Teksti suurus:

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2021, 2

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 15.12.2021 nr 82

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetust võib taotleda tulundusühistu, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud põllumajandussektori tootjarühm (edaspidi tootjarühm) või tootjaorganisatsioon (edaspidi tootjaorganisatsioon).”;

2) paragrahvi 2 lõiget 8 täiendatakse pärast tekstiosa „lõikes 1 või 2” tekstiosaga „ning § 3 lõike 1 punktis 3, lõike 2 punktides 1, 2 ja 5”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid veterinaarseaduse §-s 97, 104, 105 või 106, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35, taimekaitseseaduse §-s 97 või 1002, veeseaduse §-s 262, jäätmeseaduse §-s 120, loomakaitseseaduse §-s 661, 666 või 6610, looduskaitseseaduse §-s 74, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 53 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 192, 193, 209, 210, 211, 212, 213, 264, 298, 354, 359, 364, 365 või 367 sätestatud süüteo toimepanemise eest;”;

4) paragrahvi 3 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või tootjarühma liikme”;

5) paragrahvi 3 lõiget 5 ja § 7 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „tootjarühm” sõnadega „või tootjaorganisatsioon”;

6) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa ja § 23 lõike 4 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „tootjarühma” sõnadega „või tootjaorganisatsiooni”;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „või puukooli ” tekstiosaga „, puukooli või metsataimla”;

8) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) toetatava hoone või rajatise juurde kuuluva tuleohutuse seaduse § 23 lõike 1 tähenduses tuletõrje veevõtukoha ehitamine.”;

9) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „lõike 3” tekstiosaga „lõike 2 või 21”;

10) paragrahvi 10 pealkirjas asendatakse sõnad „ja puukooli” tekstiosaga „, puukooli ja metsataimla”;

11) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „omandis vähemalt kolm aastat” sõnadega „omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik rendileping vähemalt kolmeks aastaks”;

12) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 6 nimetatud istandiku, puukooli või metsataimla piirdeaia või konstruktsiooni ostmiseks ja vajaduse korral paigaldamiseks on investeeringuobjekti alune maa taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik rendileping vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viieks aastaks, kui taotleja ei ole VKE.”;

13) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 7 nimetatud mesindus- või seenekasvatusinventari või -seadme ostmiseks ja vajaduse korral paigaldamiseks on investeeringuobjekti alune maa taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik rendileping või on hoonele või rajatisele, kuhu investeeringuobjekt paigutatakse, seatud taotleja kasuks kasutusvaldus või on taotleja sõlminud hoone või rajatise kasutamiseks kirjaliku rendilepingu vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viieks aastaks, kui taotleja ei ole VKE.”;

14) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui lisas 2 sätestatud maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta on madalam kui määruse § 17 lõikes 1 sätestatud määr, siis antakse toetust noorele ettevõtjale § 18 lõikes 4 ning mahepõllumajanduse loomakasvatuse valdkonnas tegutsevale ettevõtjale § 17 lõikes 1 sätestatud määras.”;

15) paragrahvi 18 lõikes 4 asendatakse sõnad „või tootjarühm” tekstiosaga „, tootjarühm või tootjaorganisatsioon”;

16) paragrahvi 18 lõike 7 teist lauset täiendatakse pärast sõna „tootjarühmale” sõnadega „ega tootjaorganisatsioonile”;

17) paragrahvi 21 lõike 2 punktid 6–9 sõnastatakse järgmiselt:

„6) kui taotleja on tunnustatud tootjarühm või tootjaorganisatsioon, siis teave tema liikmete kohta mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu viimase päeva seisuga;
7) FIE, kes peab kassapõhist raamatupidamise arvestust, märgib taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta koguvara, käibevara, põhivara, lühiajalised ja pikaajalised kohustused, kohustuste kogusumma ning korrigeeritud ettevõtluse tulemi;
8) paragrahvi 2 lõikes 3 või 4 nimetatud ettevõtja, kes võttis üle kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava FIE põllumajandusettevõtte, märgib ülevõetud ettevõttega seotud taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta koguvara, käibevara, põhivara, lühiajalised ja pikaajalised kohustused, kohustuste kogusumma ning korrigeeritud ettevõtluse tulemi, kui taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanded ei ole äriregistrist kättesaadavad;
9) FIE, kes peab tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või § 2 lõikes 3 või 4 nimetatud ettevõtja, kes võttis üle tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava FIE põllumajandusettevõtte, märgib enda või ülevõetud ettevõttega seotud taotluse esitamisele vahetult eelnenud vastavalt ühe või kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande andmed.”;

18) paragrahvi 21 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 22 lõike 3 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „veekasutuse” tekstiosaga „, sealhulgas sademevee”;

20) paragrahvi 22 lõike 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kui taotleja teeb investeeringu sõnnikuhoidla ehitamiseks või elektrigeneraatori ostmiseks, esitab taotleja lisaks järgmised andmed:”;

21) paragrahvi 22 lõike 5 punkt 7 ja lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui investeering tehakse katmikala energiatõhususe suurendamiseks, esitab taotleja andmed olemasoleva katmikala energiatarbe ja investeeringuga saavutatava energiatarbe kohta.

(8) Kui taotleja soovib taotluse hindamist tegevusvaldkonnas, kus § 4 lõikes 1 nimetatud tegevuste maksumus moodustab suurima osakaalu, esitab ta kavandatava majandustegevuse kohta § 26 lõikes 41 nimetatud teabe.”;

23) paragrahvi 23 lõike 3 punktides 3 ja 4 asendatakse tekstiosa „punktides 2, 4, 7” tekstiosaga „punktides 2, 4, 6, 7”;

24) paragrahvi 23 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) ehitustegevuse korral taotleja koostatud põhimõtteline lahendus, kui ehitusprojekt ei ole nõutav ehitusseadustiku kohaselt;”;

25) paragrahvi 23 lõiget 4 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) FIE, kes peab tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või § 2 lõikes 3 või 4 nimetatud ettevõtja, kes võttis üle tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava FIE põllumajandusettevõtte esitab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud vastavalt ühe või kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande;”;

26) paragrahvi 23 lõike 4 punktis 8 asendatakse tekstiosa „lisa 3 real 12, lisa 4 real 12, lisa 5 real 13 või lisa 6 real 10 kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel hindepunktide saamiseks” tekstiosaga „kui toetust taotletakse sõnnikuhoidla ehitamiseks, siis”;

27) paragrahvi 23 lõike 4 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 25 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile toetust taotlenud FIE-de ning nende § 2 lõigetes 3 ja 4 nimetatud FIE-de nimekirja, kelle põllumajandusettevõte võeti üle, järgmiste andmete saamiseks:
1) käibedeklaratsiooni andmed nende FIE-de puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed.”;

29) paragrahvi 25 lõikes 22 asendatakse sõna „Keskkonnamet” sõnaga „Keskkonnaamet”;

30) paragrahvi 25 lõikes 23 asendatakse tekstiosa „ja soovivad saada lisa 3 real 13, lisa 4 real 13, lisa 5 real 14 või lisa 6 real 11 kehtestatud” tekstiosaga „, mille tulemusena väheneb ammoniaagiheide, ja soovivad saada vastavate”;

31) paragrahvi 25 lõikes 25 asendatakse tekstiosa „lisa 3 real 29, lisa 4 real 30 või 31, lisa 5 real 31 või lisa 6 real 29 kehtestatud” sõnaga „vastava”;

32) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui taotleja teeb investeeringu tegevusvaldkonda, kus ta ei ole saanud taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal suurimat osa oma müügitulust, võib PRIA hinnata tema taotlust tegevusvaldkonnas, kus § 4 lõikes 1 nimetatud tegevuste abikõlblik maksumus moodustab suurima osakaalu.”;

33) paragrahvi 26 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkond määratakse tootjarühma ja tootjaorganisatsiooni puhul järgmiselt:
1) taotlust hinnatakse tegevusvaldkonnas, kuhu kuulub taotleja poolt peamiselt turustatav toodang, või kui taotleja toodang kuulub mitmesse valdkonda, siis valdkonnas, kus taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu oli suurim;
2) kui taotleja teeb investeeringu tegevusvaldkonda, mis erineb punktis 1 nimetatud tegevusvaldkonnast, võib PRIA hinnata tema taotlust tegevusvaldkonnas, kus § 4 lõikes 1 nimetatud tegevuste abikõlblik maksumus moodustab suurima osakaalu.”;

34) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Taotluse hindamiseks lõikes 11 ja lõike 3 punktis 2 nimetatud tegevusvaldkonnas peab taotleja koostama selles tegevusvaldkonnas kavandatava majandustegevuse kohta kava, mis sisaldab järgmist teavet:
1) valitud tegevusvaldkonnas tegutsemise eeldused;
2) turustuskanalid valitud tegevusvaldkonnas;
3) valitud tegevusvaldkonnas saadava müügitulu prognoos investeeringu tegemisele järgneva kahe majandusaasta kohta;
4) teave selle kohta, milliseid edasisi tegevusi plaanitakse ellu viia tegevusvaldkonnas, kus taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu oli suurim.”;

35) paragrahvi 28 lõike 2 punkti 11 täiendatakse pärast sõna „maksumusest” tekstiosaga „, ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest”;

36) paragrahvi 28 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lisaks lõikes 2 sätestatud kohustusele peab toetuse saaja tagama, et kui ta on saanud hindamiskriteeriumi eest hindepunkti, siis viiakse tegevus ellu selles hindamiskriteeriumis sätestatud tingimustel.”;

37) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Kui füüsilisest isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni vormi E andmed ei ole Maksu- ja Tolliametile esitatud ning nimetatud vormi Maksu- ja Tolliametile esitamise tähtaeg ei ole möödunud, loetakse selle ettevõtja puhul 2022. aasta taotluse esitamise tähtajal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.”;

38) määruse lisad 2‒6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa 2 Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta

Lisa 3 Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 4 Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 5 Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 6 Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json