Teksti suurus:

Regionaalministri, siseministri ja riigihalduse ministri määruste muutmine tulenevalt maavalitsuste tegevuse lõpetamisest

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 34

Regionaalministri, siseministri ja riigihalduse ministri määruste muutmine tulenevalt maavalitsuste tegevuse lõpetamisest

Vastu võetud 20.12.2017 nr 102

Määrus kehtestatakse maareformi seaduse § 391 lõike 2, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14, surma põhjuse tuvastamise seaduse § 30 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 88 lõike 6 alusel.

§ 1.   Siseministri 13. juuni 2006. a määruse nr 37 „Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele surnu vedamise kulude hüvitamise kord” muutmine

Siseministri 13. juuni 2006. a määruses nr 37 „Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele surnu vedamise kulude hüvitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „oma asukohajärgsele maavalitsusele” sõnaga „Rahandusministeeriumile”;

2) paragrahvi 3 lõigetes 1–3 asendatakse sõna „maavalitsus” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruse nr 8 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine” tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord” muutmine

Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruse nr 8 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine” tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord” § 23 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kuni 2017. aasta 31. detsembrini KOIT kava ja vastavate maakondlike eelistusnimekirjade koostamisse kaasatud maavalitsuste dokumentatsiooni eest vastutab Rahandusministeerium, kes tagab dokumentide säilimise.”.

§ 3.   Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” muutmine

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” § 5 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruse nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruses nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Andmete sisestamine ja esitamine

(1) Andmekogusse sisestavad andmeid Maa-amet ja hüpoteegipidaja ülesandeid täitev Rahandusministeeriumi valitsemisala asutus või valdkonna eest vastutava ministri määratud asutus (edaspidi hüpoteegipidaja).

(2) Andmekogul on kliendivaade, kus lepingut omaval kliendil on võimalik saada ülevaade endaga seotud toimingutest, teha arveldusi ja esitada informatsiooni § 5 lõikes 2 nimetatud volitatud töötlejale.

(3) Andmed sisestatakse või esitatakse andmekogu veebiliideste või andmekoguga liidestatud teise andmekogu kaudu (edaspidi koos põhisüsteem).

(4) Andmekogu liidesed on:
1) autenditud ja autoriseeritud kasutajaliides;
2) kliendivaateliides;
3) sidusteenuseliides ehk liidesed teiste andmekogude või infosüsteemidega.”;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna „maavalitsused” sõnadega „Maa-amet ja Riigi Tugiteenuste Keskus”;

3) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Vastutava töötleja ülesanded

(1) Vastutav töötleja:
1) korraldab andmekogu kasutusele võtmiseks, pidamiseks ja edasiarendamiseks vajalike analüüside ja arendustööde tegemise;
2) määrab andmekogu arendaja, hooldaja ja majutaja;
3) vastutab andmekogu järjepideva toimimise eest;
4) määrab andmekogu turvanõuded, andes volitatud töötlejale ja arendajale, hooldajale ja majutajale selleks vajalikke juhiseid või korraldusi;
5) teostab andmekogu pidamise üle järelevalvet;
6) korraldab andmekogusse kantud andmete säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja selleks varukoopiate tegemise ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete rakendamise;
7) sõlmib või volitab volitatud töötlejat sõlmima andmete töötlemise lepinguid;
8) võtab andmete turvalisuse, sealhulgas käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele andmekogu ja põhisüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
9) täidab teisi talle käesoleva määrusega pandud ülesandeid.

(2) Vastutaval töötlejal on õigus volitada lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine volitatud töötlejale.”;

5) paragrahvi 7 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „kellel on” sõnadega „volitatud töötleja määratud ulatuses”;

6) paragrahvi 7 punktis 3 asendatakse sõnad „maavalitsusi teenindavat raamatupidamise ja personaliarvestuse osakonda Viljandi Maavalitsuses” sõnadega „andmekogus sisalduvate andmete raamatupidamisarvestust korraldavat asutust”;

7) paragrahvi 7 punktid 4, 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „ja” sõnaga „või”;

9) paragrahvi 9 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõna „maa”;

10) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmekogusse sisestatakse lõike 2 punktis 5 nimetatud dokumentide failid või link dokumendihaldustarkvaras olevale dokumendi failile.”;

11) paragrahvi 9 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) andmekogu genereeritavad iga lepingupartneri unikaalsed viitenumbrid;”;

12) paragrahvi 9 lõikes 5 asendatakse sõnad „vastavalt maavanema haldusaktile” sõnadega „vastava haldusakti alusel”;

13) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määruse § 9 lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud andmed sisestatakse ja salvestatakse andmekogusse 14 päeva jooksul pärast kande tegemise aluseks oleva sündmuse toimumist või sellest teadasaamist või dokumendi vastuvõtmist, loomist või allkirjastamist.”;

14) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 10 lõikes 7 ja § 16 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad „hooldusteenuse osutaja” sõnadega „andmekogu hooldaja”;

16) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Andmekogu andmete arhiveerimise ja säilitamise tähtaeg

(1) Andmekogusse kantud andmed ja raamatupidamiskanded säilitatakse andmekogus kümme aastat pärast lepinguliste kohustuste täitmist.

(2) Pärast säilitamise tähtaja möödumist eraldatakse andmed hävitamiseks arhiiviseaduse § 13 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.”;

17) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Andmekogus eristatakse järgmisi kasutajarolle:
1) vaatleja – õigus vaadata kõiki andmekogu andmeid, välja arvatud päringute tegemise järelevalve;
2) maaosakond – õigus töödelda toimikuid ja kandeid ning vaadata kõiki andmeid, välja arvatud päringute tegemise järelevalve;
3) arveldused – õigus töödelda arveldustega seotud andmeid ja kandeid ning vaadata kõikide toimikute andmeid, välja arvatud päringute tegemise järelevalve;
4) järelevalve – õigus vaadata kõiki andmekogu andmeid.”;

18) paragrahvi 12 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 13 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kasutajad luuakse ja kasutajate õigused antakse AAR-i kaudu. Volitatud töötleja otsustab administraatori õiguste andmise. Administraatoril on õigus anda oma asutuse piires juurdepääsuõigusi andmekogule. Andmekogu administraatori õiguse annab olemasolev asutuse administraator või teabevärava eesti.ee üldadministraator.

(2) Õiguste seadistamiseks tuleb volitatud töötleja administraatoril teabevärava eesti.ee kaudu lisada:
1) asutuse ametikohale käesoleva määruse § 12 lõikes 4 punktides 1–3 nimetatud õigused;
2) isikud, kellele juurdepääsuõigused antakse;
3) isikute ja ametikohtade vahelised seosed.”;

20) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „Vastutaval töötlejal on” tekstiosaga „§ 12 lõike 4 punktis 4 sätestatud rollis”;

21) paragrahvi 14 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 14 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „näeb” sõnaga „näevad”;

23) paragrahvi 14 lõike 5 punktis 1 asendatakse tekstiosa „asutusesiseselt käesoleva määruse § 12 lõikes 4” tekstiosaga „volitatud töötleja § 12 lõike 4 punktides 1–3”;

24) paragrahvi 14 lõike 5 punktis 2 asendatakse tekstiosa „käesoleva määruse § 12 lõike 4 punktis 1” tekstiosaga „§ 12 lõike 4 punktis 4”;

25) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad „aruandluse tegemiseks ja statistilistel eesmärkidel kasutamiseks” sõnadega „aruandluseks, statistilistel eesmärkidel kasutamiseks ja andmete kandmiseks teistesse andmekogudesse”.

§ 5.   Siseministri 26. septembri 2014. a määrus nr 40 „Maakondade sümbolite kehtestamine” muutmine

Siseministri 26. septembri 2014. a määruses nr 40 „Maakondade sümbolite kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maakonna vapi kasutamist võivad korraldada vastava maakonna kohaliku omavalitsuse üksused ühiselt (edaspidi kohalikud omavalitsused), eelkõige kohalike omavalitsusüksuste liidu või muu ühiselt asutatud juriidilise isiku (edaspidi kohalike omavalitsuste ühendus) kaudu.

(2) Vapi kujutist võib kasutada maakonnas paikneva kohaliku omavalitsuse üksuse organi või kohalike omavalitsuste üksuste ühenduse pitseris. Pitsatite kasutamine sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse organi asjaajamiskorras või kohalike omavalitsuste ühenduse põhikirjas.”;

2) paragrahvi 5 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui lõikes 1 sätestatud kohalikud omavalitsused või kohalike omavalitsuste ühendus ei soovi korraldada vapi kasutamist, korraldab selle hoiustamise Rahandusministeerium.”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maakonna lipu kasutamist võivad korraldada kohalikud omavalitsused, eelkõige kohaliku omavalitsuste ühenduse kaudu.”;

5) paragrahvi 6 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui lõikes 1 sätestatud kohalikud omavalitsused või kohalike omavalitsuste ühendus ei soovi korraldada lipu kasutamist, korraldab selle hoiustamise Rahandusministeerium.”;

7) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lippu võib heisata maakonna kohaliku omavalitsuse üksuse organi hoonel ja lipuväljakul.”;

8) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Siseministri 18. veebruari 2015. a määrus nr 5 „Maakondade teenetemärkide kehtestamine” muutmine

Siseministri 18. veebruari 2015. a määruses nr 5 „Maakondade teenetemärkide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Teenetemärkide andmist korraldavad omas maakonnas vastava maakonna kohaliku omavalitsuse üksused ühiselt (edaspidi kohalikud omavalitsused), eelkõige läbi kohalike omavalitsusüksuste liidu või muu ühiselt asutatud juriidilise isiku (edaspidi kohalike omavalitsuste ühendus).”;

2) paragrahvi 16 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Igal isikul, samuti asutusel on õigus esitada lõikes 11 nimetatud kohalikule omavalitsusele või kohalike omavalitsuste ühendusele ettepanek teenetemärgi andmiseks. Teenetemärgi andmise ettepanek peab sisaldama isiku, kelle kohta ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ja teene kirjeldust.

(3) Teenetemärgi andmise otsustab lõikes 11 nimetatud kohalik omavalitsus või kohalike omavalitsuste ühendus, kes võib moodustada teenetemärgi andmise otsustamiseks komisjoni. Teenetemärgi andmata jätmist ei pea põhjendama.”;

3) paragrahvi 16 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teenetemärgi andmise otsus avalikustatakse vähemalt lõikes 11 nimetatud kohaliku omavalitsuse või kohalike omavalitsuste ühenduse kodulehel.”;

4) paragrahvi 16 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 32 lõikes 1 asendatakse sõna „maavanem” tekstiosaga „lõikes 11 nimetatud kohalik omavalitsus või kohalike omavalitsuste ühendus”.

6) paragrahvi 32 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isik, kellelt lõikes 11 nimetatud kohalik omavalitsus või kohalike omavalitsuste ühendus on teenetemärgi ära võtnud, peab teenetemärgi andjale tagastama.”.

§ 7.   Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruse nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruse nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” § 9 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Määruse § 5 ja § 6 jõustuvad 2017. aasta 29. detsembril.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json