Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.03.2016 otsus nr 752

Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.03.2016

§ 1.  Korruptsioonivastases seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Avaliku või erasektori korruptsioonijuhtumist teatamine”;

2) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatud põhimõtteid kohaldatakse ka juhul, kui ametiisik või muu isik on teatanud avalikus või erasektoris aset leidnud korruptsioonijuhtumist.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui toimingut või otsust ei saa teha ühise toimingu või otsuse tegemise pädevusega ametiisiku vahetu juht või ametiisiku ametisse nimetamise õigusega isik või organ või ametiisiku asendamine on võimatu, peab ametiisik käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolust viivitamata teavitama teisi ühise toimingu või otsuse tegemise ülesandega isikuid. Ühise toimingu või otsuse tegemiseks vajalik kvoorum on selle võrra väiksem, kui seadus ei näe ette muud taandamise korda.”;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 3 esimesest lausest jäetakse välja sõna „kohustusliku”;

5) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Deklaratsioon peab sisaldama andmeid deklaratsiooni esitamisele eelnenud kalendriaasta jooksul deklarandi saadud deklarandi ametikohustuste täitmist mõjutada võiva varalise ja muu soodustuse kohta, mille väärtus ületab eelnenud aastal kehtinud kõrgemate riigiteenijate ametipalka koefitsiendiga 1,0. Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 nimetatud isikult ja deklarandi töökohalt saadud soodustust ei deklareerita. Deklaratsioonis märgitakse soodustuse tegija ja selle väärtus.”;

6) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Deklaratsioon peab sisaldama andmeid deklarandi poolt deklaratsiooni esitamisele eelnenud kalendriaasta jooksul saadud tuludeklaratsioonis deklareeritava tulu ning samal perioodil deklarandile Eestis ja välisriigis väljamakstud dividenditulu kohta.”;

7) paragrahvi 14 lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) selle kohta, millise kõrvaltegevusega on deklarant tegelenud deklaratsiooni esitamisele eelnenud kalendriaastal ja deklaratsiooni esitamise aastal väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või valitaval või nimetataval ametikohal, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena, samuti muu kõrvaltegevuse kohta, kui see on seotud tulu saamisega;”;

8) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) avalikustatud deklaratsioonis käesoleva seaduse § 14 lõike 6 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed ning abieluvaralepingu andmed, mida ei kanta abieluvararegistri kaardile;”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2016. aasta 1. mail.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json