Teksti suurus:

Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2019, 5

Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord

Vastu võetud 19.12.2019 nr 117

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 20 lõike 5 alusel.

§ 1.  Valdkonna arengukava ja programmi lähtealused

  (1) Valdkonna arengukavas ja programmis lähtutakse Riigikogu või Vabariigi Valitsuse kinnitatud Eesti pikaajalistest strateegilistest sihtidest ning toetatakse nende saavutamist.

  (2) Valdkonna arengukava ja programmi koostamisel ja muutmisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi eesmärke ja mõõdikuid.

  (3) Valdkonna arengukavas ja programmis kajastatakse Eesti Euroopa Liidu poliitika eesmärke.

  (4) Valdkonna arengukava ja programmiga aidatakse Eestil saavutada ÜRO ülemaailmseid säästva arengu eesmärke.

  (5) Valdkonna arengukava ja programmi eesmärgid ning nende mõõdikud koos tulemusvaldkonna eesmärkidega moodustavad strateegilise planeerimise raamistiku, mis on aluseks eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamisel.

§ 2.  Valdkonna arengukava koostamise otsustamine

  (1) Iga tulemusvaldkonna kohta koostatakse üldjuhul üks valdkonna arengukava.

  (2) Valdkonna arengukava koostatakse üldjuhul seitsmeks kuni kümneks aastaks.

  (3) Valdkonna arengukava koostamise algatamise otsustab Vabariigi Valitsus, kes määrab ka koostamise eest vastutava ministri, ministrid või riigisekretäri (edaspidi minister).

  (4) Valdkonna arengukava koostamiseks moodustab vastutav minister valdkonna arengukava juhtkomisjoni, mis koosneb asjaomaste ministeeriumide, Riigikantselei ja huvirühmade esindajatest ning ekspertidest.

  (5) Enne valdkonna arengukava koostamist esitab vastutav minister Vabariigi Valitsusele arengukava koostamise ettepaneku.

  (6) Valdkonna arengukava koostamise ettepanekus esitatakse järgmine teave:
  1) arengukava esialgne nimetus ja planeeritud kestus;
  2) koostamise eesmärk;
  3) koostamise vajaduse põhjendus, lähtudes §-s 1 sätestatud alustest;
  4) koostamise ajakava ja tähtaeg;
  5) kaasamiskava;
  6) esialgne hinnang valdkonna arengukava rakendamisega kaasnevatele eeldatavatele mõjudele;
  7) juhtkomisjoni koosseis.

  (7) Valdkonna arengukava koostamise ettepaneku alusel otsustab Vabariigi Valitsus valdkonna arengukava koostamise, selle eest vastutajad ja tähtaja.

§ 3.  Valdkonna arengukava sisu

  (1) Valdkonna arengukavas esitatakse järgmine teave:
  1) valdkonna arengukava nimetus ja planeeritud kestus;
  2) valdkonna arengukava üldeesmärk ja alaeesmärgid ning nende mõõdikud alg- ja sihttasemetega;
  3) ülevaade olulisematest poliitikainstrumentidest, mille kaudu seatud eesmärke saavutada;
  4) olukorra analüüsi põhijäreldused;
  5) ülevaade juhtimis- ja rakenduskorraldusest;
  6) valdkonna arengukava maksumuse prognoos.

  (2) Valdkonna arengukava lisana esitatakse:
  1) olukorra analüüs ja ülevaade varasematest tulemus- ja mõjuhindamistest;
  2) valdkonna arengukava mõjude eelhindamise kokkuvõte;
  3) ülevaade valdkonna arengukava mõõdikute metoodikast ja allikatest;
  4) ülevaade valdkonna arengukava kaasamisprotsessist.

§ 4.  Valdkonna arengukava elluviimine, aruandlus ja hindamine

  (1) Valdkonna arengukava viiakse ellu programmide kaudu.

  (2) Valdkonna arengukava aruandlus toimub tulemusvaldkonna aruandluse (edaspidi tulemusaruandlus) raames programmide ja vajaduspõhiste hindamiste kaudu.

  (3) Valdkonna arengukava elluviimist hinnatakse vähemalt üks kord hiljemalt kolm aastat enne kestuse lõppu. Valdkonna arengukava hindamise ülevaade esitatakse Vabariigi Valitsusele.

  (4) Valdkonna arengukava elluviimist ja aruandlust toetab valdkonna arengukava juhtkomisjon, kes:
  1) annab valdkonna arengukavaga seotud tulemusaruande põhjal soovitusi valdkonna arengukava eesmärkide elluviimisega seotud programmide algatamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
  2) teeb ettepanekuid hindamisteks ja tõhustamiskavade koostamiseks;
  3) annab hinnangu valdkonna arengukava muutmise ja lõpetamise ettepaneku kohta;
  4) täidab muid ministri antud ülesandeid;
  5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.  Valdkonna arengukava muutmine ja lõpetamine

  (1) Valdkonna arengukavade muutmise ja lõpetamise otsustab Vabariigi Valitsus ministri ettepanekul.

  (2) Koos valdkonna arengukava muutmise või lõpetamise ettepanekuga esitab minister Vabariigi Valitsusele valdkonna arengukava juhtkomisjoni ja Riigikantselei hinnangu ettepaneku kohta. Riigikantselei võib hinnangu andmisest loobuda.

§ 6.  Valdkonna arengukava koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise koordineerimine

  (1) Riigikantselei võib anda valdkonna arengukava koostamise, elluviimise ja muutmise korra rakendamiseks juhiseid.

  (2) Rahandusministeerium koostöös Riigikantseleiga võib anda juhiseid valdkonna arengukava hindamise ja aruandluse rakendamiseks.

§ 7.  Programmi koostamine ja muutmine

  (1) Programmiga viiakse ellu valdkonna arengukava alaeesmärki.

  (2) Kui tulemusvaldkonna kohta ei ole koostatud valdkonna arengukava, võib koostada programmi, millega viiakse ellu Riigikogu või Vabariigi Valitsuse kinnitatud Eesti pikaajalisi strateegilisi sihte.

  (3) Programm koostatakse ja seda muudetakse eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamise raames.

  (4) Rahandusministeerium võib koostöös Riigikantseleiga anda juhiseid programmi koostamise ja muutmise korra rakendamiseks.

§ 8.  Programmi sisu

  (1) Programmis esitatakse:
  1) selle nimetus ja kestus;
  2) sellega seotud valdkonna arengukava ja tulemusvaldkonna nimetus ja eesmärgid, mille elluviimisele programm kaasa aitab;
  3) hetkeolukorra analüüs;
  4) selle planeerimistasandite eesmärgid ja mõõdikud alg- ja sihttasemetega;
  5) selle tegevuste kirjeldus;
  6) ülevaade selle juhtimiskorraldusest;
  7) rahastamiskava programmi planeerimistasandite kaupa.

  (2) Programmis esitatud madalaim planeerimistasand on programmi tegevus riigieelarve seaduse § 29 lõike 4 alusel kehtestatud määruse (edaspidi eelarveklassifikaator) tähenduses.

  (3) Mitme vastutajaga programmi puhul on ühe ministeeriumi vastutuses olevaks madalaimaks planeerimistasandiks programmi tegevus eelarveklassifikaatori tähenduses.

§ 9.  Programmi aruandlus

  Programmi aruandlus toimub tulemusaruandluse raames riigieelarve seaduse § 331 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt.

§ 10.  Programmi avalikustamine ja kinnitamine ning kinnitatud programmi avalikustamine

  (1) Rahandusministeerium avalikustab programmid oma veebilehel pärast eelarvestrateegia kinnitamist ja riigieelarve eelnõu alusel uuendatud programmid hiljemalt 1. oktoobril.

  (2) Ministri kinnitatud programmid avalikustatakse ministeeriumi veebilehel pärast seda, kui Vabariigi Valitsus on riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 alusel riigieelarve vahendid täiendavalt liigendanud.

§ 11.  Määruse rakendamine

  (1) Seni kehtinud valdkonna arengukava nõuete järgi võib koostada valdkonna arengukava, mille väljatöötamist on alustatud enne käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Määruse jõustumise ajal kehtivate valdkonna arengukavade ja programmide muutmisel lähtutakse käesolevast määrusest.

  (3) Valdkonna arengukavas arvestatakse läbivaid teemasid perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse tähenduses kuni selle eelarveperioodi lõpuni.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruse nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrus nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json