Teksti suurus:

Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2023, 6

Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord1

Vastu võetud 03.06.2011 nr 37
RT I, 08.06.2011, 2
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.03.2014RT I, 18.03.2014, 921.03.2014
24.07.2015RT I, 31.07.2015, 103.08.2015
16.08.2019RT I, 23.08.2019, 326.08.2019
30.08.2021RT I, 03.09.2021, 106.09.2021, määruses on läbivalt asendatud sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes
18.01.2023RT I, 24.01.2023, 227.01.2023

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 78 lõike 5 alusel.
[RT I, 24.01.2023, 2 - jõust. 27.01.2023]

§ 1.   Reguleerimisala ja kohaldamisala

  (1) Määrus reguleerib teeliikluses osaleva auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste (edaspidi koos sõiduk) ja sõiduki osade, seadmete, süsteemide ja varustuse (edaspidi toode) tüübikinnitust.

  (2) Määrust ei kohaldata Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris olevatele sõidukitele. Nimetatud sõidukite tüübikinnituse tingimusi, nõudeid ning korda reguleerib liiklusseaduse § 85 lõike 8 alusel kehtestatud määrus.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

§ 2.   Mõisted

  Määruses on mõisteid kasutatud järgmises tähenduses:
  1) DOT on tähis, mis kinnitab Ameerika Ühendriikide Transpordiameti poolt kehtestatud nõuete täitmist;
  2) elektrisõiduk on sõiduk, mille liikumapanev jõud kantakse üle ainult elektrimootoriga vähemalt ühele sõiduki veoteljele;
  3) ekspertiis on sõiduki ehituse, liiklus- ja keskkonnaohutuse kehtivatele siseriiklikele ning rahvusvahelistele nõuetele vastavuse küsimuste uurimine ja lahendamine või selle kohta arvamuse avaldamine;
  4) ekspert on Transpordiameti poolt tunnustatud sõiduki asjatundja, keda kasutatakse eriteadmisi nõudvate või vaieldavate küsimuste uurimiseks ja lahendamiseks;
  5) eriotstarbeline sõiduk on sõiduk, mis on ettenähtud kindla funktsiooni täitmiseks, milleks on vaja spetsiaalselt kohandatud keret ja/või varustust;
  6) esmaregistreerimine on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui sõiduk on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis loetakse esmaregistreerimise ajaks sõiduki kasutuselevõtu aeg;
  7) komplekteeritud sõiduk on lõplikult valmisehitatud sõiduk, mille erinevad komplekteerimisastmed on teostanud erinevad valmistajad;
  8) komplektne sõiduk on lõplikult valmisehitatud sõiduk, mille kõik komplekteerimisastmed on teostanud üks valmistaja;
  9) mitmeastmeline tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena komplekteeritud, komplektne või mõnes komplektsuse vaheastmes olev sõidukitüüp tunnistatakse vastavaks kehtivatele tehnonõuetele;
  10) mittekomplektne sõiduk on sõiduk, mis on mingis komplektsuse vaheastmes ja vajab edasist ehitamist;
  11) pädev asutus on EÜ või E tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse teostaja;
  12) riiklik tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus tüübitunnustamise, esitatud dokumentide, tüübikatsetuste, ekspertiisi või kontrollimise alusel tunnistab, et sõiduki või toote tüüp või üksiksõiduk vastab määruse nõuetele;
  13) SAE on tähis, mis tähistab Ameerika Ühendriikide Autoinseneride Ühingu standardi nõuete täitmist;
  14) seerialõpu sõiduk on sõiduk, mille valmistamise ajal kehtis tüübikinnitus, kuid mida ei ole esmaregistreeritud enne tüübikinnituse kehtivuse lõppu seoses uute tehniliste nõuete jõustumisega;
  15) sõiduki EÜ tüübikinnitus ehk kogu sõiduki tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tõendab, et sõiduki tüüp vastab direktiivides kehtestatud nõuetele ning väljastab sõidukile EÜ tüübikinnitustunnistuse, mis kinnitab kogu sõiduki vastavust kehtestatud nõuetele;
  16) sõiduki kategooria on liiklusseaduse § 73 lõike 11 alusel kehtestatud määruses sätestatud sõidukite jaotus kategooriatesse;
[RT I, 24.01.2023, 2 - jõust. 27.01.2023]
  17) sõiduki tüüp, variant, versioon on liiklusseaduse § 73 lõike 11 alusel kehtestatud määruses sätestatud sõidukite jaotus tüübiks, variandiks ja versiooniks;
[RT I, 24.01.2023, 2 - jõust. 27.01.2023]
  18) tehniline teenistus on teiste riikide tüübikinnitusasutuste või Transpordiameti poolt tunnustatud ja volitatud asutus tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste ja kontrollimiste teostamiseks, kusjuures neid ülesandeid võib täita ka tüübikinnitusasutus ise;
  19) toodangu järelevalve on tegevus, millega kontrollitakse, kas sõidukid või tooted, millele Transpordiamet on omistanud tüübikinnituse, vastavad tüübikinnitusega määratud andmetele;
  20) toote EÜ tüübikinnitus või toote E tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tõendab, et toote tüüp vastab asjakohastele haldusnormidele ja tehnilistele nõuetele ning väljastab vastavalt kas EÜ või E tüübikinnitustunnistuse;
  21) [kehtetu - RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
  22) [kehtetu - RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
  23) tüübikatsetus on tegevus, mille käigus kontrollitakse, kas esitatud sõiduk või toode vastab määruse nõuetele;
  24) tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena tüübikinnituse omistanud riigi pädev asutus tunnistab, et sõiduki või toote tüüp vastab asjakohastele haldusnormidele ja tehnilistele nõuetele ning omistab sõiduki või toote tüübile kas EÜ tüübikinnituse või E tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse;
  25) tüübikinnitustunnistus on Euroopa Majandusühenduse või Euroopa Liidu direktiivi (edaspidi direktiiv) või ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe” (RT II 1999, 9, 60) eeskirja (edaspidi E-reegel) nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus;
  26) tüübitunnustus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus otsustab esitatud dokumentide alusel sõiduki või toote vastavuse määruse nõuetele;
  27) tüübivastavuse tunnistus on sõiduki valmistaja, tema ametliku esindaja või Transpordiameti poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et sõiduk vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;
  28) valmistaja on juriidiline või füüsiline isik, kes esindab sõidukit või toodet tüübikatsetuse, tüübikinnituse või tüübitunnustuse protsessis, vastutab selle eest ja omab õigust kooskõlastada kõiki sõiduki või toote muudatusi;
  29) VIN-kood on 17 tähest ja numbrist koosnev tähistus, mille valmistaja on määranud konkreetse sõiduki tähistamiseks. Tähistamise kord on määratud standardiga ISO 3779-1983;
  30) väikeseeria sõiduk on sõiduk, mida toodetakse piiratud koguses ja mille tüübile on omistatud väikeseeria tüübikinnitus;
  31) üksiksõiduki kinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus esitatud dokumentide, katsetuste, ekspertiisi või kontrollimise alusel tunnistab, et konkreetne sõiduk vastab määruse nõuetele ja omistab sõidukile üksiksõiduki kinnituse;
  32) üksikkorras valmistatud sõiduk on sõiduk, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks;
  33) ümberasuja on füüsiline isik, kes asub Eestisse elama väljastpoolt Eestit.

§ 3.   Tüübikinnituse teostamine

  (1) Tüübikinnitust teostab pädeva asutusena Transpordiamet.

  (2) Tüübikatsetust teostab Transpordiameti poolt tunnustatud tehniline teenistus.

  (3) Ekspertiisi teostab Transpordiamet või tema poolt tunnustatud ekspert. Ekspertiisi teostav ekspert on Transpordiameti poolt tunnustatud ja tehnilise kõrgharidusega, vähemalt kaheaastase praktilise inseneritöö kogemusega sõidukiala asjatundja.

  (4) Nõuded sõiduki või toote riiklikuks tüübikinnituseks on toodud direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XI lisas, direktiivi 2002/24/EÜ I lisas ning käesoleva määruse lisades 3, 6 ja 8. E-reeglite kohaselt omistatud tüübikinnitused loetakse võrdväärseks alternatiiviks direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XI lisas, direktiivi 2002/24/EÜ I lisas ja käesoleva määruse lisades 3, 6 ja 8 toodud määruste või direktiivide kohaselt omistatud tüübikinnitustele vastavalt rakendusalale. Arvestada tuleb määruste, direktiivide ja E-reeglite muudatuste ja parandustega ning nendes toodud rakendusaegadega. Sõidukitele, millel on elektriajam ja puudub sisepõlemismootor, ei kehti sisepõlemismootoritega sõidukitele kehtestatud heitmete ja müra nõuded.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (5) M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete EÜ tüübikinnitusel rakendatakse direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud menetlust ja nõudeid. L kategooria sõiduki ja selle toodete EÜ tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 2002/24/EÜ sätestatud menetlust ja nõudeid. Toodete E tüübikinnitusel rakendatakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppes” ja E-reeglites sätestatud menetlust ja nõudeid.

  (6) M, N ja O kategooria esmaregistreeritavate sõidukite tüüpidele on alates direktiivi 2007/46/EÜ XIX lisas sätestatud kuupäevadest nõutud direktiivi 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitus, välja arvatud M1 kategooria sõidukid, millel võib olla direktiivi 70/156/EMÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitus. Alates 9. novembrist 2004. a peab esmaregistreeritav L kategooria sõiduki tüüp omama direktiivi 2002/24/EÜ kohast sõiduki EÜ tüübikinnitust.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (7) Üksiksõiduki kinnituse sõidukitel loetakse DOT või SAE tähisega märgistatud osad, seadmed ja süsteemid nõuetele vastavaks, kui tehniline teenistus või võimalusel Transpordiamet on teinud kindlaks, et on täidetud vastava direktiivi või EÜ Nõukogu määruse või E-reegli tehnilised nõuded.

§ 31.   Nõuded EÜ tüübikinnituse omanikule

  (1) Sõiduki või toote EÜ tüübikinnituse omanik peab tagama sõltumatule ettevõtjale juurdepääsu direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas toodud direktiivides või määrustes ette nähtud teabele, järgides teabele juurdepääsule kehtestatud nõudeid.

  (2) Sõiduki või toote EÜ tüübikinnituse omanik peab toodangu tüübikinnitusega kinnitatud andmetele vastavuse tagamiseks võtma kasutusele direktiivi 2007/46/EÜ X lisa punktis 2 toodud meetmed.

  (3) Sõiduki või toote EÜ tüübikinnituse omanik ei tohi tüübikatsetuste käigus kasutada direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas toodud direktiivides või määrustes, millega kehtestatakse nõuded heitmetele ning nende mõõtmisele, nimetatud katkestusstrateegiat, katkestusseadet või heitetõrje nurjumise seadist.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

§ 4.   Tüübikinnituse menetlemine Transpordiametis

  (1) Tüübikinnituseks vajalikku ekspertiisi või kontrolli teostab Transpordiameti poolt tunnustatud tehniline teenistus või ekspert, võimaluse korral Transpordiamet ise. Ekspertiisi või kontrollimise tulemuste kohta koostatakse akt, milles esitatud faktid on sõiduki kasutuskõlblikkuse hindamise aluseks.

  (2) Tüübikinnituse nõuete täitmisel omistab Transpordiamet sõiduki või toote tüübile tüübikinnituse. Tüübikinnituse nõuete mittetäitmisel keeldub Transpordiamet tüübikinnituse omistamisest ja väljastab lisade 10–13 kohase tunnistuse 30 kalendripäeva jooksul pärast § 5 lõikes 8 või 9 toodud dokumentide esitamist.

  (3) Igal tüübikinnitust omavasse sõidukitüüpi kuuluval esmaregistreeritaval sõidukil peab olema tüübivastavuse tunnistus. Tüübivastavuse tunnistuse, mis tõendab sõiduki kinnitatud tüübile vastavust, väljastab valmistaja, tema ametlik esindaja või Transpordiamet ning see peab sisaldama lisas 14 toodud andmeid, välja arvatud:
  1) M1 kategooria sõiduki tüübivastavustunnistus, mis peab olema direktiivi 70/156/EMÜ kohane;
  2) M, N ja O kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis sõltuvalt kategooriast peab direktiivi 2007/46/EÜ XIX lisas sätestatud kuupäevadest alates olema 2007/46/EÜ kohane;
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
  3) alates 29. aprillist 2009. a M1 kategooria ja alates 1. novembrist 2016. a N1 kategooria EÜ väikeseeria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 2007/46/EÜ kohane;
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
  4) alates 9. novembrist 2004. a esmaregistreeritava L kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 2002/24/EÜ kohane.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud nõue loetakse täidetuks, kui M1 ja N1 kategooria sõidukile on väljastatud direktiivi 2007/46/EÜ lisa VI kohane üksiksõiduki EÜ tüübikinnitustunnistus.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–4 nimetatud tüübivastavuse tunnistus tuleb väljastada paberil, mida kaitseb värviline graafika või millel on tootjat identifitseeriv vesimärk.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (5) Kui valmistaja on teinud sõiduki või toote juures muudatusi, mille tõttu see ei vasta enam tüübikinnitusega määratud andmetele, on valmistaja, tema ametlik esindaja või sissetooja kohustatud Transpordiametile esitama tüübikinnituse dokumentatsiooni muudetud leheküljed, näitamaks selgelt muudatuse sisu ja uue lehekülje väljaandmise kuupäeva. Transpordiamet vormistab esitatud muudatuste alusel tüübikinnituse tunnistuse laienduse. Kui Transpordiamet otsustab, et muudatused nõuavad uut kontrollimist või katsetust, informeerib ta sellest valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Tüübikatsetuse läbimisel vormistab Transpordiamet tüübikinnituse laienduse.

  (6) Tüübikinnitus ja selle juurde kuuluvad toimingud teostatakse sõiduki või toote valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja kulul.

  (7) Tüübikinnituse omistamisel tasub tüübikinnituse taotleja riigilõivu vastavalt seaduses kehtestatud määradele.

§ 5.   Riiklik tüübikinnitus

  (1) Riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
  1) kõik Eestis valmistatud sõidukid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;
  2) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria sõidukid, alates 1. jaanuarist 2004. a esmaregistreeritud L kategooria sõidukid, alates 1. jaanuarist 2001. a esmaregistreeritud O kategooria sõidukid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse, välja arvatud need O kategooria sõidukid, mis vahetult enne sõiduki Eestisse sissetoomist on kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse;
  3) sõidukid pärast tema komplektsuse astme muutumist, olenemata sellest, kas järgmine komplektsuse aste on vahe- või lõppaste.

  (2) Kui sõiduki- või tootetüübile ei ole omistatud riiklikku tüübikinnitust, tuleb sõiduki valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal esitada Transpordiametile lõikes 8 ettenähtud dokumendid ning toote valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal lõikes 9 ettenähtud dokumendid. Esitatud dokumentide alusel määrab Transpordiamet, kas sõiduk või toode kuulub tüübitunnustamisele, kontrollimisele või tüübikatsetusele. M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete riiklikul tüübikinnitusel rakendatakse direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud menetlust. L kategooria sõiduki ja selle toodete riiklikul tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 2002/24/EÜ II peatükis toodud menetlust.

  (3) Mitmeastmelist riiklikku tüübikinnitust rakendatakse juhul, kui tüübikinnituseks esitatakse komplekteeritud või mittekomplektne sõidukitüüp.

  (4) Lõike 1 punktis 2 nimetatud liiklusregistrisse kantav sõiduk peab kas kuuluma tüüpi, mis omab kehtivat riiklikku tüübikinnitust või omama üksiksõiduki kinnitust.

  (5) Sõiduki tüübi riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ IV (välja arvatud 1. ja 2. liide) ja XI lisas ning direktiivi 2002/24/EÜ I lisas nimetatud toodete EÜ tüübikinnituste või E tüübikinnituste tunnustamise teel, välja arvatud:
  1) M1 kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 70/156/EMÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
  2) M, N ja O kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse alates direktiivi 2007/46/EÜ XIX lisas sätestatud kuupäevadest direktiivi 2007/46/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
  3) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2002/24/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
  4) alates 29. aprillist 2009. a M1 kategooria ja alates 1. novembrist 2012. a N1 kategooria EÜ väikeseeria sõiduki kõik uued tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2007/46/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
  5) sõidukid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse käesoleva määruse § 7 või § 8 kohaselt.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (51) Transpordiamet võib Siseministeeriumi või Justiitsministeeriumi valitsemisala asutuse sihtotstarbelise sõidukile omistada riikliku tüübikinnituse, kui see osaliselt või täielikult ei vasta käesoleva määruse nõuetele, kuid kontrollimise tulemusena on tehtud kindlaks, et see on teeliikluses ohutu.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (6) Riiklikul tüübikinnitusel tunnustatakse ainult sõiduki esmaregistreerimise ajal kehtivaid või kehtinud tüübikinnitustunnistusi.

  (7) Kui sõiduk on vahetult enne sõiduki Eestisse sissetoomist kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse, siis riiklikul tüübikinnitusel võtab Transpordiamet arvesse selle liikmesriigi pädeva asutuse või tunnustatud tehnilise teenistuse poolt väljastatud dokumentides või sõiduki registreerimistunnistuses märgitud andmeid direktiivide, E-reeglite või nendes nõutud piirväärtuste täitmise kohta ja Transpordiameti poolt läbiviidud kontrollimise tulemusi.

  (8) Sõiduki tüübi riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
  1) avaldus;
  2) direktiivi 2007/46/EÜ IV ja XI lisas, direktiivi 2002/24/EÜ I lisas ning käesoleva määruse lisades 3, 6 ja 8 toodud nõuete täitmist tõendavad nõuetekohased dokumendid;
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
  3) kui sõidukitüübile ei ole omistatud EÜ tüübikinnitust, tuleb avaldusele lisada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud menetluseks direktiivi 2007/46/EÜ lisas I nimetatud andmed;
  4) tüübivastavuse tunnistust alla kirjutama volitatud isikute nimed, ametid ja allkirja näidised;
  5) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms sõiduki kohta.

  (9) Eranditeks käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 2 sätestatust on järgmised:
  1) M, N ja O kategooria sõidukid, mille kohta tuleb alates direktiivi 2007/46/EÜ XIX lisas sätestatud kuupäevadest esitada direktiivi 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitustunnistus koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
  2) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 2002/24/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitustunnistus koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
  3) alates 29. aprillist 2009. a M1 kategooria väikeseeria sõiduki kõik uued tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 2007/46/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitustunnistus koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega.

  (10) Toote riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
  1) avaldus, millele tuleb lisada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud menetluseks direktiivi 2007/46/EÜ lisas I nimetatud andmed;
  2) Eestis tooteid valmistava ettevõtja kaubamärgi kinnitus;
  3) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms toote kohta.

§ 6.   Seerialõpu sõiduki registreerimine

  (1) Seerialõpu sõiduki registreerimiseks esitab valmistaja või tema ametlik esindaja Transpordiametile avalduse, mis peab sisaldama põhjuseid, miks sõidukid ei vasta uutele tehnilistele nõuetele. Avalduses tuleb näidata konkreetsed sõidukid (sealhulgas VIN-koodid), mida soovitakse registreerida seerialõpu sõidukitena.

  (2) Sõiduk loetakse seerialõpu sõidukiks, kui sõiduk on Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ja sõiduki kohta on tüübivastavuse tunnistus, mis väljastati enne tüübikinnituse kehtetuks muutumist.

  (3) Seerialõpu sõiduki registreerimise võimalus kehtib L kategooria sõidukitele ning komplektsetele M, N ja O kategooria sõidukitele 12 kuud ning komplekteeritud M, N ja O kategooria sõidukitele 18 kuud pärast selle sõidukitüübi tüübikinnituse kehtetuks muutumist.

  (4) Seerialõpu sõidukite suurim arv on:
  1) M1 ja L kategooria sõidukitel 10% eelmisel aastal Eestis esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arvust. Kui eelmisel aastal esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arv on väiksem kui 1000, siis on seerialõpu sõidukite suurim arv 100;
  2) M2, M3, N ja O kategooria sõidukitel 30% eelmisel aastal Eestis esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arvust. Kui eelmisel aastal esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arv on väiksem kui 333, siis on seerialõpu sõidukite suurim arv 100;
  3) riiklikku tüübikinnitust ei või seerialõpu sõidukitüüpi kuuluvale sõidukile omistada, kui sellega ületatakse käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 2 toodud piirarvud.

§ 7.   Väikeseeria sõiduki tüübikinnitus
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (1) M, N ja O kategooria sõiduki EÜ väikeseeria tüübikinnitusel rakendatakse direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 22 sätestatud menetlust ja nõudeid.

  (2) Väikeseeria EÜ ja riiklikku tüübikinnitust ei või väikeseeria sõidukitüüpi kuuluvale sõidukile omistada, kui sellega ületataks käesoleva määruse lisas 1 toodud piirarve.

  (3) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse valmistaja taotluse alusel neile sõidukitüüpidele, mis on valmistatud väikeseeria nõuete kohaselt.

  (4) Väikeseeria sõiduki riiklikku tüübikinnitust teostatakse ainult esmaregistreeritavatele sõidukitele.

  (5) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt käesoleva määruse lisades 6 ja 8 toodud nõuetele.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

§ 8.   Üksiksõiduki kinnitus

  (1) Üksiksõiduki kinnitus teostatakse:
  1) pärandvarana saadud sõidukile;
  2) ümberasuja sõidukile;
  3) [kehtetu - RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
  4) treening- või võistlusperioodil liikluses kasutatavale kiirusvõistlustel osalevale sõidukile Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel;
  5) näitusel osalemiseks sissetoodud sõidukile;
  6) katsetusteks ja esitluseks sissetoodud sõidukile;
  7) välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses olevale sõidukile;
  8) välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses olevale sõidukile;
  9) lepingulisel tööl või õppes olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses olevale sõidukile;
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
  10) sõidukile, mis ei liigitu punktide 1–9 ja 11 alla ning osaliselt või täielikult ei vasta käesoleva määruse § 5 lõikes 5 toodud riikliku tüübikinnituse saamiseks kehtestatud nõuetele;
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]
  11) üksikkorras valmistatud sõidukile.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5–9 toodud sõidukile omistatakse tähtajaline üksiksõiduki kinnitus, kusjuures punktides 5 ja 6 toodud sõidukitel on üksiksõiduki kinnituse pikimaks kehtivusajaks kuus kuud.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (3) Üksiksõiduki kinnitus teostatakse igale sõidukile eraldi.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–9 toodud sõidukile teostatakse üksiksõiduki kinnitus käesoleva määruse lisas 3 või 8 toodud nõuete kohaselt. Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–9 toodud sõiduki kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid Transpordiamet on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliikluses ohutu, omistatakse sõidukile üksiksõiduki kinnitus.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 10 toodud sõidukile teostatakse üksiksõiduki kinnitus direktiivi 2007/46/EÜ artikli 24 kohase EÜ üksiksõiduki kinnituse tunnustamise teel või käesoleva määruse lisas 3 või 8 toodud nõuete kohaselt.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (41) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 toodud sõidukile teostatakse üksiksõiduki kinnitus käesoleva määruse §-s 9 toodud nõuete kohaselt.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (5) Erandkorras ja põhjendatud juhtudel võib majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirja alusel lubada omistada üksiksõiduki kinnituse M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukile, mis osaliselt ei vasta määruse lisas 3 toodud nõuetele, kui Transpordiamet on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliiklusele ja keskkonnale ohutu.
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–9 toodud sõidukite üksiksõiduki kinnituse kehtivus lõpeb, kui muutuvad kehtetuks üksiksõiduki kinnituse rakendamist võimaldanud alused.

  (7) Ümberasujaks loetakse füüsilist isikut, kes asub Eestisse elama väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike ja kellele on antud tollisoodustust või füüsiline isik, kes asub Eestisse elama Euroopa Liidu liikmesriigist ja kes on vahetult enne ümberasumist elanud selles liikmesriigis vähemalt 12 kuud ning omanud kaasatoodud sõidukit vähemalt 6 kuud. Elamist selles liikmesriigis peab tõendama elamisloaga või muu elamist tõendava dokumendiga ja sõiduki omamist sõiduki registreerimistunnistusega.

  (8) Ümberasujaks loetakse ka välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud isikut või § 52 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse korralduses nimetatud isikut, kes on Ukrainast Eestisse saabunud ja saanud Eestis täiendava kaitse või ajutise kaitse ning talle kuuluv kaasatoodud või õiguspäraselt tema valduses olev kaasatoodud Ukrainas registreeritud sõiduk loetakse ümberasuja sõidukiks.
[RT I, 24.01.2023, 2 - jõust. 27.01.2023]

§ 9.   Nõuded üksikkorras valmistatud sõidukile ja selle kinnitus

  (1) Üksikkorras on lubatud valmistada M1, N1, O1, O2 ja L kategooria sõidukeid.

  (2) Üksikkorras valmistatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Sõiduki välimus peab erinema tehases valmistatud sõiduki välimusest.

  (3) Üksikkorras valmistatud M1 ja N1 kategooria sõidukil peab olema omavalmistatud kere või raam. Pidurisüsteem ja rool peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud autolt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-tüübikinnitatud:
  1) esiklaas;
  2) turvavööd;
  3) rehvid;
  4) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed;
  5) tahavaatepeegel.

  (4) Üksikkorras valmistatud L kategooria sõiduki pidurisüsteem peab olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud sõidukilt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-tüübikinnitatud:
  1) rehvid;
  2) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

  (5) Üksikkorras valmistatud O1 ja O2 kategooria sõidukil peavad vähemalt järgmised osad ja seadmed olema EÜ- või E-tüübikinnitatud:
  1) haakeseade;
  2) rehvid;
  3) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

  (6) Valmistaja peab üksikkorras sõiduki valmistamiseks esitama Transpordiametile avalduse ja Transpordiameti poolt nõutavad dokumendid. Üksikkorras valmistatud sõiduk tuleb kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada Transpordiameti poolt määratud tehnilisele teenistusele või eksperdile. Katsetuste läbimise korral väljastab Transpordiamet üksiksõiduki kinnituse.

§ 10.   Nõuded sõiduki ümberehituseks ja selle kinnitus

  (1) Ümberehitatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Nõudeid rakendatakse lähtuvalt sõiduki esmaregistreerimise ajast.

  (2) Sõiduki omanik peab sõiduki ümberehitamiseks esitama Transpordiametile sellekohase avalduse, sõiduki registreerimistunnistuse ja ümberehituse olemust näitavad dokumendid.
[RT I, 23.08.2019, 3 - jõust. 26.08.2019]

  (3) Transpordiamet või tema poolt tunnustatud ekspert kontrollib pärast ümberehituse teostamist ümberehituseks loa saanud sõiduki vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Enne sõiduki ümberehitamist võib Transpordiamet nõuda ümberehitajalt sõiduki valmistajatehase sellekohast luba ja ka valmistajatehase firmamärgi kasutamise nõusolekut.

  (4) Kui kontrollimise tulemusena tehakse kindlaks, et ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele, vormistatakse § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud sõidukile ümberehitus.

  (5) Ümberehituseks ei loeta:
  1) agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale sõidukitüübi versioonile;
  2) sõidukile lisaseadmete ja varustuse lisamist (nt kliimaseade, lisapidurituled, allasõidutõkked), kui sellega ei muutu sõiduki tüübikinnitusega määratud andmed ja kui nende lisamine ei ole vastuolus kehtivate tehnonõuetega.

§ 11.   Toodangu järelevalve

  (1) Toodangu järelevalvet teostab Transpordiamet.

  (2) M, N ja O kategooria sõiduki ja selle toodete toodangu järelevalvel rakendatakse vastavalt kas direktiivis 70/156/EMÜ või 2007/46/EÜ sätestatud menetlust või ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a „Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppes” sätestatud menetlust. L kategooria sõiduki ja selle toodete toodangu järelevalvel rakendatakse direktiivis 2002/24/EÜ sätestatud menetlust.

  (3) Toodangu mittevastavuse korral rakendab Transpordiamet käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud menetluse kohased abinõud toodangu vastavuse võimalikult kiireks taastamiseks. Korduva mittevastavuse korral peab Transpordiamet tüübikinnituse tühistama.

§ 12.   Tehnilise teenistuse määramine

  (1) Tehnilise teenistuse määrab Transpordiamet.

  (2) Tehnilise teenistuse määramisel rakendatakse direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 41 toodud menetlust.

  (3) Tehnilise teenistuse oskuste hindamisel rakendatakse direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 42 toodud menetlust.

  (4) Määratud tehnilistest teenistustest teavitatakse Euroopa Liidu Komisjoni, rakendades direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 43 toodud korda.

§ 13.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Komisjoni direktiiv 2004/104/EÜ, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ mootorsõidukitele paigaldatud sädesüütemootorite tekitatud raadiohäirete summutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise (ELT L 337, 13.11.2004, lk 13–34), Euroopa Komisjoni direktiiv 2005/30/EÜ, millega muudetakse, tehnika arenguga arvestamiseks, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnitust käsitlevaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/24/EÜ ja 2002/24/EÜE (ELT L 106, 27.04.2005, lk 17–31), Euroopa Komisjoni direktiiv 2005/49/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust), ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 194, 26.07.2005, lk 12–14), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 310, 25.11.2005, lk 10–15), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2005/66/EÜ, 26. oktoober 2005, mis käsitleb esikaitsesüsteemide kasutamist mootorsõidukitel ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 309, 25.11.2005, lk 37–40), Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/28/EÜ, 6. märts 2006, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust), ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 065, 07.03.2006, lk 27–29). Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/40/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 161, 14.06.2006, lk 12–18), Euroopa Nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106). Euroopa Komisjoni direktiiv 2007/37/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta) I ja III lisa (ELT L 161, 22.06.2007, lk 60–62), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 09.10.2007, lk 1–160); Nõukogu direktiiv 2013/15/EL, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega (ELT L 158, 10.6.2013, lk 172–183); Komisjoni direktiiv 2013/60/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja omaduste kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/67/EÜ kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (ELT L 329, 10.12.2013, lk 15–38).

Lisa 1 Piirarvud väikeseeria sõiduki riiklikul tüübikinnitusel
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

Lisa 2 Määruste, direktiivide ja E-reeglite loetelu, millistes toodud nõuded peavad olema täidetud M, N või O kategooria sõidukite või nende toodete riiklikul tüübikinnitusel
[Kehtetu - RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

Lisa 3 Nõuded üksiksõiduki kinnitusel M, N ja O kategooria sõidukile
[RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

Lisa 4 Nõuded üksiksõiduki kinnitusel N1 ja N2 kategooria sõidukile
[Kehtetu - RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

Lisa 5 Nõuded üksiksõiduki kinnitusel O kategooria sõidukile
[Kehtetu - RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

Lisa 6 Määruste ja direktiivide loetelu, millistes toodud nõuded peavad olema täidetud väikeseeriatena toodetud M, N ja O kategooria sõidukite riiklikul tüübikinnitusel

Lisa 7 Direktiivide ja E-reeglite loetelu, millistes toodud nõuded peavad olema täidetud L kategooria sõidukite või nende toodete riiklikul tüübikinnitusel
[Kehtetu - RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

Lisa 8 Direktiivide loetelu, millistes toodud nõuded peavad olema täidetud väikeseeriatena toodetud L kategooria sõidukite riiklikul tüübikinnitusel või L kategooria üksiksõiduki kinnitusel

Lisa 9 Määruste ja direktiivide loetelu, millistes toodud nõuded peavad olema täidetud eriotstarbeliste sõidukite riiklikul tüübikinnitusel
[Kehtetu - RT I, 31.07.2015, 1 - jõust. 03.08.2015]

Lisa 10 Riikliku tüübikinnituse tunnistusele kantavad andmed

Lisa 11 Väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse tunnistusel esitatavad andme

Lisa 12 Üksiksõiduki kinnituse tunnistusel esitatavad andmed

Lisa 13 Toote vastavuse tunnistusel esitatavad andmed

Lisa 14 Tüübivastavuse tunnistusel esitatavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json