Teksti suurus:

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2021, 12

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmisega

Vastu võetud 17.12.2021 nr 84

Määrus kehtestatakse mahepõllumajanduse seaduse § 7 lõike 6, § 11 lõike 1, § 12, § 121 lõike 6 ja § 131 lõike 4 ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 17 lõike 9, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4 ja § 57 lõike 1 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mahepõllumajandusliku tootmisega tegelev isik (edaspidi isik) peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), ja selle alusel kehtestatud asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides ettenähtud arvestust paberil või elektrooniliselt.”;

2) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 24 lõike 1 punktide a ja b kohases lubatud toodete ja ainete loetelus nimetamata toote või aine kasutamise korral võib Põllumajandus- ja Toiduamet nõuda uue üleminekuaja alustamist lõike 1 kohaselt.

(3) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev isik võib aasta ringi esitada Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse taotlemisele eelnenud perioodi arvestamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 10 lõikes 3 nimetatud maa üleminekuaja hulka, lisades taotlusele komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/464, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega (ELT L 98, 31.03.2020, lk 2–25), artiklis 1 nimetatud dokumendid.ˮ;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Põllumajandus- ja Toiduamet võib taotluse menetlemise tähtaega pikendada kohapealse kontrolli tegemiseks vajaliku aja võrra. Taotluse menetlemise tähtaja pikendamise korral teeb Põllumajandus- ja Toiduamet taotlejale viivitamata kirjalikult teatavaks uue tähtaja ning taotluse menetlemise tähtaja pikendamise põhjuse.

(5) Maad, mille üleminekuaja hulka soovib isik taotlemisele eelnenud perioodi arvestada, ei ole lubatud harida enne, kui on tehtud kas kohapealne kontroll või otsus komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/464 artikli 1 lõikes 1 nimetatud dokumentide alusel.”;

5) paragrahvid 6, 9, 15, 161, 163, 17, 20 ja 22 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 I ja II lisas nimetamata ainet” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 24 lõike 1 punktide a ja b kohases loetelus nimetamata toodet või ainet”;

7) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvis 11 asendatakse tekstiosa „Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23), artiklis 9 ja artikli 14 lõike 1 punkti d alapunktis v” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklis 11 ja II lisa II osa punkti 1.4.1 alapunktis f”;

9) paragrahv 121 sõnastatakse järgmiselt:

§ 121. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa II osas nimetamata loomaliiki kuuluvate loomade pidamise nõuded

Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev isik, kes peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848  II lisa II osas nimetamata loomaliiki kuuluvat looma, täidab üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklites 9–11 ja 14 ning II lisa II osas sätestatud nõudeid.”;

10) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Isik esitab ettevõtte tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Põllumajandus- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), artikli 35 lõikes 7 nimetatud kategooriasse kuuluva toote tootmise, ettevalmistamise, turustamise, turuleviimise, ladustamise, importimise või eksportimisega.”;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Isik esitab taotlusel oma nime, registri- või isikukoodi, isikukoodi puudumise korral sünniaja, andmed oma elu- või asukoha ja tegevuskoha kohta ning kontaktandmed, isiku esindaja olemasolu korral tema nime ja kontaktandmed, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 39 lõike 1 punkti d alapunktides i ja ii nimetatud andmed ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/2119, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad teatavate ettevõtjatelt ja ettevõtjate rühmadelt nõutavate andmete ja avalduste kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 kohaste sertifikaatide väljastamise tehniliste vahendite kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2021/1378 kolmandate riikide ettevõtjatele, ettevõtjate rühmadele ja eksportijatele sertifikaadi väljaandmise osas (ELT L 430, 2.12.2021, lk 24–27), artiklis 3 loetletud andmed.”.

§ 3. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 23 „Mahepõllumajanduse registri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määrust nr 23 „Mahepõllumajanduse registri põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ettevõtete kohta“ tekstiosaga „ettevõtete kohta, mis on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud või millest on selle seaduse kohaselt teavitatudˮ;

2) paragrahvi 7 punkt 15 loetakse punktiks 17 ning paragrahvi täiendatakse punktidega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

„15) mahepõllumajanduse seaduse § 41 lõigetes 1–3 nimetatud andmed ettevõtte kohta, millest on sama paragrahvi kohaselt teavitatud;
16) mahepõllumajanduse seaduse § 42 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed ettevõtte kohta, millest on sama paragrahvi kohaselt teavitatud;ˮ;

3) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) mahepõllumajanduse seaduse § 41 või § 42 kohane teavitus;

4) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantavate andmete esitajad on isik ja volitatud töötleja.”;

5) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Isiku esitatud alusdokumendis sisalduvad andmed ning registri volitatud töötleja antud alusdokumendis sisalduvad andmed loetakse esitatuks asjakohase alusdokumendi esitamise või alusdokumendi andmise päevast arvates.

(4) Registri volitatud töötleja kannab lõikes 3 nimetatud andmed registrisse andmete saamisele või nende aluseks oleva otsuse tegemisele järgneva viie tööpäeva jooksul.”;

7) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise, selle kehtivusaja lõppemise või isiku mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise lõpetamise korral tunnistatakse registriandmed selle isiku ja tema ettevõtte kohta kehtetuks.

(2) Registri volitatud töötleja tunnistab asjakohased registriandmed kehtetuks viie tööpäeva jooksul registri volitatud töötlejale isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse, selle kehtivusaja lõppemise või isiku mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise lõpetamise kohta andmete esitamisest arvates.”;

8) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise, selle kehtivusaja lõppemise või isiku mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise lõpetamise tõttu kehtetuks tunnistatud registriandmed arhiveeritakse viivitamata pärast asjakohaste registriandmete kehtetuks tunnistamist.”.

§ 4. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 22 „Sordiregistri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määrust nr 22 „Sordiregistri põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

„161) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), artikli 13 lõikes 2 nimetatud andmed mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali ja seemne kohta;”

2) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 221 järgmises sõnastuses:

„221) mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali ja seemne kasutusomadusi ja -valdkonda kirjeldavad andmed;”

3) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali ja seemne toimik;”.

§ 5. Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded1” muutmine

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrust nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded1” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Sordilehte kantakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), artikli 13 lõikes 1 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktides reguleeritud taimeliigi mahepõllumajanduslik heterogeenne paljundusmaterjal ja seeme.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

31. Mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali ja seemne sordilehte kandmise kord

Mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali ja seemne sordilehte kandmiseks esitab isik toimiku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 13 lõike 2 kohaselt.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) andmed selle kohta, kas sort on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 3 punktis 19 määratletud mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobiv mahepõllumajanduslik sort;”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Nõuetekohaseks tunnistatud mahepõllumajandusliku heterogeense paljundusmaterjali ja seemne kohta kantakse sordilehte Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 13 lõikes 2 nimetatud andmed ning heterogeense paljundusmaterjali puhul ka standardproovi säilitaja nimi ja kontaktandmed.”.

§ 6. Maaeluministri 21. veebruari 2017. a määruse nr 19 „Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded” muutmine

Maaeluministri 21. veebruari 2017. a määrust nr 19 „Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23) artikli 2 punktis aa” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18‒63),  artikli 2 lõike 2 punktis d”;

2) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklites 30, 31, 33 ja 35” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), artiklis 23”;

3) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), artiklites 26–29” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklis 16”;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artiklis 16 sätestatud”;

5) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 23 lõike 4” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 artikli 30 lõike 5”;

6) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 teises lõigus nimetatud” tekstiosaga „metsloomade küttimise ja kalapüügi tulemusena saadud”;

7) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 66” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 ning selle alusel kehtestatud asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuete”.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json