Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2014, 2

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel“ muutmine

Vastu võetud 22.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel“ (RT I, 28.03.2013, 25) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 23 järgmises sõnastuses:
§ 23. Sotsiaalmaksu arvestust pidavad loomeliidud
„Sotsiaalmaksuseaduse“ § 6 lõikes 12 nimetatud isiku kohta peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD vabakutselisele loovisikule loometoetust maksev loomeliit „Loovisikute ja loomeliitude seaduse“ tähenduses (edaspidi loomeliit).“;

2) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui riigi, valla, linna või juriidilise isiku kohustus maksta sotsiaalmaksu käesoleva määruse § 2 lõikes 1 või 2 või §-des 21–23 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil, vallal, linnal või juriidilisel isikul on kohustus sotsiaalmaksu maksta, ning deklaratsioonis näidatakse riigi, valla, linna või juriidilise isiku kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-des 21–23 nimetatud asutused ja juriidilised isikud arvestavad aruandekuul iga isiku kohta maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ja esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks vormi ESD. Vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul esitatakse vorm ESD elektrooniliselt.“;

3) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „ning valla- või linnavalitsus“ tekstiosaga “, valla- või linnavalitsus ning loomeliit“.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json