Teksti suurus:

Makseasutuste vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse arvutamise kord ja metoodika ning tagatise rakendamise tingimused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 53

Makseasutuste vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse arvutamise kord ja metoodika ning tagatise rakendamise tingimused

Vastu võetud 22.12.2017 nr 104

Määrus kehtestatakse makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 637 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab makseasutuste vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse arvutamise korra ja metoodika ning vastutuskindlustusega võrdväärse tagatise (edaspidi garantii) rakendamise tingimused makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse (edaspidi seadus) § 3 lõike 1 punktides 7 ja 8 nimetatud makseteenuste osutamise korral.

§ 2.   Kohaldamine

  Määrust kohaldatakse Eestis tegevusloa saanud või seda taotlevatele makseasutustele, kes osutavad seaduse § 3 lõike 1 punktis 7 või 8 nimetatud makseteenust või mõlemat nimetatud makseteenust.

§ 3.   Vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse ja garantii arvutamise kriteeriumid

  (1) Vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse ja garantii arvutamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) makseteenuse pakkumisega seotud riskid;
  2) makseteenuse sisu;
  3) makseteenuste ulatus.

  (2) Makseteenuse pakkumisega seotud makseasutuse riskide määramisel võetakse arvesse:
  1) makseasutusele esitatud nõuete suurus seaduse § 637 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud juhtumite korral tekkinud kahju hüvitamiseks;
  2) makseasutuse algatatud maksetehingute arv;
  3) nende maksekontode arv, mille kohta on makseasutus pakkunud kontoteabe teenust.

  (3) Makseteenuste sisu hõlmab makseasutuse pakutavaid makseteenuseid, makseteenustega seotud teenuseid ja tegevusi ning muid makseteenuste osutamisega mitteseotud tegevusi.

  (4) Makseteenuste ulatus hõlmab seaduse § 3 lõike 1 punktis 7 nimetatud makseteenuse osutamise käigus algatatud maksetehingute koguväärtust ja seaduse § 3 lõike 1 punktis 8 nimetatud makseteenuse puhul nende klientide arvu, kellele makseasutus kontoteabe teenust osutab.

  (5) Garantii korral võetakse arvesse ka garantii kohaldamise tingimusi ja muid garantiilepingu eritingimusi.

§ 4.   Vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse ja garantii arvutamise põhimõtted

  (1) Vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse ja garantii arvutamisel lähtutakse § 3 lõikes 1 ja § 3 lõikes 5 nimetatud kriteeriumidest. Makseasutuse kindlustussumma miinimumväärtus ja garantii arvutatakse § 3 lõigetes 1–4 nimetatud kriteeriumidele vastavate näitajate summeerimisel. Kriteeriumidele vastav näitaja on arvuline väärtus, mis esitatakse iga kriteeriumi kohta vastavalt §-des 5–9 kehtestatud arvutusmetoodikale.

  (2) Vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtus ja garantii arvutatakse iga majandusaasta kohta.

  (3) Vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtus ja garantii väljendatakse summana eurodes.

§ 5.   Makseasutusele kahju hüvitamiseks esitatud nõuete suurusele vastava arvväärtuse arvutamise metoodika

  (1) Paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud näitaja arvväärtus on makseasutusele makseteenuse kasutajate ja makseteenuse pakkujate poolt viimase 12 kuu jooksul seaduse § 637 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kahju hüvitamiseks esitatud nõuete summeeritud väärtus.

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud perioodi jooksul ei ole esitatud makseasutusele nõudeid seaduse § 637 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kahju hüvitamiseks, on vastava näitaja arvväärtus null.

  (3) Makseasutuse puhul, kes ei ole eelneva 12 kuu jooksul makseteenuseid osutanud, arvutatakse § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud näitaja arvväärtus makseasutuse tegevusloa taotluses esitatud järgneva 12 kuu jooksul esitatavate nõuete prognoosi järgi.

  (4) Eeldatakse, et prognoosi järgi on § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud näitaja arvväärtus 50 000 eurot või suurem.

§ 6.   Algatatud maksetehingute arvu järgi arvväärtuse arvutamise metoodika

  (1) Paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud näitaja arvväärtus arvutatakse summana alljärgnevatest osadest:
  1) 40% maksetehingute arvu osast, mis on kuni 10 000;
  2) 25% maksetehingute arvu osast, mis on rohkem kui 10 000, kuid ei ületa 100 000;
  3) 10% maksetehingute arvu osast, mis on rohkem kui 100 000, kuid ei ületa 1 miljonit;
  4) 5% maksetehingute arvu osast, mis on rohkem kui 1 miljon, kuid ei ületa 10 miljonit;
  5) 0,025% maksetehingute arvu osast, mis on üle 10 miljoni.

  (2) Lõikes 1 nimetatud maksetehingute arv tähistab makseasutuse eelneva 12 kuu jooksul algatatud maksetehingute koguarvu.

  (3) Selle makseasutuse puhul, kes ei ole eelneva 12 kuu jooksul makseteenuseid osutanud, arvutatakse § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud näitaja arvväärtus makseasutuse tegevusloa taotluses järgneva 12 kuu jooksul maksetehingute algatamise kohta esitatud prognoosi järgi.

  (4) Eeldatakse, et prognoosi järgi on § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud näitaja arvväärtus 50 000 või suurem.

§ 7.   Maksekontode arvu järgi arvväärtuse arvutamise metoodika

  (1) Paragrahvi 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud näitaja arvväärtus arvutatakse summana alljärgnevatest osadest:
  1) 40% maksekontode koguarvu osast, mis on kuni 10 000;
  2) 25% maksekontode koguarvu osast, mis on rohkem kui 10 000, kuid ei ületa 100 000;
  3) 10% maksekontode koguarvu osast, mis on rohkem kui 100 000, kuid ei ületa 1 miljonit;
  4) 5% maksekontode koguarvu osast, mis on rohkem kui 1 miljon, kuid ei ületa 10 miljonit;
  5) 0,025% maksekontode koguarvu osast, mis on üle 10 miljoni.

  (2) Lõikes 1 nimetatud maksekontode koguarv tähistab maksekontode arvu, mille kohta on makseasutus osutanud kontoteabe teenust eelneva 12 kuu jooksul.

  (3) Makseasutuse puhul, kes ei ole eelneva 12 kuu jooksul makseteenuseid osutanud, arvutatakse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud näitaja arvväärtus makseasutuse tegevusloa taotluses järgneva 12 kuu kohta esitatud vastava prognoosi järgi.

  (4) Eeldatakse, et prognoosi järgi on § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud näitaja arvväärtus 50 000 või suurem.

§ 8.   Makseteenuste sisu kriteeriumi arvväärtuse arvutamise metoodika

  (1) Makseasutuse puhul, kes taotleb tegevusluba üksnes seaduse § 3 lõike 1 punktis 7 või punktis 8 nimetatud makseteenuse osutamiseks, on § 3 lõikes 3 nimetatud näitaja arvväärtus null.

  (2) Makseasutuse puhul, kes taotleb tegevusluba seaduse § 3 lõike 1 punktides 7 ja 8 nimetatud makseteenuste osutamiseks, arvutatakse kindlustussumma miinimumväärtus iga makseteenuse kohta eraldi ning § 3 lõikes 3 nimetatud näitaja arvväärtus arvutatakse nende teenuste koondsummana, mis peab katma makseasutuse vastutuse seaduse § 637 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud juhtumite korral tekkinud kahju.

  (3) Makseasutuse puhul, kes osutab lisaks seaduse § 3 lõike 1 punktis 7 või 8 nimetatud makseteenustele ka muid seaduse § 3 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud makseteenuseid, arvutatakse arvväärtus seaduse §-st 64 ja seaduses sätestatud omavahendite arvutamise meetoditest sõltumatult.

  (4) Kui makseasutus osutab ka muid makseteenustega seotud ning makseteenuste osutamisega mitteseotud teenuseid ja tegevusi, mis ei ole makseteenused, eeldatakse, et arvväärtus nimetatud teenuste ja tegevuste eest on 50 000 ning see peab kajastuma § 3 lõikes 3 nimetatud näitaja arvväärtuse arvutamisel.

  (5) Kui makseasutus osutab lisaks makseteenusele ka muid makseteenustega seotud ning makseteenuste osutamisega mitteseotud tegevusi ja teenuseid, mis ei ole makseteenused, ning need teenused ja tegevused on kaetud kindlustuslepingu või mõne samaväärse tagatislepinguga krediidi- või finantseerimisasutuselt või makseteenuste osutamisega samal ajal osutavate mitteseotud teenuseid ja tegevusi osutatakse eraldi tütarettevõtja kaudu, on vastav arv § 3 lõikes 3 nimetatud näitaja arvväärtuse arvutamisel null.

§ 9.   Makseteenuste ulatuse kriteeriumi arvväärtuse arvutamise metoodika

  (1) Makse algatamise teenuse korral arvutatakse paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud näitaja arvväärtus summana alljärgnevatest osadest:
  1) 40% makseteenuste mahu osast, mis on kuni 500 000 eurot;
  2) 25% makseteenuste mahu osast, mis on rohkem kui 500 000 eurot, kuid ei ületa 1 miljonit eurot;
  3) 10% makseteenuste mahu osast, mis on rohkem kui 1 miljon eurot, kuid ei ületa 5 miljonit eurot;
  4) 5% makseteenuste mahu osast, mis on rohkem kui 5 miljonit eurot, kuid ei ületa 10 miljonit eurot;
  5) 0,025% makseteenuste mahu osast, mis on üle 10 miljoni euro.

  (2) Lõikes 1 nimetatud makseteenuste maht tähistab makseasutuse eelneva 12 kuu jooksul algatatud maksetehingute koguväärtust.

  (3) Kontoteabe teenuse korral arvutatakse § 3 lõikes 4 nimetatud näitaja arvväärtus summana alljärgnevatest osadest:
  1) 40% makseteenuste mahu osast, mis on kuni 100 klienti;
  2) 25% makseteenuste mahu osast, mis on rohkem kui 100 klienti, kuid ei ületa 10 000 klienti;
  3) 10% makseteenuste mahu osast, mis on rohkem kui 10 000 klienti, kuid ei ületa 100 000 klienti;
  4) 5% makseteenuste mahu osast, mis on rohkem kui 100 000 klienti, kuid ei ületa 1 miljonit klienti;
  5) 0,025% makseteenuste mahu osast, mis on üle 1 miljoni kliendi.

  (4) Lõikes 3 nimetatud makseteenuste maht tähistab nende klientide arvu, kellele makseasutus on eelneva 12 kuu jooksul osutanud seaduse § 3 lõike 1 punktis 8 nimetatud makseteenust.

  (5) Makseasutuse puhul, kes ei ole eelneva 12 kuu jooksul makseteenuseid osutanud, arvutatakse § 3 lõikes 4 nimetatud näitaja arvväärtus vastavalt makseasutuse tegevusloa taotluses järgneva 12 kuu jooksul maksetehingute algatamise või klientide kohta esitatud prognoosi järgi.

  (6) Eeldatakse, et prognoosi järgi on § 3 lõikes 4 nimetatud näitaja arvväärtus 50 000 või suurem.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 13. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json