Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmisega seotud rahandusministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2021, 7

Käibemaksuseaduse muutmisega seotud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.12.2021 nr 42

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 27 lõike 1, § 35 lõike 10 ja § 39 lõike 3 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruse nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm” muutmine

Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruse nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm” lisa 2 „Vorm KMD INF” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruse nr 66 „Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord” muutmine

Rahandusministri 18. detsembri 2009. a määruses nr 66 „Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 5 asendatakse tekstiosa „elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorra alusel maksustatavate” tekstiosaga „teenuse, ühendusesisese kaugmüügi ja internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise käibemaksuga maksustamise erikorra alusel maksustatavate kaupade võõrandamist või”;

2) paragrahvis 6 asendatakse tekstiosa „lõikes 2 sätestatud juhul” tekstiosaga „lõigetes 2 ja 13 sätestatud juhtudel”;

3) paragrahvi 8 punkti 2 täiendatakse pärast tekstiosa „käibemaksu” tekstiosaga „, välja arvatud käibemaksuseaduse § 35 lõikes 13 sätestatud juhul”.

§ 3.  Rahandusministri 28. juuni 2017. a määruse nr 52 „Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni, välisriigi relvajõudude, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse ja nendega seotud isikute imporditava kauba käibemaksust vabastamise ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused” muutmine

Rahandusministri 28. juuni 2017. a määruses nr 52 „Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni, välisriigi relvajõudude, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse ja nendega seotud isikute imporditava kauba käibemaksust vabastamise ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja täiendatakse pärast tekstiosa „Euroopa Liidu institutsiooni” tekstiosaga „, Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse”;

2) paragrahvi 1 pealkirja ja lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „Euroopa Liidu institutsiooni” tekstiosaga „, Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt COVID-19 pandeemiale reageerimiseks imporditav kaup vabastatakse käibemaksust käibemaksuseaduse § 39 lõikes 11 sätestatud tingimustel.”;

4) paragrahvi 3 tekstis asendatakse tekstiosa „NATO liikmesriik” tekstiosaga „NATO ega Euroopa Liidu liikmesriik”;

5) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. 2021. aastal Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt talle Euroopa Liidu õigusega antud ülesannete täitmisel COVID-19 pandeemiale reageerimiseks Eestis soetatud kaubalt või saadud teenuselt või imporditud kaubalt tasutud käibemaksu tagastamine

(1) 2021. aastal Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt talle Euroopa Liidu õigusega antud ülesannete täitmisel COVID-19 pandeemiale reageerimiseks Eestis soetatud kaubalt või saadud teenuselt või imporditud kaubalt tasutud käibemaks tagastatakse käibemaksuseaduse § 46 lõikes 23 sätestatud tingimustel Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt Välisministeeriumile esitatud taotluse alusel.

(2) Taotluse kinnitab Euroopa Komisjoni või vastava Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse esindaja. Taotlusele lisatakse käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved. Imporditud kauba puhul märgitakse taotlusele kauba importimise kuupäev, kauba kirjeldus ja kogus ning tasutud käibemaksusumma.

(3) Taotlus vaadatakse läbi, tehakse otsus ja käibemaks tagastatakse käesoleva määruse §-s 5 sätestatud korras.”;

6) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „dokumentide saabumise kuu või sellele järgneva kuu (juhul kui dokumendid saabuvad pärast 10. kuupäeva) 20. kuupäevaks” tekstiosaga „dokumentide saabumise kuule järgneva kuu lõpuks”;

7) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt käibemaksu tasumine

(1) Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud amet või asutus on Euroopa Liidu õigusega antud ülesannete täitmisel COVID-19 pandeemiale reageerimiseks kauba käibemaksuseaduse § 39 lõike 11 alusel maksuvabalt importinud või selline Eestist soetatud kaup või saadud teenus on käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punkti 52 või lõike 4 punkti 16 alusel nullprotsendise määraga maksustatud või käibemaks on käibemaksuseaduse § 46 lõike 23 alusel tagastatud, kuid asjaomane kaup või teenus ei vasta nimetatud maksusoodustuse tingimustele, teavitab Euroopa Komisjon või vastav Euroopa Liidu õiguse alusel asutatud amet või asutus sellest maksuhaldurit käibemaksuseaduse § 27 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud käibedeklaratsiooni vormil.

(2) Käibedeklaratsioonil märgitakse maksustamisele kuuluva kauba või teenuse maksustatav väärtus, mis oli Eestist selle kauba soetamisel või teenuse saamisel nullprotsendise määraga maksustamise aluseks või, kui kaup oli imporditud, siis selle kauba impordideklaratsioonil deklareeritud maksuvabastuse aluseks olnud väärtus. Kui kaubalt või teenuselt tasutud käibemaks oli tagastatud, märgitakse käbedeklaratsioonil käibemaksu tagastamisel aluseks võetud kauba või teenuse väärtus ilma käibemaksuta.

(3) Lõikes 1 nimetatud isik esitab käibedeklaratsiooni ja tasub käibemaksusumma maksusoodustuse äralangemise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Paragrahvi 2 punkti 1 rakendatakse 2021. aasta 1. juulist.

  (3) Paragrahvi 3 punkt 4 jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 2 Vorm KMD INF

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json