Teksti suurus:

Väärtpaberite registri ja pensioniregistri pidamise kord

Väärtpaberite registri ja pensioniregistri pidamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2018, 2

Väärtpaberite registri ja pensioniregistri pidamise kord

Vastu võetud 20.01.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 3 lõike 5 ja § 8 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrus reguleerib väärtpaberite registreerimist ja väärtpaberitega tehtavaid muid toiminguid, Eestis teenuseid osutavate väärtpaberite keskdepositooriumide (edaspidi registripidaja) tegevust väärtpaberite registri (edaspidi register) pidamisel ning pensioniregistri pidaja tegevust pensioniregistri pidamisel.

  (2) Paragrahv 25 kohaldub vaid pensioniregistri pidajale ja registripidajale, kellele on antud väärtpaberite registri pidamise seaduse (edaspidi seadus) § 25 alusel õigus registrit pidada.

§ 2.   Registripidaja ja pensioniregistri pidaja poolt registriandmete töötlemine ning säilitamine

  (1) Registriandmeid töödeldakse automatiseeritud andmetöötluse teel vastavalt registripidaja või pensioniregistri pidaja kehtestatud andmetöötlusreeglitele (edaspidi andmetöötlusreeglid).

  (2) Muudatustest andmetöötlusreeglites, samuti registriandmete töötlemise tehniliste vahenditega seotud ümberkorraldustest, mis mõjutavad kontohaldurite tegevust, informeerib registripidaja või pensioniregistri pidaja kontohaldureid hiljemalt kaks kuud enne vastava muudatuse jõustumist või tehnilise ümberkorralduse tegemist. Eelnimetatud etteteatamistähtaeg võib olla lühem, kui selle kohta on andnud oma nõusoleku vähemalt kaks kolmandikku kontohalduritena tegutsevatest isikutest.

  (3) Registriandmete säilitamine korraldatakse viisil, mis tagab registriandmete kestvalt muutumatu säilimise ning taasesitamise õigustatud isikutele ja ametiasutustele.

2. peatükk Registripidaja poolt registrisse kantavad andmed 

§ 3.   Andmed väärtpaberite kohta

  (1) Väärtpaberite registreerimisel kantakse registrisse:
  1) emitendi nimi, asukoht, kontaktandmed (posti- ja elektronposti aadress ning telefoninumber) ja võimaluse korral registrikood;
  2) väärtpaberite liik, olemasolul nimiväärtus (koos vääringuga) ja arv;
  3) väärtpaberi omanike nimed, aadressid ja isiku- või registrikoodid, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  4) andmed väärtpaberite pantimise kohta;
  5) registripidaja poolt omistatud rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN kood, edaspidi registrikood), mis eristab kõiki vastava emitendi samaliigilisi ja samaväärsete õigustega väärtpabereid teistest registris registreeritud väärtpaberitest.

  (2) Registripidaja kannab väärtpaberite kohta registrisse vastavasisulise märke, kui:
  1) emitendi põhikirja või emissioonitingimustega on väärtpaberi võõrandamine piiratud kolmandate isikute suhtes kehtiva ostueesõigusega;
  2) emitendi põhikirja või emissioonitingimustega on piiratud väärtpaberi koormamine pandiga;
  3) osa võõrandamisel teisele osanikule on nõutav teiste osanike nõusolek.

  (3) Lisaks väärtpaberite registri pidamise seaduse § 21 lõikes 2 nimetatud andmetele on emitent kohustatud registripidajat viivitamata teavitama lõike 1 punktis 1 nimetatud andmete muutumisest.

§ 4.   Andmed väärtpaberikonto kohta

  (1) Väärtpaberikonto kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) väärtpaberikonto omaniku nimi;
  2) väärtpaberikonto omaniku aadress;
  3) füüsilisest isikust väärtpaberikonto omaniku isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  4) juriidilisest isikust väärtpaberikonto omaniku puhul viide registrile, kus juriidiline isik on registreeritud, ja registrikood, kui juriidiline isik on registreeritud;
  5) väärtpaberikonto omaniku pangakonto number registriga seotud arveldusi teostavas krediidiasutuses ja selle krediidiasutuse ärinimi;
  6) väärtpaberikonto number ja väärtpaberikonto avamise kuupäev;
  7) väärtpaberikontol olevate väärtpaberite kogus ja tähistus;
  8) väärtpaberi mitmele isikule kuulumise korral väärtpaberi ühiste omanike nimed, aadressid, isiku- või registrikoodid (isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning kaasomandi korral iga kaasomaniku proportsionaalne osa väärtpaberist või väärtpaberitest;
  9) väärtpaberite hoiustamiseks notariaadiseaduses sätestatud ametitoiminguteks avatud notari väärtpaberikonto korral märge „notari väärtpaberikonto”;
  10) väärtpaberite hoiustamiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras avatud kohtutäituri väärtpaberikonto korral märge „kohtutäituri väärtpaberikonto”;
  11) väärtpaberite omandamise aeg ja muude kannete tegemise ajad;
  12) taotleja residentriik, mis avaldatakse, et tagada väärtpaberil põhineva väljamakse tegijale tulumaksu kinnipidamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavus registri kaudu;
  13) taotleja nõusolekul andmed tema sidevahendite (telefoninumber ja elektronposti aadress) kohta;
  14) andmed väärtpaberikonto väljavõtte ja teiste väärtpaberikonto omanikule suunatud teatiste edastamise tingimuste kohta;
  15) ühise väärtpaberikonto korral informatsioon selle kohta, kes on õigustatud käsutama ühisesse omandisse kuuluvaid väärtpabereid;
  16) muud seaduses sätestatud andmed.

  (2) Lõike 1 punktides 12–15 nimetatud andmed kantakse registrisse väärtpaberikontot omada sooviva isiku poolt kontohaldurile esitatud väärtpaberikonto avamise taotluses näidatud andmete alusel.

  (3) Ühise väärtpaberikonto korral kantakse lõike 1 punktis 12 nimetatud andmed registrisse nii isiku kohta, kelle nimel ühine väärtpaberikonto avati, kui ka iga ühise omaniku kohta.

  (4) Kui õigusaktide kohaselt on olulise osaluse omandamiseks nõutav luba (edaspidi olulise osaluse omandamise luba), kannab registripidaja selleks pädeva järelevalve teostaja taotluses näidatud väärtpaberikonto juurde olulise osaluse omandamise loa numbri, selle väljaandmise kuupäeva, vastava väärtpaberi registrikoodi ja osaluse suuruse, mille suhtes luba anti.

  (5) Kui väärtpaberid, mille suhtes olulise osaluse omandamise luba välja anti, on registreeritud esindajakontol, kantakse eelmises lõikes nimetatud andmed pädeva järelevalve teostaja taotluses näidatud esindajakonto juurde koos olulise osaluse omandamise loa saanud isiku nime, isiku- või registrikoodi ja aadressiga.

  (6) Väärtpaberikonto omanik teavitab kontohaldurit viivitamata igast muudatusest tema väärtpaberikonto avamisel avaldatud andmetes.

§ 5.   Andmed väärtpaberiülekande kohta

  Lisaks seaduses sätestatud andmetele kantakse väärtpaberiülekande kohta registrisse märge, kui väärtpaberiülekande objektiks olnud väärtpaberid omandati või võõrandati tasuta.

3. peatükk Registripidaja poolt kannete tegemise kord 

1. jagu Kannete tegemine emitendi taotlusel 

§ 6.   Emitendi taotlusel tehtavad kanded

  (1) Paragrahvi 3 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 2 nimetatud andmete registreerimine ja muudatuste tegemine nimetatud andmetes toimub emitendi taotlusel. Taotluse vormi, andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab registripidaja.

  (2) Registripidaja teeb kanded taotluses sätestatud tingimustel ja korras, kui õigusaktides pole sätestatud teisiti.

  (3) Kui isikud, kelle väärtpaberikontodele tuleb kanded teha, määratakse kindlaks emitendi taotluses näidatud fikseerimispäeva alusel, võetakse kannete tegemise aluseks registriandmed fikseerimispäeva lõpuseisuga, kui emitent pole taotluses määranud teist kellaaega.

  (4) Registripidaja keeldub kannete tegemisest, kui taotlus ei vasta registripidaja kehtestatud või õigusaktides sätestatud nõuetele või kui taotluses nõutud kannete tegemine oleks vastuolus seadusega. Kannete tegemisest keeldumisest ja selle põhjustest tuleb taotluse esitajat viivitamata teavitada.

§ 7.   Väärtpaberite täiendava emissiooni registreerimine

  (1) Registris registreeritud väärtpaberite täiendava emissiooni (edaspidi täiendavad väärtpaberid) registreerib registripidaja viie tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates, kui emitent pole taotluses määranud kannete tegemiseks pikemat tähtaega.

  (2) Kui täiendavate väärtpaberite omandamiseks õigustatud isikud määratakse kindlaks emitendi taotluses näidatud fikseerimispäeva alusel, teeb registripidaja täiendavate väärtpaberite registreerimiseks vajalikud kanded kahe tööpäeva jooksul, arvates fikseerimispäevast arvates.

  (3) Täiendavate aktsiate ja osade registreerimisel teeb registripidaja vastavalt täiendavatele aktsiatele või osadele märke (edaspidi ajutine registrikood).

  (4) Ajutise registrikoodiga aktsiatele või osadele annab registripidaja eelnevalt registreeritud aktsiate või osade registrikoodi, kui aktsia- või osakapitali suurendamise kanne on tehtud äriregistrisse ning kui täiendavatest aktsiatest või osadest tulenevad õigused ei erine eelnevalt registreeritud aktsiatest või osadest tulenevatest õigustest.

§ 8.   Väärtpaberite nimiväärtuse muutmine

  (1) Registripidaja teeb väärtpaberite nimiväärtuse muutmiseks vajalikud esialgsed kanded kahe tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates, kui emitent pole taotluses määranud kannete tegemiseks pikemat tähtaega.

  (2) Kui isikud, kelle väärtpabereid nimiväärtuse muutmine puudutab, määratakse kindlaks emitendi taotluses näidatud fikseerimispäeva alusel, teeb registripidaja väärtpaberi nimiväärtuse muutmiseks vajalikud kanded kahe tööpäeva jooksul fikseerimispäevast arvetes.

  (3) Osa nimiväärtuse suurendamisel seoses osakapitali suurendamisega annab registripidaja osa nimiväärtuse suurendamise arvel saadud osale ajutise registrikoodi. Ajutise registrikoodiga tähistatud osadele annab registripidaja eelnevalt registreeritud osade registrikoodi, kui osakapitali suurendamise kanne on tehtud äriregistrisse ning kui osa suurendamise arvel saadud osadest tulenevad õigused ei erine eelnevalt registreeritud osadest tulenevatest õigustest.

  (4) Osade nimiväärtuse vähendamisel seoses osakapitali vähendamisega annab registripidaja osa nimiväärtuse vähendamise suurust väljendavatele osadele ajutise registrikoodi. Ajutise registrikoodiga tähistatud osad kustutab registripidaja registrist pärast seda, kui osakapitali vähendamise kanne on tehtud äriregistrisse.

  (5) Aktsiate nimiväärtuse muutmiseks vajalikud kanded teeb registripidaja esimesel võimalusel pärast seda, kui aktsia nimiväärtuse muutmise otsuse jõustumiseks vajalik kanne on tehtud äriregistrisse.

§ 9.   Väärtpaberite vahetamine

  Registripidaja teeb väärtpaberite vahetamiseks vajalikud kanded viie tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates, kui emitent pole taotluses määranud kannete tegemiseks pikemat tähtaega.

§ 10.   Väärtpaberite kustutamine

  (1) Registripidaja teeb esialgsed väärtpaberite kustutamise kanded kahe tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates, kui emitent pole taotluses määranud kannete tegemiseks pikemat tähtaega.

  (2) Kui isikud, kelle väärtpaberid kuuluvad kustutamisele, määratakse kindlaks emitendi taotluses näidatud fikseerimispäeva alusel, teeb registripidaja väärtpaberite kustutamise kanded kahe tööpäeva jooksul fikseerimispäevast arvates.

  (3) Aktsiate ja osade kustutamise korral seoses aktsia- või osakapitali vähendamisega annab registripidaja vastavalt kustutamisele kuuluvatele aktsiatele või osadele ajutise registrikoodi. Ajutise registrikoodiga tähistatud aktsiad või osad kustutab registripidaja pärast seda, kui aktsia või osakapitali vähendamise kanne on tehtud äriregistrisse.

2. jagu Kannete tegemine kontohalduri, reguleeritud väärtpaberituru korraldaja ja kontosüsteemi pidaja korraldusel 

§ 11.   Kande tegemine kontohalduri korraldusel

  (1) Kontohalduri poolt registripidajale korralduse andmine, kande tegemise ja väärtpaberi blokeerimise ajaline režiim kehtib ning kandega seotud rahalised arveldused toimuvad vastavalt seaduses, käesolevas määruses ja andmetöötlusreeglites sätestatule.

  (2) Kontohaldur on kohustatud registritoimingu tegemiseks talle antud korralduse registripidajale andma viivitamata pärast korralduse saamist selleks õigustatud isikult, kui viimane pole korralduse registripidajale edastamiseks antud käsundis ette näinud teistsugust tähtaega.

  (3) Kui kõik kande tegemiseks vajalikud ning õigusaktides ja andmetöötlusreeglites sätestatud nõuded on täidetud, teeb registripidaja kande kontohalduri antud korralduse alusel esimesel andmetöötlusreeglites sätestatud võimalusel, kui korralduses endas ei ole määratud kande tegemiseks hilisemat tähtaega.

  (4) Kui kontohalduri korralduse kohaselt on väärtpaberiülekande tegemise tingimuseks rahaliste kohustuste eelnev arveldamine, teeb registripidaja väärtpaberiülekande juhul, kui on toimunud ülekandekorralduse andnud kontohaldurite vaheliste rahaliste nõuete ja kohustuste arveldamine. Ülekande objektiks olevad väärtpaberid blokeerib registripidaja enne väärtpaberiülekande tegemist debiteeritaval väärtpaberikontol.

  (5) Korraldamaks väärtpaberiülekannete tegemisega seotud rahalisi arveldusi, sõlmib registripidaja lepingu Eesti Panga või ka isikuga, kellel on õigusaktide kohaselt õigus teha rahaliste arvelduste korraldamiseks vajalikke tehinguid ja toiminguid.

§ 12.   Kande tegemine reguleeritud väärtpaberituru korraldaja ja kontosüsteemi pidaja korraldusel

  (1) Lisaks seaduse § 11 lõikes 1 sätestatule võib kande aluseks olla reguleeritud väärtpaberituru korraldaja (edaspidi reguleeritud turu korraldaja) ja väärtpaberite või muude finantsinstrumentide registri, väärtpaberiarveldussüsteemi haldaja või depositooriumi korraldus.

  (2) Reguleeritud turu korraldaja poolt korralduste registripidajale andmise viis, nõuded korraldustes sisalduva informatsiooni sisule, kande tegemise tingimused ja kord ning vajadusel ka kannetega seotud rahaliste arvelduste kord nähakse ette registripidaja ja vastava reguleeritud turu korraldaja vahelises lepingus.

  (3) Väärtpaberite kontosüsteemi pidaja korralduste registripidajale andmise viis, nõuded korraldustes sisalduva informatsiooni sisule, kande tegemise tingimused ja kord, sealhulgas kontosüsteemis registreeritud väärtpaberite ülekandmine väärtpaberite kontosüsteemist registrisse ja/või registrist väärtpaberite kontosüsteemi, ning vajadusel ka kandega seotud rahaliste arvelduste kord nähakse ette registripidaja ja vastava väärtpaberite kontosüsteemi pidaja vahelises lepingus.

4. peatükk Kontohaldur 

§ 13.   Kontohalduri staatuse taotlemine

  (1) Kontohalduri staatuse taotlemiseks esitatakse registripidajale või pensioniregistri pidajale järgmine teave ja dokumendid juhul, kui need ei ole registripidajale ega pensioniregistri pidajale kättesaadavad riigi infosüsteemi andmekogudest:
  1) kirjalik taotlus;
  2) taotleja põhikiri;
  3) taotluse esitaja volitusi tõendav registri väljavõte;
  4) notariaalselt kinnitatud ärakiri tegevusloast, mis kinnitab taotleja vastavust seaduse § 32 lõikes 2 nimetatud tingimustele;
  5) aktsia- või osakapitali suurust tõendav registri väljavõte;
  6) selgitav ülevaade sellest, kuidas tagatakse õigusaktidest ja andmetöötlusreeglitest tulenevate kohustuste ja nõuete täitmine ning väärtpaberite ja väärtpaberiülekannetega seotud rahaliste arvelduste korraldamine;
  7) kinnitus, et kõik registripidaja või pensioniregistri pidaja hinnakirjas kehtestatud registripidaja või pensioniregistri pidaja nõutavad kontohalduri staatuse saamiseks vajalikud tasud on makstud.

  (2) Registripidaja või pensioni registripidaja võib teostada kokkuleppel taotlejaga viimase juures kohapealset kontrolli, kui see on vajalik, et veenduda kontohalduri kohustuste täitmiseks vajalike eelduste olemasolus või esitatud dokumentide või neis sisalduvate andmete õigsuses.

  (3) Otsuse kontohalduri staatuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb registripidaja või pensioniregistri pidaja 20 tööpäeva jooksul arvates lõigetes 1 ja 2 nimetatud teabe ja dokumentide laekumisest arvates.

  (4) Registripidaja või pensioniregistri pidaja keeldub kontohalduri staatuse andmisest, kui:
  1) ei ole täidetud kõik eeldused õigusaktidest ning andmetöötlusreeglitest tulenevate kohustuste ja nõuete täitmiseks ning väärtpaberite ja väärtpaberiülekannetega seotud rahaliste arvelduste korraldamiseks;
  2) taotleja aktsia- või osakapital ei ole ekvivalentne vähemalt 125 000 euroga vastavalt Euroopa Keskpanga kursile.

  (5) Kontohalduri staatuse andmise otsus või kontohalduri staatuse andmisest keeldumise motiveeritud otsus saadetakse viivitamata taotlejale.

§ 14.   Kontohalduri staatuses tegutsemise leping

  (1) Kontohalduri staatuse omandanud isik ja registripidaja või pensioniregistri pidaja sõlmivad lepingu, kus nähakse muu hulgas ette kontohalduri staatuse omandanud isiku vahendatavad teenused, tegevuse alustamise tingimused ja kord ning muud seaduses sätestatud tingimused.

  (2) Kontohalduri staatuse omandanud isik peab alustama oma tegevust kontohaldurina lõikes 1 nimetatud lepingus ette nähtud tähtaja jooksul.

§ 15.   Kontohalduri staatuse peatamine

  (1) Registripidajal või pensioniregistri pidajal on õigus peatada kontohalduri staatus seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud alusel.

  (2) Kontohalduri staatuse peatamine seisneb piirangute seadmises kontohalduri korralduste ja/või päringute vastuvõtmisele ja/või täitmisele registripidaja või pensioniregistri pidaja otsuse alusel otsuses näidatud ulatuses kas osaliselt (edaspidi osaline peatamine) või täielikult (edaspidi täielik peatamine).

  (3) Otsuses kontohalduri staatuse peatamise kohta tuleb näidata:
  1) kontohalduri staatuse peatamise põhjendus;
  2) kontohalduri staatuse peatamise ulatus (täielik või osaline);
  3) osalise peatamise korral piirangute kirjeldus;
  4) tähtaeg kontohalduri staatuse peatamist tinginud asjaolude kõrvaldamiseks.

  (4) Kontohalduri staatuse peatamise otsus saadetakse viivitamata kontohaldurile, kelle staatus peatati, samuti teistele tegutsevatele kontohalduritele.

  (5) Kontohalduri staatuse peatamisest teavitatakse avalikkust registripidaja või pensioniregistri pidaja veebilehe vahendusel.

§ 16.   Kontohalduri staatuse tühistamine

  (1) Registripidaja tühistab kontohalduri staatuse seaduse § 36 lõikes 1 sätestatud alusel.

  (2) Otsuses kontohalduri staatuse tühistamise kohta tuleb näidata:
  1) kontohalduri staatuse tühistamise põhjendus;
  2) seaduse § 36 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed;
  3) muud väärtpaberikontode haldamisõiguse üleandmisega seotud tingimused ja asjaolud.

  (3) Kontohalduri staatuse tühistamise otsus saadetakse viivitamata isikule, kelle kontohalduri staatus tühistati, samuti teistele tegutsevatele kontohalduritele.

§ 17.   Kontohalduri staatuse kaotanud või sellest loobunud isiku kohustused

  (1) Isik, kelle kontohalduri staatus on tühistatud, samuti isik, kes on kontohalduri staatusest loobunud, on kohustatud täitma registripidaja või pensioniregistri pidaja korraldusi ja nõudeid, mille eesmärgiks on tagada väärtpaberikonto omanike huvide kaitse ning teiste kontohaldurite häirimatu tegevus.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isik korraldab kõigi temale registritoimingute ja päringute tegemiseks antud korralduste aluseks olevate andmete ja dokumentide arhiveerimise viisil, mis tagab eelnimetatud andmete ja dokumentide säilimise ning kättesaadavuse õigustatud isikutele ja ametiasutustele vähemalt kümne aasta jooksul, arvates kontohalduri staatuse tühistamise otsuse tegemisest või registripidaja või pensioniregistri pidaja ja kontohaldurina tegutsenud isiku vahelise lepingu lõppemisest.

5. peatükk Nõuded esindajakonto omanikule 

§ 18.   Esindajakonto avamise ja omamise tingimused

  (1) Kontohaldur edastab registripidajale esindajakonto avamise taotluse üksnes juhul, kui esindajakontot omada sooviv isik vastab seaduses ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Esindajakonto omanik on kohustatud õigusaktides sätestatud nõuetest kõrvalekaldumisest viivitamata teavitama seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud järelevalve teostajat, registripidajat ja kontohaldurit.

§ 19.   Andmete avaldamine esindajakonto omaniku poolt

  (1) Esindajakonto omanik avaldab seaduse § 6 lõikes 7 nimetatud andmed järelevalve teostajale, samuti registripidajale nende kirjaliku või kirjalikku taasesitamist ja isiku tuvastamist võimaldava nõude alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõudes tuleb näidata:
  1) väärtpaberi registrikood;
  2) kuupäev ja kellaaeg, millise seisuga andmeid nõutakse;
  3) informatsioon selle kohta, kas andmeid nõutakse kõigi klientide, üksnes kindlaksmääratud tunnustele vastavate klientide või konkreetse kliendi kohta;
  4) informatsioon nõutavate andmete ulatuse ja vormi kohta;
  5) informatsioon andmete järelevalve teostajale või registripidajale edastamise viisi ja tähtaja kohta;
  6) muu asjakohane informatsioon.

  (3) Esindajakonto omanik edastab andmed järelevalve teostajale või registripidajale nõudes näidatud tingimustel hiljemalt lõike 2 punktis 5 nimetatud tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

6. peatükk Andmete avaldamine ja teatiste väljastamine registripidaja poolt 

§ 20.   Registritoiminguid iseloomustavate andmete avaldamine

  (1) Emitendi taotlusel tehtavate registritoimingute kohta avalikustab registripidaja oma veebilehel teate, milles näidatakse registritoimingut taotleva emitendi nimi, võimalusel registrikood ja muud käesolevas määruses sätestatud andmed.

  (2) Väärtpaberite registreerimise, samuti täiendavalt emiteeritud väärtpaberite registreerimise kohta avaldatavas teates näidatakse:
  1) väärtpaberile antud registrikood;
  2) täiendavate väärtpaberite registreerimisel ajutine registrikood, kui see antakse täiendavalt emiteeritud väärtpaberitele;
  3) registreeritava väärtpaberi liiki kajastav nimetus;
  4) võimalusel väärtpaberi nimiväärtus koos vääringuga;
  5) väärtpaberite kogus;
  6) võimalusel kannete tegemise kuupäev.

  (3) Väärtpaberite nimiväärtuse muutmise kohta avaldatavas teates näidatakse:
  1) väärtpaberi registrikood ja nimetus;
  2) väärtpaberi endine ja uus nimiväärtus;
  3) ajutine registrikood, kui nimiväärtuse vähendamise või suurendamise kohta kantakse registrisse ajutine registrikood;
  4) võimalusel kannete tegemise kuupäev.

  (4) Väärtpaberite asendamise kohta avaldatavas teates näidatakse:
  1) asendatava väärtpaberi registrikood;
  2) asendava väärtpaberi registrikood, kui asendav väärtpaber on registris registreeritud;
  3) asendava väärtpaberi emitendi nimi ja võimalusel registrikood, kui asendava väärtpaberi emitent ja asendatava väärtpaberi emitent on erinevad;
  4) asendussuhe;
  5) võimalusel kannete tegemise kuupäev.

  (5) Väärtpaberite kustutamise kohta avaldatavas teates näidatakse:
  1) registrist kustutamisele kuuluva väärtpaberi registrikood ja nimetus;
  2) kustutamisele kuuluvate väärtpaberite arv;
  3) ajutine registrikood, kui väärtpaberite kustutamise kohta kantakse registrisse ajutine registrikood;
  4) võimalusel kannete tegemise kuupäev.

  (6) Lisaks lõigetes 2–5 nimetatud andmetele võib registripidaja avaldada muid andmeid, kui need omavad tähtsust seonduvalt registritoimingu täitmiseks tehtavate kannetega.

  (7) Lisaks käesolevas paragrahvis nimetatud andmetele võib registripidaja avaldada informatsiooni, mis on seotud registris registreeritud väärtpaberitest tulenevate õigustega (näiteks dividendi maksmine).

  (8) Registripidaja avaldab registritoiminguga seotud andmeid sisaldava teate üksnes juhul, kui registritoimingu täitmiseks vajalike kannete tegemiseks on täidetud kõik õigusaktides ette nähtud ja registripidaja kehtestatud nõuded.

§ 21.   Väärtpaberite väljavõtte edastamine emitendile

  (1) Seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud väljavõtte väljastab registripidaja emitendi kirjaliku või kirjalikku taasesitamist ja isiku tuvastamist võimaldava nõude alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõudes tuleb näidata:
  1) väärtpaberi registrikood;
  2) kuupäev ja kellaaeg, millise seisuga väljavõtet soovitakse;
  3) märge väljavõtte vormi kohta (kas väljavõtet soovitakse paberkujul või elektroonselt turvalist andmevahetust võimaldaval viisil arvutivõrgu kaudu);
  4) informatsioon väljavõtte edastamise või üleandmise tingimuste kohta lähtuvalt lõikes 3 sätestatust;
  5) informatsioon, kas väljavõttes tuleb näidata andmed vastava väärtpaberi suhtes registreeritud pandimärgete kohta, sealhulgas pantija ja pandipidaja nimed, võimaluse korral isiku- või registrikoodid ning pandipidaja kasuks panditud väärtpaberite arv;
  6) informatsioon, kas väljavõttes tuleb näidata registris sisalduvad andmed väärpaberiomaniku residentriigi, väärtpaberikonto ja pangakonto numbri kohta;
  7) muud nõude sisu täpsustavad andmed.

  (3) Väärtpaberite väljavõte esitatakse emitendile turvalist andmevahetust võimaldaval viisil arvutivõrgu kaudu või antakse üle emitendi selleks volitatud esindajale allkirja vastu.

  (4) Registripidaja keeldub väljavõtte esitamisest või üleandmisest, kui emitendi nõue ei vasta määruses sätestatud tingimustele või kui emitent keeldub registripidaja hinnakirjas sätestatud tasu maksmisest.

§ 22.   Teatis väärtpaberikonto avamise kohta

  Seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud teatis väärtpaberikonto avamise kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) avatud väärtpaberikonto number ja väärtpaberikonto avamise kuupäev;
  2) väärtpaberikonto avamise taotluse registripidajale edastanud kontohalduri ärinimi;
  3) juriidilisest isikust väärtpaberikonto omaniku puhul registrikood;
  4) muud teatises sisalduva informatsiooni mõistmise seisukohalt registripidaja hinnangul tähtsust omavad andmed.

§ 23.   Teatis väärtpaberikontol olevate väärtpaberite jäägi kohta

  (1) Seaduse § 20 lõikes 4 nimetatud väärtpaberikonto jäägi kohta esitatav teatis (edaspidi saldoteatis) peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) väärtpaberikonto number;
  2) väärtpaberikonto omaniku nimi;
  3) väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberi registrikood, nimetus, vastava registrikoodiga väärtpaberite arv (välja arvatud osa korral), nimiväärtus ja vääring;
  4) pandiga koormatud väärtpaberi registrikood ja panditud väärtpaberite arv;
  5) teatise koostamise kuupäev;
  6) kuupäev, millise seisuga väärtpaberikonto jääki koostatud teatis kajastab;
  7) muud teatises sisalduva informatsiooni mõistmise seisukohalt registripidaja hinnangul tähtsust omavad andmed.

  (2) Üks kord aastas tasuta väljastatavas saldoteatises näidatakse lõike 1 punktides 1–5 nimetatud andmed selle kalendriaasta viimase päeva seisuga, mil seaduse § 20 lõikes 4 nimetatud saldoteatise väljastamise taotlus esitati. Saldoteatis esitatakse väärtpaberikonto omanikule kahe kuu jooksul saldoteatise väljastamise taotluse esitamisele järgneva kalendriaasta algusest arvates.

  (3) Ajutise väärtpaberikonto korral esitatakse saldoteatis väärtpaberikonto jäägi kohta emitendile, kelle taotlusel ajutine väärtpaberikonto avati.

§ 24.   Väärtpaberikonto väljavõte

  (1) Seaduse § 20 lõikes 5 nimetatud väärtpaberikonto väljavõte peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:
  1) väärtpaberikonto number;
  2) väärtpaberikonto omaniku nimi;
  3) väärtpaberikonto omaniku aadress;
  4) vastavalt väärtpaberikonto omaniku teatatud ja registrisse kantud edastusrežiimile kõik registrisse kantud ning määratud ajavahemiku sees väärtpaberikontol tehtud kanded koos iga kande tegemise aja ja kande sisu selgitava märkega;
  5) väljavõtte koostamise kuupäev;
  6) periood (väljavõtte periood), millises ajavahemikus tehtud kandeid koostatud väljavõte kajastab;
  7) muud väljavõttes sisalduva informatsiooni mõistmise seisukohalt registripidaja hinnangul tähtsust omavad andmed.

  (2) Väärtpaberikonto väljavõte esitatakse väärtpaberikonto omanikule tema igakordse taotluse alusel ja tema määratud tingimustel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Väärtpaberikonto väljavõte esitatakse perioodiliselt vastavalt väärtpaberikonto omaniku teatatud ja registrisse kantud valikust:
  1) iga kalendrikuu kohta, kui selle sees tehti väärtpaberikontole kanne;
  2) iga kvartali kohta, kui selle sees tehti väärtpaberikontole kanne või
  3) iga kalendriaasta kohta, kui selle sees tehti väärtpaberikontole kanne.

  (4) Ajutise väärtpaberikonto korral esitatakse väärtpaberikonto väljavõte emitendile, kelle taotlusel ajutine väärtpaberikonto avati. Väärtpaberikonto väljavõte esitatakse emitendile kalendriaasta kohta emitendi taotluse alusel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Registripidajal on õigus peatada väärtpaberikonto väljavõtete esitamine, kui on ilmnenud, et väärtpaberikonto omanik või tema nimetatud ja registrisse kantud isik pole saanud väljavõtet registripidajale esitatud aadressi ebaõigsuse tõttu.

7. peatükk Registripidaja ja pensioniregistri pidaja hinnakirja kooskõlastamine 

§ 25.   Hinnakirja taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  (1) Seaduse § 231 lõikes 1 sätestatud hinnakirja taotlusele tuleb lisada järgmised andmed ja dokumendid, sealhulgas registripidajaks oleva filiaali kohta:
  1) registripidaja või pensioniregistri pidaja viimase majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne ja konsolideeritud aruanne registripidajas otsest osalust omava emaettevõtja kohta;
  2) detailne tulude ja kulude aruanne teenuste või teenusegruppide lõikes ning detailne aruanne osutatud registripidamise teenuste kohta, nende mahud üksikute teenuste või teenusegruppide lõikes hinnakirja taotluse kooskõlastamiseks esitamisele eelnenud viimase majandusaasta kohta koos võrdlusega samaks perioodiks registripidaja või pensioniregistri pidaja kinnitatud eelarvega;
  3) registripidaja või pensioniregistri pidaja jooksva majandusaasta kohta kuude lõikes bilanss, kasumiaruanne, detailne tulude ja kulude aruanne teenuste või teenusegruppide lõikes, detailne aruanne osutatud registripidamise teenuste mahtude kohta teenuste või teenusegruppide lõikes;
  4) punktis 2 nimetatud aruannetes sisalduvate näitajate prognoos aastate lõikes taotletava kooskõlastuse tähtaja ulatuses, kuid vähemalt hinnakirja taotluse kooskõlastamiseks esitamisele järgneva viieteistkümne kuu kohta;
  5) plaanitavad olulised investeeringud koos nende tasuvuse analüüsiga vähemalt taotletava kooskõlastuse tähtaja ulatuses;
  6) hinnakirja taotluses sisalduvate uute tasude või olemasolevate tasude muutmise detailne põhjendus koos vastava tasuvuse analüüsiga.

  (2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud aruanded tuleb esitada hinnakirja taotluse kooskõlastamiseks esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga koos võrdlusega samaks perioodiks registripidaja või pensioniregistri pidaja poolt kinnitatud eelarvega, sealhulgas prognoosid jooksval majandusaastal veel möödumata kuude kohta.

  (3) Lõike 1 punktides 5 ja 6 nimetatud tasuvuse analüüsides tuleb eristada investeeringuga seotud ühekordsed kulud ning edaspidi sellega kaasnevad mõistlikult eeldatavad püsi- ja muutuvkulud. Analüüsidele lisatakse majanduslikule ratsionaalsusele tuginevad selgitused.

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 28. detsembri 2000. a määrus nr 116 „Eesti väärtpaberite keskregistri pidamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json