Teksti suurus:

Kiirabi rahastamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 32

Kiirabi rahastamise kord

Vastu võetud 26.02.2007 nr 25
RTL 2007, 20, 345
jõustumine 12.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2009RTL 2009, 96, 143801.01.2010
19.12.2017RT I, 23.12.2017, 1701.01.2018

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa kaudu rahastatava kiirabi osutamise eest tasumise kord.
[RT I, 23.12.2017, 17 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Rahastamine

  (1) Kiirabi rahastatakse Eesti Haigekassa kaudu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel Terviseameti poolt kiirabibrigaadi pidajatega sõlmitud halduslepingute alusel halduslepingutes kokku lepitud tingimustel, sealhulgas rahastamismudel.
[RT I, 23.12.2017, 17 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Terviseamet võib planeerida kuni 5% kiirabiks eraldatud rahalistest vahenditest kiirabi osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja efektiivsust suurendavate täiendavate meetmete rahastamiseks Eesti Haigekassa nõusolekul.
[RT I, 23.12.2017, 17 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Raha jaotuse kiirabibrigaadi pidajate vahel ja kiirabibrigaadi pidajate rahastamise aruandluse korra kinnitab Terviseameti peadirektor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt Eesti Haigekassa juhatusega.
[RT I, 23.12.2017, 17 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Rahastamise ja raha jaotuse arvestuse aluseks olevad kulukomponendid

  Raha jaotamisel reanimobiilibrigaadide, arstibrigaadide ja õebrigaadide pidajatele on arvestuse aluseks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 alusel kiirabi osutamiseks kehtestatud nõuetest tulenevad brigaadipidajate kulutused järgmiste kulukomponentide lõikes:
  1) personalikulu;
  2) varustuse, sealhulgas kiirabiautode ja meditsiiniseadmete soetus- ja hoolduskulu;
  3) tööks vajaliku tark- ja riistvara soetus- ja hoolduskulu;
  4) kiirabiteenuse osutamiseks vajalike ravimite kulu;
  5) kiirabibrigaadi liikmete ja kiirabiautode kindlustamise kulud;
  6) sidekulu;
  7) kiirabiautode kütusekulu;
  8) kiirabibrigaadi liikmete koolituskulu;
  9) kiirabi valmisoleku tagamise ülalpidamiskulu, sealhulgas kiirabi töö administreerimise ja kiirabibaasi haldamiseks vajaliku personalikulu, kiirabibaasi hoonete ja inventari kommunaal-, remondi- ja amortisatsioonikulu ning bürookulu;
  10) kulud personali töötervishoiule.

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json