Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2017, 10

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded” muutmine

Vastu võetud 22.01.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 139 lõike 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruses nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) eelnevate päevade salvestuslehti või juhikaardile ja sõidumeeriku mällu salvestatud andmeid ja väljatrükke, mis peavad olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.02.2014, lk 1–33);”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), III lisas loetletud kõige raskema, väga raske või korduvate rikkumiste tuvastamisel on järelevalve teostajal õigus kontrollida, kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.04.2006, lk 1–14), artikli 10 lõikes 4 nimetatud isik järgib juhi töö- ja puhkeajale õigusaktidega kehtestatud nõudeid, ning asjaolu, kas veoteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud ja antud töökäsud võimaldavad täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 nõudeid.”;

4) paragrahvi 5 lõike 1 ning § 6 lõigete 2 ja 4 tekstiosa „ja nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85” asendatakse tekstiosaga „ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 165/2014” vastavas käändes;

5) paragrahvi 6 lõike 3 tekstiosa „lisas 2” asendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisas”;

6) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), muudetud komisjoni direktiividega 2009/4/EÜ (ELT L 21, 24.01.2009, lk 39–40) ja 2009/5/EÜ (ELT L 29, 31.01.2009, lk 45–50) ning komisjoni määrusega (EL) 2016/403 (ELT L 74, 19.03.2016, lk 8–27).”;

7) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json