Teksti suurus:

Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele surnu vedamise kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 42

Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele surnu vedamise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 13.06.2006 nr 37
RTL 2006, 49, 903
jõustumine 25.06.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.08.2015RT I, 19.08.2015, 101.09.2015
20.12.2017RT I, 23.12.2017, 3401.01.2018

Määrus kehtestatakse «Surma põhjuse tuvastamise seaduse» § 30 lõike 5 alusel.

§ 1.   Surnu vedamise kulude hüvitamise tingimused

  Määrust kohaldatakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksusele surnu vedamise kulude hüvitamisel, kui omasteta või avalikus kohas leitud surnu (edaspidi surnu) kohta puudub rahvastikuregistris elukoha aadress.

§ 2.   Hüvitise saamiseks esitatav taotlus

  (1) Surnu vedamisega seotud kulutuste hüvitise (edaspidi hüvitis) saamiseks esitab surnu vedamise korraldamisega kulutused katnud kohaliku omavalitsuse üksus kirjaliku taotluse Rahandusministeeriumile.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) surnu ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) surnu vedamise koht (kust kuhu);
  3) surnu vedamise korraldanud kohaliku omavalitsuse üksuse kontaktandmed ja arveldusarve number;
  4) surnu vedamise korraldanud ettevõtte nimi, registreerimisnumber ja kontaktandmed;
  5) surnu vedamiseks kantud kulutused.

  (3) Taotlusele tuleb täiendavalt lisada veohinna kalkulatsioon.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile §-s 2 nimetatud taotluse koos kulu tõendavate dokumentide koopiatega hiljemalt kulu tegemise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Rahandusministeerium kontrollib saadud andmete põhjal surnu äraveoga seotud kulude põhjendatust ja otstarbekust.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Käesolevas määruses toodud nõuetele mittevastava või puudulikult põhjendatud taotluse korral on Rahandusministeeriumil õigus nõuda selle kooskõlla viimist uueks määratud tähtajaks.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

§ 4.   Taotluse menetlemine Rahandusministeeriumis
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (1) Rahandusministeerium vaatab esitatud taotluse koos lisatud dokumentatsiooniga läbi, kontrollides taotletava summa põhjendatust.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Käesolevas määruses toodud nõuetele mittevastava või puudulikult põhjendatud taotluse korral tagastab Rahandusministeerium materjalid taotlejale.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Nõuetele vastava ja põhjendatud taotluse korral hüvitatakse surnu vedamise kulud vastavale kohaliku omavalitsuse üksusele hiljemalt 15. märtsiks Rahandusministeeriumi eelarvest.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse kohaselt hüvitatakse alates 2006. aasta 1. jaanuarist tehtud kulud.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json