Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2019 otsus nr 533

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2019

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 16 lõike 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Tubakat sisaldavale tubakatootele, mis on mõeldud tarbimiseks kuumutamise teel, kohaldatakse käesolevas seaduses suitsetamistubaka kohta sätestatut, kui seda toodet ei saa käsitada sigaretina vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 3.”;

4) paragrahvi 203 lõike 3 punkti 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kõrvaltegevusalaks ei peeta ettevõtja põhitegevusalal toodetavate toodete tootmiseks kasutatava elektri- ja soojusenergia tootmist.”;

5) paragrahvi 28 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna „aktsiisimäära” tekstiosaga „juhul, kui see on kõrgem uuesti tarbimisse lubamisel kehtivast määrast”;

6) paragrahvi 46 lõike 1 teine ja kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 46 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Väikeõlletootja toodetud õlle aktsiisimäär on 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määrast, kui aktsiisimäära kohaldamisele eelnenud kalendriaastal toodeti õlut kuni 15 000 (kaasa arvatud) hektoliitrit. Õlletootmise alustamisel kohaldatakse soodusmäära, kui planeeritav tootmismaht on kuni 15 000 (kaasa arvatud) hektoliitrit.

(12) Soodusmäära aluseks oleva tootmismahu piirkoguse ületamise korral jooksval aastal maksustatakse piirkogust ületav õlle kogus aktsiisi täismääraga.”;

8) paragrahvi 46 lõike 9 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui sellisel viisil seotud õlletootjate aastatoodang kokku ei ületa 15 000 hektoliitrit, käsitatakse neid õlletootjaid väikeõlletootjatena ja kohaldatakse aktsiisimäära vastavalt summeeritud tootmismahule.”;

9) paragrahvi 46 lõikes 10 asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõikes 11”;

10) paragrahvi 491 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Alkoholi peab Eestis maksumärgistama aktsiisilaos või tollilaos. Käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isiku tegevuskohas ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas on teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud alkoholi maksumärgistamine lubatud, kui alkoholile kinnitamiseks kasutatavad maksumärgid on isiku valduses hiljemalt alkoholi tegevuskohta vastuvõtmise päeval ning maksumärgid kinnitatakse tootele viivitamata. Alkoholi müügipakendilt maksumärgi eemaldamine ja uuega asendamine on lubatud vaid aktsiisilaos või tollilaos.”;

11) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 86,50 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;

12) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 91,30 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;

13) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 96,30 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;

14) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 145,60 eurot 1000 sigareti kohta.”;

15) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 152,85 eurot 1000 sigareti kohta.”;

16) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 160,50 eurot 1000 sigareti kohta.”;

17) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 97,10 eurot ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta.”;

18) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 101,90 eurot ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta.”;

19) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 107,00 eurot ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta.”;

20) paragrahvi 61 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tubakatooteid peab Eestis maksumärgistama aktsiisilaos või tollilaos. Käesoleva seaduse §-s 211 nimetatud isiku tegevuskohas ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas on teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud tubakatoodete, välja arvatud alternatiivsed tubakatooted, maksumärgistamine lubatud, kui tubakatoodetele kinnitamiseks kasutatavad maksumärgid on isiku valduses hiljemalt tubakatoodete tegevuskohta vastuvõtmise päeval ning maksumärgid kinnitatakse tubakatoodetele viivitamata. Tubakatootelt maksumärgi eemaldamine ja uuega asendamine on lubatud vaid aktsiisilaos või tollilaos.”;

21) paragrahvi 61 lõikest 7 jäetakse välja sõna „viiekohalisest”;

22) paragrahvi 8514 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesolevas lõikes nimetatud toodetelt tagastatakse aktsiis maksukorralduse seaduse § 33 lõike 1 alusel, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
1) nendele toodetele on aktsiisilaos kinnitatud 2020. aastal kehtivad maksumärgid ja makstud on kehtiv aktsiis;
2) maksuhaldurile on tagastatud nendele toodetele kinnitatud maksumärgid või enne uute maksumärkide kinnitamist toodetele kirjalikult teatatud varem kinnitatud maksumärkide koodid, nendele maksumärkidele trükitud tubakatoote liigi tähistused ja tubakatoote kogused müügipakendis.”.

§ 2.  Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 30.06.2015, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

16) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 81,95 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;”;

2) paragrahvi 3 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

21) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 138,65 eurot 1000 sigareti kohta.”;”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 20 jõustub 2020. aasta 1. juulil.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 11, 14 ja 17 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

  (4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 12, 15 ja 18 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

  (5) Käesoleva seaduse § 1 punktid 13, 16 ja 19 jõustuvad 2023. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json