Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2021, 25

Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

Vastu võetud 14.03.2019 nr 15
RT I, 15.03.2019, 37
jõustumine 26.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.12.2021RT I, 23.12.2021, 526.12.2021

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 451, § 462 lõike 4 ja § 63 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri.

2. peatükk Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord 

§ 2.  Kasutaja autentimine

  (1) Füüsilise isiku e-teenuse keskkonda sisenemisel toimub isiku autentimine e-identimise vahendi sertifikaadi alusel.

  (2) Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas toimub e-identimine järgmiste vahenditega:
  1) ID-kaart;
  2) [kehtetu - RT I, 23.12.2021, 5 - jõust. 26.12.2021]
  3) [kehtetu - RT I, 23.12.2021, 5 - jõust. 26.12.2021]
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.08.2014, lk 73–114) alusel vastastikku tunnustatud e-identimise vahend.

  (21) Maksu- ja Tolliamet võib peadirektori käskkirjaga võimaldada isiku autentimist lisaks lõikes 2 sätestatud vahenditele ka muude samaväärsete e-identimise vahenditega, mis on läbinud Riigi Infosüsteemi Ameti e-identimise usaldusväärsuse taseme hindamise. Peadirektori käskkiri avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
[RT I, 23.12.2021, 5 - jõust. 26.12.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 23.12.2021, 5 - jõust. 26.12.2021]

  (4) Autenditud kasutajana e-teenuse keskkonnas tehtud toimingud loetakse tehtuks e-teenuse keskkonna kasutaja nimel.

§ 3.  Esindamine

  (1) Teise isiku esindamiseks e-teenuse keskkonnas peab e-teenuse keskkonna kasutajal olema esindamise õigus. Mitme isiku esindamise õiguse olemasolul valib esindaja e-teenuse keskkonda sisenemisel esindatava rolli, milles ta e-teenuse keskkonna sessiooni ajal viibida soovib.

  (2) Ühise esindusõiguse korral peavad seaduslikud esindajad määrama esmakordsel sisenemisel e-teenuse keskkonnas vähemalt ühe esindaja, kes saab juriidilist isikut e-teenuse keskkonnas esindada.

  (3) Esindatav isik on kohustatud esindaja volituste lõppemisel viivitamata peatama e-teenuse keskkonnas esindaja volitused e-teenuse keskkonna kasutamiseks või pöörduma selleks Maksu- ja Tolliameti teenindusse. Teenuste edasise kasutamise soovi korral tuleb anda volitus uuele esindajale.

§ 4.  E-teenuse keskkonna turvalisus

  (1) Kui e-teenuse keskkonda sisenenud kasutaja aktiivsust ei tuvastata 25 minuti jooksul, siis e-teenuse keskkonna sessioon aegub.
[RT I, 23.12.2021, 5 - jõust. 26.12.2021]

  (2) E-teenuse keskkonna kasutajal on kohustus teavitada viivitamata Maksu- ja Tolliametit e-identimist võimaldavate vahendite kolmanda isiku valdusesse sattumisest, sattumise ohust või muust turvariskist.

  (3) Kui on avastatud turvarisk või kui kasutaja on teavitanud oma e-identimise vahendi või selle parooli kadumisest, blokeerib Maksu- ja Tolliamet ajutiselt kasutaja juurdepääsu e-teenuse keskkonnale. E-teenuse keskkonna teenuste taasavamiseks peab kasutaja pöörduma Maksu- ja Tolliameti poole.

  (4) Maksu- ja Tolliamet on kohustatud:
  1) e-teenuse keskkonna kasutaja taotluse alusel tõkestama tema edasiste toimingute tegemise hiljemalt taotluse esitamise päevale järgneva päeva kella 12.00-ks;
  2) lõpetama blokeeringu e-teenuse keskkonna kasutaja kirjaliku avalduse saamise päevale järgneva päeva kella 12.00-ks.

  (5) Maksu- ja Tolliamet salvestab e-teenuse keskkonna kasutaja toimingud teenuse kasutamisel. Salvestatud teavet võib Maksu- ja Tolliamet kasutada e-teenuse keskkonna kasutaja tehtud korralduste tõendamiseks.

  (6) Maksu- ja Tolliamet ei vastuta e-teenuse keskkonna häiretest või mittetöötamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Maksu- ja Tolliametist mitteolenevatest põhjustest, nagu Maksu- ja Tolliameti tegevust oluliselt segavad elektrikatkestused, häired sideliinides ja loodusõnnetused, ning muudest ettenägematutest sündmustest.

§ 5.  Andmevahetus masin-masin liidese kaudu

  (1) Masin-masin liides on Maksu- ja Tolliameti pakutav andmevahetusteenus.

  (2) Masin-masin liidese kasutamiseks tuleb isikul taotleda Maksu- ja Tolliametilt selleks vajaliku teenuse avamist.

  (3) Andmevahetusel masin-masin liidese kaudu peab olema tuvastatav toimingu teinud füüsiline isik.

  (4) Maksu- ja Tolliamet avaldab masin-masin liidese teenuse hooldusajad oma veebileheküljel.

  (5) Andmevahetusele masin-masin liidese kaudu kohaldub käesoleva määruse §-des 3 ja 4 sätestatu.

§ 6.  Andmete esitamine nende Maksu- ja Tolliametile kättesaadavaks tegemise kaudu

  (1) Kokkuleppel Maksu- ja Tolliametiga võib esitatud andmetena käsitleda ka isiku infosüsteemis asuvaid andmeid, millele ta on taganud juurdepääsu Maksu- ja Tolliametile.

  (2) Lõiget 1 kohaldatakse juhul, kui isiku infosüsteemis registreeritakse kõik andmete sisestused, muudatused ja kustutused koos viitega nende tegevuste täpse aja ja andmeid töödelnud isiku kohta.

§ 7.  Elektrooniliselt edastatava dokumendi vorming

  (1) Elektrooniliselt edastatava dokumendi vormingu nõuded ning andmete struktureerimis- ja paigaldusviisi dokumendis avaldab Maksu- ja Tolliamet oma veebileheküljel.

  (2) Elektrooniliselt edastatavad dokumendid ja andmed tuleb edastada Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel avaldatud vormingus. Andmete struktureerimis- ja paigutusviis dokumendis peab olema Maksu- ja Tolliametile infotehnoloogiliselt vastuvõetav, avatav ja töödeldav.

  (3) Kui elektrooniliselt edastatav dokument ei vasta Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel avaldatud vormingu nõuetele, loetakse failis sisalduv teave esitamata jäetuks.

3. peatükk Automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu 

§ 8.  Automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu

  Riiklike maksude maksuhaldur võib automaatse haldusakti ja dokumendina anda:
  1) korralduse deklaratsiooni esitamiseks ja selles esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
  2) käibemaksukohustuslaste registris registreerimise ja kustutamise otsuse;
  3) käibemaksugrupina registreerimise ja registrist kustutamise otsuse;
  4) maksuvõla tasumise ajatamise otsuse ja automaatse haldusaktina antud maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse;
  5) intressinõude;
  6) enammakse tagastamise otsuse;
  7) sundtäitmise hoiatuse;
  8) krediidiasutustele edastatavad arestimisdokumendid;
  9) maksuteate;
  10) tõendi.

4. peatükk Riigi-, valla- või linnaasutuse poolt Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri 

§ 9.  Riigi-, valla- või linnaasutuse poolt Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

  (1) Riigi-, valla- või linnaasutus on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt e-teenuse keskkonna kaudu järgmised dokumendid ja andmed:
  1) tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonid ja nende lisad;
  2) käibedeklaratsioonid;
  3) maamaksuseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud andmed;
  4) kohalike maksude seaduse alusel kehtestatud maksumäärused;
  5) enammakstud maksusumma tagastamise või tasaarvestamise taotlused;
  6) raskeveokimaksu seaduse § 9 lõigetes 2 ja 3 ning § 13 lõikes 3 nimetatud andmed;
  7) keskkonnatasude seaduse § 332 alusel esitatud deklaratsioonide kohta andmed keskkonnatasu deklareerinud isiku kohta, samuti aruandeperioodi, keskkonnatasu liigi, keskkonnatasu summa ja selle jagunemise kohta riigieelarve ja kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete vahel.

§ 10.  Teatamiskohustus

  Riigi-, valla- või linnaasutus on kohustatud teavitama Maksu- ja Tolliametit e-teenuse keskkonna veebipõhiste rakenduste kasutamise võimaluste tekkimisest, muutumisest või lõppemisest viie kalendripäeva jooksul eelnimetatud sündmusest arvates, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.  Üleminekusätted

  (1) Maksu- ja Tolliamet lõpetab senise e-teenuse keskkonna „E-maksuamet/e-toll” kasutajaga e-teenuse keskkonna kasutamise lepingu, teatades sellest e-teenuse keskkonna kaudu 30 kalendripäeva ette.

  (2) Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna kasutamine jätkub käesoleva määrusega kehtestatud korras.

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 26. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json