Teksti suurus:

Jõgeva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2021, 33

Jõgeva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Vastu võetud 20.12.2021 nr 54

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on tagada Jõgeva maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide säilimine.

  (2) Määrusega nimetatakse Jõgeva maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide või üksikobjektide rühma nimi ja asukoht ning määratakse piiranguvööndi ulatus. Määruses nimetatud kaitstava looduse üksikobjekti või üksikobjektide rühma piiranguvööndi ulatus või pindala on esitatud kaartidel määruse lisades1.

§ 2.   Üksikpuude ja puude rühmade piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Jõgeva maakonnas kasvavatele üksikpuudele ja puude rühmadele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Avinurme pärnad2 Mustvee vallas Avinurme alevikus – 0,23 ha (lisa 1);
  2) Imukvere tamm4 Jõgeva vallas Imukvere külas Imukvere parkmetsas – 0,07 ha (lisa 2);
  3) Jõemetsa lõhislehine valgelepp5 Mustvee vallas Jõemetsa külas – 0,05 ha (lisa 3);
  4) Jõemetsa pärn5 Mustvee vallas Jõemetsa külas – 30 m (lisa 4);
  5) Kaarli tamm3 ehk Laiuse tamm Jõgeva vallas Laiuse alevikus Laiuse mõisapargis – 0,08 ha (lisa 5);
  6) Karuallika künnapuud3 Põltsamaa vallas Lustivere külas – 0,58 ha (lisa 6);
  7) Kobinsaare elupuu6 Põltsamaa vallas Vitsjärve külas – 15 m (lisa 7);
  8) Kuldokkaline kuusk7 Jõgeva vallas Vanavälja külas – 50 m (lisa 8);
  9) Laiuse pärn3 Jõgeva vallas Laiuse alevikus Laiuse kirikupargis – 0 m (lisa 9);
  10) Luua lehis3 Jõgeva vallas Luua külas Luua mõisapargis – 0 m (lisa 10);
  11) Miku hiiepärn3 Põltsamaa vallas Tõrenurme külas – 0,24 ha (lisa 11);
  12) Prohveti mänd5 Jõgeva vallas Liikatku külas – 30 m (lisa 12);
  13) Puurmani Jaani-Hansu mänd3 Põltsamaa vallas Jüriküla külas – 50 m (lisa 13);
  14) Rootsiküla künnapuu8 Põltsamaa vallas Tammiku külas – 30 m (lisa 14);
  15) Torma tamm9 Jõgeva vallas Torma alevikus – 0,09 ha (lisa 15);
  16) Vaiatu lehis5 Jõgeva vallas Vaiatu külas – 0,2 ha (lisa 16);
  17) Vitskuusk7 ehk sugakuusk Jõgeva vallas Jõune külas – 30 m (lisa 17).

§ 3.   Geoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Jõgeva maakonnas paiknevatele geoloogilistele üksikobjektidele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Juudikünka suurkivi8 Põltsamaa vallas Pudivere külas – 30 m (lisa 18);
  2) Kalevipoja lingukivi3 ehk Prossa hiidrahn Jõgeva vallas Pikkjärve külas Vooremaa maastikukaitsealal – 0 m (lisa 19);
  3) Kivioja rändrahn9 Jõgeva vallas Kaave külas – 15 m (lisa 20);
  4) Liivoja I rändrahn10 Põltsamaa vallas Tammiku külas – 30 m (lisa 21);
  5) Liivoja II rändrahn10 Põltsamaa vallas Tammiku külas – 0,2 ha (lisa 22);
  6) Linnanõmme rändrahn4 Mustvee vallas Piilsi külas – 30 m (lisa 23)
  7) Liulaske kivi11 Mustvee vallas Ruskavere külas – 10 m (lisa 24);
  8) Moori kivi12 Põltsamaa vallas Neanurme külas – 30 m (lisa 25);
  9) Näkikivi9 Põltsamaa vallas Tammiku külas – 15 m (lisa 26);
  10) Puiatu (Sarve talu) rändrahn6 Põltsamaa vallas Puiatu külas – 10 m (lisa 27);
  11) Ruskavere Kalevipoja lingukivi11 Mustvee vallas Ruskavere külas – 30 m (lisa 28);
  12) Taska-Sepasare rändrahn9 Põltsamaa vallas Uuevälja külas – 15 m (lisa 29);
  13) Torma ohvrikivi3 Jõgeva vallas Torma alevikus – 10 m (lisa 30);
  14) Umbusi rändrahn2 Põltsamaa vallas Umbusi külas – 10 m (lisa 31);
  15) Värava kivi5 Mustvee vallas Piilsi külas – 5 m (lisa 32).

§ 4.   Hüdrogeoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Jõgeva maakonnas paiknevatele hüdrogeoloogilistele üksikobjektidele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Laiuse siniallikas13 Jõgeva vallas Vilina külas – 50 m (lisa 33);
  2) Tarakvere allikad9 Mustvee vallas Jaama külas – 1,53 ha (lisa 34).

§ 5.   Maastikuelemendi piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Jõgeva maakonnas paiknevale maastiku üksikelemendile järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Rahakirstumägi14 Põltsamaa vallas Pauastvere külas – 0,7 ha (lisa 35).

§ 6.   Kaitsekord

  (1) Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”.

  (2) Kaitstava looduse üksikobjekti paiknemisel kaitsealal tuleb tegevuste kavandamisel lähtuda ka vastavas kaitseala kaitse-eeskirjas sätestatust.

§ 7.   Üksikobjektide kaitsmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas15 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi piiri kulgemise kohta.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 9.   Määruse muutmine

  Keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määruses nr 29 „Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:
„§ 2 Kaitse alla võtmine
Jõgevamaal võetakse kaitse alla järgmised üksikobjektid:
1) Kivioja rändrahn Pajusi vallas Kaave külas;
2) Näkikivi Puurmanni vallas Tammiku külas;
3) Ruskavere rändrahn Ruskavere külas;
4) Taska-Sepasaare rändrahn Pajusi vallas uuevälja külas;
5) Tarakvere allikad (5tk) Saare vallas Tarakvere külas;
6) Torma tamm Torma alevikus.“

2) lisas esitatud kaardid tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/124 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 11.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Üksikobjektid ja piiranguvööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 6. oktoobri 1939. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus.

3Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud ENSV MN juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põlispuude nimekirjade kinnitamisestˮ.

4 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Looduskaitse nõukogu 22. mai 1937. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude kaitses.

5 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 4. märtsi 1939. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus.

6 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Põltsamaa Rajooni TSN Täitevkomitee 4. novembri 1958. a otsusega nr 157 „Loodusekaitse organiseerimisest rajoonisˮ.

7 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Jõgeva Maavalitsuse 29. juuli 1992. a määrusega nr 118 „Kohalike looduskaitsealade moodustamine ja üksikobjetide kaitse alla võtmineˮ.

8 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsusega nr 113 „Looduse kaitsest Jõgeva rajoonisˮ.

9 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud keskkonnaministri 17. aprilli 2006. a määrusega nr 29 „Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmineˮ.

10 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 2. septembri 1938. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus.

11 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsusega üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus.

12 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Eesti NSV Hariduse Rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsusega üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas.

13 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuni 1964. a otsusega nr 94 „Looduse kaitsest Jõgeva rajoonisˮ.

14 Üksikobjekt on esimest korda kaitse alla võetud Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsusega nr 113 „Looduse kaitsest Jõgeva rajoonisˮ.

15 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Avinurme pärnad

Lisa 2 Imukvere tamm

Lisa 3 Jõemetsa (Matsra) lõhislehine valgelepp

Lisa 4 Jõemetsa (Matsra) pärn

Lisa 5 Kaarli tamm ehk Laiuse tamm

Lisa 6 Karuallika künnapuud

Lisa 7 Kobinsaare elupuu

Lisa 8 Kuldokkaline kuusk

Lisa 9 Laiuse pärn

Lisa 10 Luua lehis

Lisa 11 Miku hiiepärn

Lisa 12 Prohveti mänd

Lisa 13 Puurmani Jaani-Hansu mänd

Lisa 14 Rootsiküla künnapuu

Lisa 15 Torma tamm

Lisa 16 Vaiatu lehis

Lisa 17 Vitskuusk ehk sugakuusk

Lisa 18 Juudikünka suurkivi ehk Juudskunna kivi

Lisa 19 Kalevipoja lingukivi ehk Prossa hiidrahn

Lisa 20 Kivioja rändrahn

Lisa 21 Liivoja rändrahn I

Lisa 22 Liivoja rändrahn II

Lisa 23 Linnanõmme rändrahn

Lisa 24 Liulaske kivi

Lisa 25 Moori kivi

Lisa 26 Näkikivi

Lisa 27 Puiatu (Sarve) rändrahn

Lisa 28 Ruskavere Kalevipoja lingukivi

Lisa 29 Taska-Sepasaare rändrahn

Lisa 30 Torma ohvrikivi

Lisa 31 Umbusi rändrahn

Lisa 32 Värava kivi

Lisa 33 Laiuse siniallikas

Lisa 34 Tarakvere allikad

Lisa 35 Rahakirstumägi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json