Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord

Kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord - sisukord
Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 29

Kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord

Vastu võetud 20.12.2017 nr 101

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarvelistest vahenditest kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord.

§ 2.   Rahastamise kord

  (1) Toetus eraldatakse igal aastal Rahandusministeeriumi eelarvest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõigete 2 ja 3 alusel maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste otsustega kokku lepitud koostööorganile (edaspidi koostööorgan).

  (2) Toetus eraldatakse koostööorganile igal aastal riigieelarvest järgmiste põhimõtete kohaselt:
  1) 60% toetuse vahenditest jagatakse maakondade vahel võrdselt;
  2) 40% toetuse vahenditest jagatakse maakondadele rahvastikuregistri andmetel elanike arvu osakaalu alusel toetuse eraldamise aastale eelnenud aasta 1. jaanuari seisuga;
  3) Harju maakonna toetuse vahendite arvestamisel võetakse rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanike arvu osakaaluna aluseks 10% elanike arvust.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust saab kasutada kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise korraldamiseks, sealhulgas maakonna või piirkondliku arengustrateegia koostamise, heakskiitmise ja täitmise seire korraldamiseks.

  (2) Täpsemad koostööorgani täidetavad ülesanded sätestatakse Rahandusministeeriumi ja koostööorgani vahel igal aastal sõlmitavas riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus (edaspidi toetusleping).

§ 4.   Toetuse väljamaksmise kord

  (1) Toetust makstakse vaid sellisele koostööorganile, kelle kaudu on ülesande täitmist soovinud vähemalt kaks kolmandikku maakonna selliste kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudest, mille elanike koguarv moodustab vähemalt kaks kolmandikku maakonna elanike koguarvust ning mille hulka kuulub ka maakonnakeskuseks olev kohaliku omavalitsuse üksus.

  (2) Valla- ja linnavalitsused esitavad Rahandusministeeriumile hiljemalt 2018. aasta 15. veebruariks ühiselt teatise koos kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude vastavate otsustega, millise koostööorgani kaudu §-s 3 nimetatud ülesandeid täidetakse.

  (3) Kui kohaliku omavalitsuse üksused, mis vastavad lõikes 1 sätestatud tingimusele, teavitavad Rahandusministeeriumi pärast lõikes 2 nimetatud tähtaega valla- või linnavalitsuse kaudu, millisele koostööorganile maakonna arengu kavandamise ülesanne volikogude otsustega täitmiseks antakse, eraldatakse koostööorganile jooksval kalendriaastal riigieelarvest toetust teavitamisega viivitamise võrra väiksemas mahus. Riigieelarvest eraldatavat toetust vähendatakse proportsionaalselt kalendripäevade eest, mille võrra lõikes 2 nimetatud tähtaega ületati.

  (4) Rahandusministeerium kannab §-s 3 nimetatud tegevustega seotud toetuse üle teatises nimetatud koostööorganile toetuslepingu alusel 14 tööpäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates. Toetuse suurus kinnitatakse riigihalduse ministri käskkirjaga.

  (5) Kui koostööorgani puhul ei ole enam täidetud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuded või on nimetatud uus koostööorgan, peavad valla- ja linnavalitsused koostööorgani tegevuse lõppemise ja koostööorgani muutmise otsustest andma Rahandusministeeriumile teada ning edastama ühiselt teatise koos kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude vastavate otsustega hiljemalt 1. augustiks. Uue koostööorgani kaudu saab §-s 3 nimetatud ülesandeid hakata täitma ning toetus eraldatakse uuele koostööorganile järgmise kalendriaasta algusest.

  (6) Lõike 5 esimeses lauses nimetatud juhul täidab kalendriaasta lõpuni §-s 3 nimetatud ülesandeid senine koostööorgan ning talle eraldatud toetust Rahandusministeerium tagasi ei nõua, kui toetust on kasutatud sihipäraselt.

  (7) Kui valla- või linnavalitsused ei ole koostööorgani muutmise otsusest 1. augustiks teada andnud, siis täidab §-s 3 nimetatud ülesandeid senine koostööorgan järgneva kalendriaasta lõpuni ning senisele koostööorganile eraldatakse toetust järgneval kalendriaastal §-s 2 sätestatud korras. Senisele koostööorganile eraldatud toetust Rahandusministeerium tagasi ei nõua, kui toetust on kasutatud sihipäraselt.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json