Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruse nr 28 „Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 28

Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruse nr 28 „Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 61

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruses nr 28 „Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisas esitatud liiv-maakeele Lepaaugu püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise põhjendused

Käesoleva määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendused kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 1. veebruari 2011. a käskkirjaga nr 174 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json