Teksti suurus:

Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2020, 23

Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu1

Vastu võetud 22.12.2020 nr 96

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.   Tulude ja kulude arvestuse esitamine

  (1) Raudtee-ettevõtja esitab Konkurentsiametile eelneva majandusaasta kohta 30. juuniks:
  1) tulude ja kulude arvestuse lisas 1 toodud vormil;
  2) riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt raudteeinfrastruktuuri majandamiseks või avaliku reisijateveoga tegelemiseks antud toetuse kasutamise kohta sihtfinantseerimise kasutamise aruande lisas 2 toodud vormil;
  3) juurdepääsu tagavate põhiteenuste ja lisateenuste, juurdepääsu abiteenuste, sihtotstarbelise ühekordse läbilaskevõimeosa ja teenindusrajatise tulude ja kulude arvestuse raudteeseaduse § 98 lõike 7 alusel kehtestatud raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvutamise metoodika lisades toodud vormidel.

  (2) Lõikes 1 nimetatule lisab raudtee-ettevõtja oma raamatupidamise sise-eeskirja ja struktuuriüksuste skeemi, kui neid pole varem Konkurentsiametile esitatud või need on viimasest esitamisest arvates muutunud.

§ 2.   Kulude jaotamise metoodika

  (1) Raudtee-ettevõtja esitab koos § 1 lõikes 1 sätestatuga Konkurentsiametile kulude jaotamise metoodika, milles näidatakse § 1 lõikes 1 sätestatud tulude ja kulude arvestuses kasutatud erinevate tegevusvaldkondade vahel kulude jaotamise alused ja põhjendused.

  (2) Raudtee-ettevõtja arvestustes peavad olema tulud ja kulud eraldatud ning tulude ja kulude aluseks olevad varad ning üld- ja otsekulud jaotatud erinevate tegevusvaldkondade vahel vastavalt määruse lisas 1 toodud vormile.

  (3) Ühe majandusaasta tulude ja kulude arvestuses peab raudtee-ettevõtja kasutama kulude jaotamiseks ühesugust metoodikat. Kulude jaotamise metoodika muutmine majandusaasta kestel on lubatud täiendavate tegevusvaldkondade rakendamisel, struktuuri ümberkorraldamisel või muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (4) Majandusaasta kestel rakendatavad kulude jaotamise metoodika muudatused esitab raudtee-ettevõtja Konkurentsiametile kohe pärast muudatuste rakendamist.

§ 3.   Otsekulude esitamine tulude ja kulude arvestuses

  (1) Raudteeinfrastruktuuriettevõtja esitab § 1 lõikes 1 sätestatud tulude ja kulude arvestuses otsekuludena järgmised raudteeinfrastruktuuri majandamise kulud:
  1) teemajanduse kulu;
  2) liikluskorralduse kulu;
  3) raudteeliikluse käigushoidmiseks vajalik energiakulu;
  4) side- ja turvangukulu;
  5) raudteeinfrastruktuuri põhivara kulum;
  6) muud põhjendatud kulud.

  (2) Raudteeveoettevõtja esitab § 1 lõikes 1 sätestatud tulude ja kulude arvestuses otsekuludena järgmised raudteeveoga tegelemise kulud:
  1) kulu piletimüügile ja teenindusele, välja arvatud tööjõukulu;
  2) kulu veeremi kütusele ja määrdeainetele;
  3) kulu veeremi remondile, sealhulgas vastav tööjõukulu;
  4) kulu veeremi hooldusele, sealhulgas vastav tööjõukulu;
  5) kulu veeremi kindlustusele;
  6) veeremi kulum;
  7) depoode ülalpidamiskulud;
  8) raudteeinfrastruktuuri kasutamise kulu;
  9) vedurijuhtide, ekipeerijate ning müügi- ja teeninduspersonali tööjõukulu;
  10) muud põhjendatud kulud.

§ 4.   Üldkulude esitamine tulude ja kulude arvestuses

  Paragrahvi 1 lõikes 1 sätestatud tulude ja kulude arvestuses esitatakse üldkuludena järgmised kulud:
  1) administratsiooni tööjõukulu;
  2) kinnisvarakulu, sealhulgas majandamise, kommunaal- ja rendikulud ning maamaks;
  3) õigusabikulud;
  4) infotehnoloogiakulu;
  5) otsekuludes mittekajastatud kulum;
  6) muud administratsiooni kulud;
  7) muud põhjendatud kulud.

§ 5.   Õigus nõuda raamatupidamisandmeid

  (1) Raamatupidamise eraldatuse nõuete kontrollimiseks on Konkurentsiametil õigus nõuda:
  1) eraldi kasumiaruandeid ja bilansse kaubaveo, reisijateveo ja infrastruktuuri majandamise kohta;
  2) läbipaistvat ja üksikasjalikku teavet avaliku sektori vahendite ja muude hüvitiste üksikute allikate ja kasutamise kohta, sealhulgas ülevaadet äriühingu rahavoogudest, et saaks kindlaks teha, kuidas on kasutatud avaliku sektori vahendeid ja muid hüvitisi;
  3) kooskõlas reguleeriva asutuse nõuetega kulu- ja kasuliike, et oleks võimalik kindlaks teha, kas neid eri tegevusi ristsubsideeriti;
  4) teavet meetodi kohta, mida kasutatakse kulude jaotamiseks eri tegevusvaldkondade vahel;
  5) teavet kontsernisiseste maksete kohta, kui raudtee-ettevõtja kuulub kontserni.

  (2) Täiendavalt on Konkurentsiametil õigus nõuda:
  1) raudtee-ettevõtja finantstulemuslikkuse aruannet;
  2) kulude eelarvestuse kokkuvõtet;
  3) raudtee-ettevõtja hoolduskulude eelarvestuse aruannet;
  4) tegevuskulude aruannet;
  5) kasumiaruannet;
  6) vajadusel täiendavaid selgitusi punktides 1–5 nimetatud aruannete kohta.

  (3) Finantssuutlikkuse hindamiseks on Konkurentsiametil õigus nõuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77), muudetud direktiiviga (EL) 2016/2370 (ELT L 352, 23.12.2016, lk 1–17) ja komisjoni delegeeritud otsusega (EL) 2017/2075 (ELT L 295, 14.11.2017, lk 69–73), lisas III loetletud andmed, kui need ei ole eraldi välja toodud taotleja majandusaasta aruandes või raamatupidamise vahearuandes.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77), muudetud direktiiviga (EL) 2016/2370 (ELT L 352, 23.12.2016, lk 1–17) ja komisjoni delegeeritud otsusega (EL) 2017/2075 (ELT L 295, 14.11.2017, lk 69–73).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Tulude-kulude arvestus

Lisa 2 Sihtfinantseerimise kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json