Teksti suurus:

Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 54

Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine

Vastu võetud 22.12.2017 nr 105

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel.

§ 1.  Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine

  Kehtestada järgmised Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi RTJ):
 1) RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (lisa 1);
 2) RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes (lisa 2);
 3) RTJ 3 Finantsinstrumendid (lisa 3);
 4) RTJ 4 Varud (lisa 4);
 5) RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad (lisa 5);
 6) RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud (lisa 6);
 7) RTJ 7 Bioloogilised varad (lisa 7);
 8) RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad (lisa 8);
 9) RTJ 9 Rendiarvestus (lisa 9);
 10) RTJ 10 Tulu kajastamine (lisa 10);
 11) RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine (lisa 11);
 12) RTJ 12 Sihtfinantseerimine (lisa 12);
 13) RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded (lisa 13);
 14) RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused (lisa 14);
 15) RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon (lisa 15);
 16) RTJ 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped (lisa 16).

§ 2.  Määruse kohaldamine

  Käesoleva määrusega kehtestatud juhendeid kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandeperioodidele.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

Lisa 2 RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

Lisa 3 RTJ 3 Finantsinstrumendid

Lisa 4 RTJ 4 Varud

Lisa 5 RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Lisa 6 RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud

Lisa 7 RTJ 7 Bioloogilised varad

Lisa 8 RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

Lisa 9 RTJ 9 Rendiarvestus

Lisa 10 RTJ 10 Tulu kajastamine

Lisa 11 RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

Lisa 12 RTJ 12 Sihtfinantseerimine

Lisa 13 RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded

Lisa 14 RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused

Lisa 15 RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon

Lisa 16 RTJ 16 Teenuste kontsessioonikokkulepped