Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2021, 1

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 17.03.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui haigekassaga lepingu sõlminud tervishoiuteenuse osutaja osutab kindlustatud isikutele eriarstiabi (välja arvatud hambaravi) tervishoiuteenuseid lepinguperioodiks (poolaasta ja aasta) kokku lepitud kohustuste kogusummast rohkem, võtab haigekassa kokkulepitud kohustuste kogusummat ületavate ravijuhtude eest tasu maksmise kohustuse üle statsionaarses eriarstiabis koefitsiendiga 0,3 ning ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis koefitsiendiga 0,7 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast.”;

2) paragrahvi 41 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 2–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,93;”;

3) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lisaks lõike 2 punktis 1 sätestatud koefitsiendile makstakse kahe nimistuga tervisekeskuse eest koodiga 3092 tähistatud baasraha koefitsiendiga 1,5, mis tagab samaväärse rahastuse nagu kolme nimistuga tervisekeskuse eest.”;

4) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelist jäetakse välja järgmised read:

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (kliiniline veri)

66825

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veregrupi/reesuse kinnitav määramine)

66826

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (antikehad)

66827

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veregrupi/reesuse määramine)

66828

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (süüfilise seroloogia)

66829

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (HBsAg ehk hepatiit B pinnaantigeen)

66830

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veresuhkur)

66831

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (klamüüdia)

66832

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (uriini külv)

66833

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

5) paragrahvi 6 lõige 62 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eriarsti vastuvõtt ning ambulatoorsel ravil viibivale haigele tehtud uuringud ja osutatud teenused, v.a tervishoiuteenuste loetelu § 10 lõikes 2 loetletud tegevused, vormistatakse raviarvel.”;

7) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Voodipäevade arv ning haigele tehtud terviseuuringud ja osutatud teenused, v.a tervishoiuteenuste loetelu § 13 lõikes 1 nimetatud teenused, vormistatakse samal raviarvel.”;

8) paragrahvi 13 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Haigekassa võtab tervishoiuteenuste loetelu § 15 lõikes 24 sätestatud juhul tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse üle, kui ravi alustamise ja jätkamise otsus vastab käesoleva määruse lisas 24 esitatud vormile.”;

9) paragrahvi 20 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tervishoiuteenuste loetelu § 46 lõikes 4 nimetatud Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank piltide arhiveerimise kulu on 5257,17 eurot kvartalis.”;

10) paragrahvi 38 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) DRG piirhindade arvutamise aluseks on hinnaarvutamise kalendriaasta esimese poolaasta jooksul haigekassale esitatud ja tervishoiuteenuste loetelu § 47 lõike 2 kohaselt DRG-sse grupeerunud raviarvete, välja arvatud tervishoiuteenuste loetelu § 47 lõike 6 punktides 1–5 ja 9 kirjeldatud raviarvete andmed.”;

11) paragrahvi 38 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tervishoiuteenuste loetelu § 47 lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemiku arvutamisel võetakse aluseks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 kirjeldatud väärtused.

(5) DRG baashind on kõikide tervishoiuteenuste loetelu § 47 lõikes 1 kehtestatavate DRG piirhindade kaalutud keskmine hind, kasutades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavaid raviarveid.”;

12) paragrahvi 40 lõige 56 sõnastatakse järgmiselt:

„(56) Lisatasu, kui tervisekeskuses asub tööle õde, tervishoiu tugispetsialist, vaimse tervise õde või kliiniline psühholoog, sisaldab tööjõuressurssi.”;

13) paragrahvi 56 lõike 1 punktis 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

1

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral

2

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral

3

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral

4

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral

5

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral

6

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral

7

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral

14) paragrahvi 59 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tervishoiuteenuste loetelu § 47 lõikes 4 nimetatud DRG piirhinna koefitsient.”;

15) paragrahvi 64 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Raviarvele kantakse summa, mis arvutatakse DRG piirhinna korrutamisel tervishoiuteenuste loetelu § 47 lõikes 4 nimetatud DRG piirhinna koefitsiendiga.

(2) Raviarvele kantakse summa, mis arvutatakse käesoleva määruse § 60 punkti 4 kohaselt saadud muude teenuste summade liitmisel ja korrutamisel tervishoiuteenuste loetelu § 47 lõikes 4 nimetatud muude teenuste summa koefitsiendiga.”;

16) paragrahvi 65 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) tervishoiuteenuse osutamise koht ravi rahastamise lepingus kokku lepitud juhtudel.”;

17) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

18) määruse lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Ruumis paiknevate ressursside loetelu”;

19) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses”;

20) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2021. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Ruumis paiknevate ressursside loetelu

Lisa 3 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses

Lisa 4 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json