Teksti suurus:

Rahandusministri 19. mai 2015. a määruse nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2017, 2

Rahandusministri 19. mai 2015. a määruse nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 21.03.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 82 lõike 5 ja § 18 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 19. mai 2015. a määruses nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 82 lõike 5 ja § 18 lõike 3 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktidega 5–14 järgmises sõnastuses:

„5) deklaratsiooni „Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” vorm CRS XSD „Sõnumi üldandmed” (lisa 5);
6) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 1 „FATCA ja CRSi ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 6);
7) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 2 „OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 7);
8) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 3 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 8);
9) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 4 „FATCA andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 9);
10) deklaratsiooni „Euroopa Liidu liikmesriikidega vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” vorm DAC2 XSD „Sõnumi üldandmed” (lisa 10);
11) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 1 „FATCA ja CRSi ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 11);
12) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 2 „OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 12);
13) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 3 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 13);
14) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 4 „FATCA andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 14).”;

3) määrust täiendatakse §-ga 3 järgmises sõnastuses:

§ 3. Määruse kohaldamine Euroopa Liidu välisele finantskontode maksualasele teabevahetusele

Määrust kohaldatakse vastavalt maksualase teabevahetuse seaduse § 41 lõikele 1 ka maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel toimuvale finantskontode maksualasele automaatsele teabevahetusele.”;

4) määruse lisad 1–4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määrust täiendatakse lisadega 5–14 (lisatud).

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Deklaratsiooni vorm FATCA XSD

Lisa 2 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 Riikide ja valuutade koodid

Lisa 3 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 Nimede ja aadresside klassifitseerimine

Lisa 4 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 Andmeliikide klassifitseerimine

Lisa 5 Deklaratsiooni vorm CRS XSD Sõnumi üldandmed

Lisa 6 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide klassifitseerimine

Lisa 7 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine

Lisa 8 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 3 Riikide ja valuutade koodid

Lisa 9 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine

Lisa 10 Deklaratsiooni vorm DAC2 XSD Sõnumi üldandmed

Lisa 11 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide klassifitseerimine

Lisa 12 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine

Lisa 13 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 3 Riikide ja valuutade koodid

Lisa 14 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine