Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13. juuli 2017. a määruse nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2023, 3

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13. juuli 2017. a määruse nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 18.01.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13. juuli 2017. a määruses nr 38 „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „toetust” sõnadega „väljaspool Tartu ja Tallinna linnu ning nendega külgnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi asuvale”;

2) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) soodustada elukeskkonna terviklikku väljaarendamist, kultuuriväärtuslike hoonete kasutuses hoidmist ja uuesti kasutuselevõttu, aidates kaasa asumikeskuste tihendamisele ja vältides valg- või äärelinnastumist ning järgides tänapäevaseid asustuse suunamise ja elukeskkonna jätkusuutliku majandamise põhimõtteid;”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kultuuriväärtuslik hoone – mälestis, muinsuskaitseala ehitis, miljööväärtusega hoonestusalal paiknev ehitis, üld- või detailplaneeringuga väärtuslikuna määratletud üksikobjekt või muu samaväärne hoone.”;

4) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Abikõlblik on:
1) püstitamise ja ümberehitamise ning taotluse esitamise järgsete projekteerimistööde, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringu ja omanikujärelevalve kulu;
2) energiatarbimise vähendamiseks tehtavate ehitustööde kulu;
3) korteri esmase sisustuse ostukulu;
4) üürielamu teenindamiseks vajaliku ehitise püstitamise ja tehnosüsteemide rajamise kulu;
5) energiatarbimise varustuskindluse tagamise, sealhulgas välise varutoiteallika soetamise, paigaldamise ja tehnosüsteemidega ühendamise võimaluse loomise kulu;
6) ümberehitamisele kuuluva hoone insenertehnilise mõõdistuse kulu;
7) kinnistu sisese ligipääsetavuse tagamiseks vajalike ehitise osade paigaldamise kulu;
8) kinnistu maastikuarhitektuuri kulu kuni kümme protsendi ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest.”;

5) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) varjumiskoha või varjendi korrastamise või rajamise kulu;”;

6) paragrahvi 7 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Projekti jätkusuutlikkust arvestades on lubatud üürielamu või selle osa koormamine hüpoteegiga kuni projekti tegevuste elluviimiseni, kui hüpoteek seatakse üürielamu püstitamiseks või ümberehitamiseks võetava laenu tagamiseks ja hüpoteegi seadmine ei mõjuta lõikes 8 toodud kohustuse täitmist.”;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui kohaliku omavalitsuse üksus taotleb toetust avaliku ja erasektori partnerluse raames, korraldatakse erasektori kaasamiseks avalik konkurss.”;

8) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksimaalne toetussumma ühes taotlusvoorus on kuni 1 000 000 eurot kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.”;

9) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tõend omafinantseeringu olemasolu kohta;”;

10) paragrahvi 12 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „kui” sõnadega „korteriomandid on moodustatud ja”;

11) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) projekti vajaduse põhjendus, üürielamu ruumimõju analüüs ja projekti vastavus Kultuuriministeeriumi veebilehel avaldatud kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetele;”;

13) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) üürielamu lahenduse ruumimõju ja vastavus § 12 lõike 2 punktis 7 sätestatud põhimõtetele;”;

16) paragrahvi 15 lõike 5 punkt 42 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) kasutada üürielamut vastavalt § 7 lõikes 1 sätestatule;”;

18) paragrahvi 20 lõike 2 punktid 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

„9) võimaldada teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvet § 7 lõikes 8 sätestatud perioodil;
10) võimaldada järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu üürielamusse, andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik tööde teostamisega ja üürielamu kasutamise ja haldamisega seotud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul vastavast nõudmisest arvates;”;

19) paragrahvi 21 punkti 8 täiendatakse pärast sõna „kontrolli” sõnadega „, mille raames kontrollitakse toetuse saaja netokulude arvestust seoses üürielamu haldamisega”;

20) paragrahvi 21 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kontrollida vähemalt iga kolme aasta tagant üürilepingute ja üürieluruumides elavate isikute vastavust § 1 lõike 3 punktis 1 või 5 sätestatud sihtgrupile.”;

21) paragrahv 22 sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Rakendussätted

(1) 2023. a jaanuaris vastu võetud § 7 lõike 9 muudatust rakendatakse projektidele, mille elluviimiseks on taotlus esitatud alates 2023. a veebruarist.

(2) Paragrahvi 7 lõiget 10 rakendatakse projektidele, mille suhtes on taotluse rahuldamise otsus tehtud pärast nimetatud lõike jõustumist.

(3) Punkt 5 jõustub kriisideks valmisoleku seaduse jõustumisel.”;

22) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

Lisa Taotluse hindamise juhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json