Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2019, 11

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” muutmine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 71

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 33 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” muutmine

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruses nr 38 „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käitajal peab olema prügila käitamiseks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 ja jäätmeseaduse § 93 kohane keskkonnaluba (edaspidi prügilaluba) või tööstusheite seaduse kohane keskkonnakompleksluba (edaspidi kompleksluba).”;

2) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 161 lõige 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) hoidla peab vastama siseministri 30.03.2017. a määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” nõuetele.”;

4) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „10 01 97* ja 10 01 98*” tekstiosaga „10 01 97 ja 10 01 98”;

5) paragrahvi 22 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 22 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud”;

7) paragrahvi 24 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, ohtlike jäätmete vastuvõtu korral ka nende vastavust ohtlike jäätmete käitluslitsentsile”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json