Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2022, 1

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.03.2022 nr 25

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 52 lõike 4 ja § 53 lõike 7, ravimiseaduse § 621 lõike 7, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõike 7 ning § 42 lõigete 3 ja 6, töölepingu seaduse § 66 lõike 8 ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 10 lõike 7 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht ja lapsendamisleht” sõnadega „haigusleht ja hooldusleht”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 13. augusti 2014. a määruse nr 51 „Apteekri lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 13. augusti 2014. a määruses nr 51 „Apteekri lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „rasedus- ja sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel” tekstiosaga „emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „lapsehoolduspuhkusel” sõnaga „vanemapuhkusel”.

§ 3.  Sotsiaalministri 26. augusti 2013. a määruse nr 28 „Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 26. augusti 2013. a määruses nr 28 „Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 6 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „rasedus- ja sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel” tekstiosaga „emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel”;

2) paragrahvi 2 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõna „lapsehoolduspuhkusel” sõnaga „vanemapuhkusel”.

§ 4.  Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruse 62 „Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu” muutmine

Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruses 62 „Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „§ 63 lõikes 1 ettenähtud lapsepuhkuse ja lõikes 2 ettenähtud puudega lapse vanema lapsepuhkuse ning”;

2) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „puudega lapse lapsepuhkuse ning”;

3) paragrahvi 2 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Hoolduspuhkuse puhkusetasu arvutamisel korrutatakse töötaja kasutatud hoolduspuhkuse tööpäevade arv töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määraga.”;

4) paragrahvi 2 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „lapsepuhkusele, puudega lapse vanema lapsepuhkusele,”;

5) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 8 jäetakse välja sõnad „puudega lapse vanema lapsepuhkuse ja”;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui lapsevanem kasutab lapsepuhkust või puudega lapse vanema lapsepuhkust töölepingu seaduse 31. märtsini 2022. a kehtinud §-s 63 sätestatud korras, arvutatakse ja hüvitatakse puhkusetasu riigieelarvest käesoleva määruse kuni 31. märtsini 2022. a kehtinud redaktsiooni alusel.”.

§ 5.  Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” § 281 lõige 14 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht ja lapsendamisleht” sõnadega „haigusleht ja hooldusleht”;

2) paragrahvi 5 lõike 14 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „rasedus- ja sünnituspuhkuseni” sõnaga „emapuhkuseni”;

3) paragrahvi 5 lõige 15 sõnastatakse järgmiselt:

„(15) Raseduse katkestamise korral meditsiinilistel näidustustel või raseduse iseeneslikul katkemisel enne raseduse 22. nädalat kirjutatakse välja haigusleht töövõimetuse ajaks.”,

4) paragrahvi 5 lõige 16 ning §-d 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „, sünnitusleht või lapsendamisleht”;

6) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 10 lõike 2 punktist 8 jäetakse välja tekstiosa „15. rasedus- ja sünnituspuhkus; 16. alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus;”.

§ 7.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2022. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json