Teksti suurus:

Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2020, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2020 otsus nr 679

Maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2020

§ 1. Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 3 jäetakse välja sõna ˮkauduˮ;

2) paragrahvi 51 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Maamaksu infosüsteem on maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel asutatud maksukohustuslaste registrisse kuuluv andmekogu. Andmekogu pidamise kord sätestatakse maksukohustuslaste registri põhimääruses.ˮ;

3) paragrahvi 51 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 51 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Maamaksu infosüsteem on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk on maamaksu arvestamiseks vajaliku teabe kogumine ja töötlemine.ˮ;

5) paragrahvi 51 lõikest 31 jäetakse välja sõna ˮkauduˮ;

6) paragrahvi 51 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

ˮ(23) Maamaksuteatega koos saadetakse maksumaksjale maa maksustamishinna akt.ˮ;

8) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna ˮkasutusvaldajaˮ sõnadega ˮvõi pärimisregistri andmete kohaselt kinnisasja pärijaˮ;

9) paragrahvi 10 lõikest 3 jäetakse välja sõnad ˮRiigi- võiˮ;

10) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

ˮ(4) Riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks andmise korral maksab maamaksu kinnisasja kasutamise õiguse saanud isik, välja arvatud juhul, kui kinnisasja kasutustasu kujundamisel on proportsionaalselt kasutusõiguse ulatusega arvestatud maamaksu summaga või kui kinnisasja kasutamise õigus tuleneb reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust ja kasutamiseks andmise lepingus ei ole sätestatud teisiti.ˮ;

11) seadust täiendatakse §-ga 122 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 122. Maamaksu infosüsteemi likvideerimine

Kuni 2021. aasta 1. jaanuarini peetav maamaksu infosüsteem likvideeritakse hiljemalt 2021. aasta 31. jaanuaril.ˮ.

§ 2. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 28 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Maksu- ja Tolliamet võib avaldada valla- või linnavalitsusele omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks vajalikku teavet maksukohustuslase ja maksu kinnipidaja kohta, kelle tasutav või kinnipeetav riiklik maks või tasu või osa sellest kantakse vastavale vallale või linnale.ˮ.

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 7 jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 9 ja 10 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json