Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2017, 12

Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded1

Vastu võetud 21.10.2010 nr 151
RT I, 25.10.2010, 3
jõustumine 01.07.2011, jõustumine muudetud (RT I, 29.12.2010, 87)

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2010RT I, 29.12.2010, 8701.01.2011
22.01.2017RT I, 24.01.2017, 1027.01.2017

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 139 lõike 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veoste veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga auto või autorongi juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded.

  (2) [Kehtetu - RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

§ 2.  Teel korraldatav järelevalve

  (1) Teel kontrollitakse:
  1) juhi igapäevast ja iganädalast sõiduaega, vaheaegu ning ööpäevast ja iganädalast puhkeaega;
  2) eelnevate päevade salvestuslehti või juhikaardile ja sõidumeeriku mällu salvestatud andmeid ja väljatrükke, mis peavad olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.02.2014, lk 1–33);
[RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]
  3) ettevõtja poolt väljastatud, komisjoni otsuse 2009/959/EÜ, millega muudetakse otsust 2007/230/EL vormi kohta, mida kasutatakse autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide puhul (ELT L 330, 16.12.2009, lk 80–81), kohast dokumenti, mis on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Teel kontrollitakse kõiki juhte ühetaoliselt, sõltumata kontrollitava sõiduki registreerimisriigist, juhi elukohariigist, ettevõtja asukohariigist, sõidu algus- ja sihtpunktist ning sõidumeeriku liigist (analoog- või digitaalne sõidumeerik).

§ 3.  Ettevõtja juures korraldatav järelevalve

  (1) Ettevõtja juures kontrollitakse:
  1) juhi ööpäevast sõidu- ja puhkeaega, vaheaegu ning iganädalast töö-, sõidu- ja puhkeaega;
  2) kahenädalase sõiduaja kohta kehtivat piirangut;
  3) salvestuslehtede, sõidumeeriku andmete, juhikaardi andmete ja väljatrükkide vastavust nõuetele;
  4) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumenti.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), III lisas loetletud kõige raskema, väga raske või korduvate rikkumiste tuvastamisel on järelevalve teostajal õigus kontrollida, kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.04.2006, lk 1–14), artikli 10 lõikes 4 nimetatud isik järgib juhi töö- ja puhkeajale õigusaktidega kehtestatud nõudeid, ning asjaolu, kas veoteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud ja antud töökäsud võimaldavad täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 nõudeid.
[RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

§ 4.  Järelevalve käigus kogutavad andmed

  (1) Teel korraldatava järelevalve käigus kogutavad andmed on järgmised:
  1) kontrollimise koht;
  2) kas sõidukil on analoog- või digitaalne sõidumeerik;
  3) paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud kontrollimisel avastatud rikkumiste raskusaste ja arv.

  (2) Ettevõtja juures korraldatava järelevalve käigus kogutavad andmed on järgmised:
  1) ettevõtja poolt korraldatava veo liik, see tähendab, kas rahvusvaheline või riigisisene veose- või sõitjatevedu, oma kulul korraldatav või tasuline vedu;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 561/2006 reguleeritud ja ettevõtja kasutuses olevate § 1 lõikes 1 nimetatud sõidukite arv;
  3) kas sõidukil on analoog- või digitaalne sõidumeerik;
  4) paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud kontrollimisel avastatud rikkumiste arv.

§ 5.  Kontrollisüsteem

  (1) Käesoleva määruse kohased teel ja ettevõtja juures läbiviidud kontrollimised peavad hõlmama 3% Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite juhtide töötatud päevadest.
[RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

  (2) Lõikes 1 nimetatud kontrollitavate tööpäevade üldarvust toimub kontrollimine 37,5% ulatuses teel ja 62,5% ulatuses ettevõtja juures.

§ 6.  Kontrollimiste tulemuste arvestamine

  (1) Ettevõtja juures korraldatavate kontrollimiste tulemusi arvestatakse järgnevate kontrollimiste kavandamisel.

  (2) Kontrollimiste kavandamisel arvestatakse ettevõtja poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 165/2014 kehtestatud nõuete rikkumiste arvu ja raskusastet ning teiste riikide pädevatelt asutustelt laekunud teavet rikkumiste kohta.
[RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

  (3) Kehtestatud nõuete rikkumiste hindamise aluseks tuleb võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisas toodud rikkumiste liigitused ja nende raskusastmed.
[RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

  (4) Ettevõtjaid, kes on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 165/2014 kehtestatud nõudeid, kontrollitakse edaspidi põhjalikumalt ja sagedamini.
[RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

§ 7.  Järelevalve käigus kogutavate andmete esitamine Euroopa Komisjonile

  (1) Euroopa Komisjonile esitatav teave peab sisaldama teel korraldatava ja ettevõtja juures korraldatava järelevalve käigus kogutud andmeid.

  (2) Siseministeerium koondab § 4 lõikes 1 nimetatud andmed ning Sotsiaalministeerium § 4 lõikes 2 nimetatud andmed Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud vormil iga aasta kohta hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks ning edastab need Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

  (3) Järelevalve käigus kogutud andmed edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Komisjonile.

§ 8.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.
[RT I, 29.12.2010, 87 - jõust. 01.01.2011]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), muudetud komisjoni direktiividega 2009/4/EÜ (ELT L 21, 24.01.2009, lk 39–40) ja 2009/5/EÜ (ELT L 29, 31.01.2009, lk 45–50) ning komisjoni määrusega (EL) 2016/403 (ELT L 74, 19.03.2016, lk 8–27).
[RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

Lisa 1 Tõend tegevuste kohta

Lisa 2 Rikkumiste liigitus
[Kehtetu - RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json