuste korraldamine ameti pädevuse piires.

(7) Järelevalveosakonna põhiülesanneteks on järelevalve protsessi koordineerimine ja järelevalve teostamine ameti kõigis tegevusvaldkondades.”;

5) paragrahvi 11 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Erakorralise meditsiini osakonna põhiülesanneteks on kiirabi korraldamine seaduses ettenähtu alustel ja ulatuses, kiirabi ja tervishoiu hädaolukorraks valmisoleku ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamine oma pädevuse piires; tervishoiu riigikaitseks valmistumise korraldamine; tervishoiuteenuste korraldamine ja koordineerimine kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal; riigi antidootide (vastumürkide) varu nomenklatuuri, kogused ja jaotuse määramine ning varu moodustamine ja uuendamine koostöös Eesti Haigekassaga; riigi tervishoiuvaru ning tervishoiuteenuse osutajate ravimite ja meditsiinivahendite tegevusvaru moodustamine ja uuendamine.”;

6) paragrahvi 11 lõiked 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Tervishoiuteenuste osakonna põhiülesanneteks on tervishoiutöötajate (sealhulgas proviisorite ja farmatseutide) registreerimine, kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ja tervishoiutöötajate vaba liikumise õiguse tagamine; tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade väljastamine; tervishoiutöötajate ja tervishoiuteenuse osutajate pädevuse valdkonna korraldamine, tervishoiuteenuste kvaliteedi koordineerimine ning selles arvamuste ja hinnangute andmine; tervishoiutöötajate riikliku registri ja tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri ning proviisorite ja farmatseutide riikliku registri vastutava ja volitatud isiku ülesannete täitmine; tervishoiutöötajate riigikaitseliste töökohtade ja paigutuse üle arvestuse pidamine kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal; ameti pädevuse piires üldarstiabi korraldamine ja planeerimine; perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine; perearsti nimistu kinnitamine ning perearsti teeninduspiirkonna ja nimistu piirsuuruse määramine või muutmine; isiku perearsti nimistusse määramine ja isiku perearsti nimistust väljaarvamine; nimistuga perearsti ajutise asendamise korraldamine; perearsti nimistuga seotud andmete töötlemine; kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise analüüsimine; osalemine töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja nende elluviimise korraldamine; töötervishoiuspetsialistide täienduskoolituste korraldamine; meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegija tunnustamine.”;

8) paragrahvi 12 lõikes 2 täiendatakse pärast sõna „ülesandeid” sõnadega „üksuse põhimäärusega sätestatud ulatuses”;

9) paragrahvi 17 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „kolm” sõnaga „kaks”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json