Teksti suurus:

Krediidiasutustele aruandekohustuse kehtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2020, 21

Krediidiasutustele aruandekohustuse kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2020 nr 48

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 541 lõike 3 ja riikliku statistika seaduse § 301 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõue esitada määruse §-s 3 nimetatud aruanded (edaspidi aruanded) ning määrata nende koostamise ja esitamise kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määruses §-3 loetletud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuse filiaalid (edaspidi krediidiasutused), lähtudes käesolevas määruses loetletud Eesti Panga presidendi määrustes sätestatud korrast.

2. peatükk Aruanded, nende koostamise põhimõtted ja esitamine 

§ 3.   Aruanded ja nende koostamine

  Krediidiasutused esitavad Rahapesu Andmebüroole järgmised Eesti Panga presidendi määrustes nimetatud aruanded:
  1) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine“, lisa 2;
  2) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine“, lisad 1, 2, 3 ja 9;
  3) Eesti Panga Presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine“, lisa 3;
  4) Eesti Panga presidendi määruse „Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine“, lisad 1 ja 2;
  5) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine“, lisad 1, 2 ja 4;
  6) Eesti Panga presidendi määruse „Detailsete krediidiandmete aruannete esitamise nõuded“, lisad 1–3 ja 6.

§ 4.   Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

  Määruse §-s 3 nimetatud aruannete aruandeperiood ja esitamise tähtajad nähakse ette §-s 3 nimetatud Eesti Panga presidendi määrustes.

§ 5.   Aruannete esitamine

  Krediidiasutus esitab määruse §-s 3 nimetatud aruanded, lähtudes Eesti Panga presidendi asjakohases määruses sätestatud aruannete esitamise korrast ja esitamisele kehtivatest nõuetest.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 6.   Määruse jõustumine ja kohaldamine

  Määrus jõustub 30. detsembril 2020. a

Alar Laneman
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json